Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

Data publikacji: 21.02.2024

Adobe Stock

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

· Rezolucja nawołuje również do realizacji założeń genderowej Konwencji stambulskiej.


W marcu 2024 r. odbędzie się 68. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW). Tegoroczna dyskusja ma się skupić na osiągnięciu równości płci poprzez walkę z ubóstwem kobiet, w tym poprzez ochronę socjalną, dostęp do usług publicznych i wzmocnienie pozycji ekonomicznej.

W związku z nadchodzącym posiedzeniem Komisji, Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję na temat priorytetów unijnych na nadchodzącą sesję Komisji, której autorem jest Komisja Praw Kobiet, reprezentowana przez Roberta Biedronia. W dokumencie wskazuje się na konieczność podjęcia konkretnych działań mających na celu zapewnienie równości płci, wzmocnienie pozycji kobiet, przestrzeganie praw człowieka. UE powinna natomiast uznać swoją odpowiedzialność za uwzględnianie perspektywy gender we wszystkich obszarach swojej polityki zewnętrznej, takich jak współpraca na rzecz rozwoju, pomoc humanitarna, handel, rolnictwo, klimat i migracja, aby mieć wpływ na eliminację ubóstwa kobiet na świecie. Jak wskazują autorzy, kobiety i dziewczęta w dalszym ciągu są w nieproporcjonalnym stopniu dotknięte ubóstwem i ryzykiem wykluczenia społecznego w porównaniu z mężczyznami. Doświadczają przekrojowych form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, „tożsamość i ekspresję płciową” oraz cechy płciowe. Według szacunków ONZ na które powołują się autorzy, na całym świecie 383 miliony kobiet i dziewcząt żyje za mniej niż 1,90 dolara dziennie, a wskaźnik ubóstwa kobiet jest wyższy niż mężczyzn (12,8% w porównaniu z 12,3 %).

Europosłowie wskazują także, że ubóstwo kobiet i różnice w wynagrodzeniach są wynikiem kumulacji systemowych i strukturalnych nierówności oraz dyskryminacji, a szkodliwe stereotypy dotyczące płci i normy społeczne wpływają na podział pracy w domu, w edukacji, miejscu pracy i w społeczeństwie oraz na dostęp do władzy i zasobów. Ich zdaniem, kryzysy, w tym zmiana klimatyczna i wszystkie powiązane konsekwencje, takie jak utrata różnorodności biologicznej, klęski żywiołowe, pandemie i konflikty zbrojne, w nieproporcjonalnym stopniu dotykają kobiet. Ponadto, w ich ocenie ubóstwo może zarówno prowadzić, jak i być skutkiem niedostępności usług „praw seksualnych i reprodukcyjnych” dla kobiet, w tym aborcji oraz antykoncepcji.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, Parlamentu Europejski skierował do Rady Unii Europejskiej listę zaleceń. Europosłowie wzywają Radę do m.in. do zajęcia się systemowymi przyczynami ubóstwa kobiet na całym świecie, np. takimi jak przerwy w karierze zawodowej kobiet ze względu na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Ponadto, zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia wszystkim dostępu do „praw reprodukcyjnych i seksualnych” (ang. sexual and reproductive health and rights - SRHR), w tym kompleksowej edukacji seksualnej, antykoncepcji, legalnej „opieki aborcyjnej” oraz innych „usług SRHR”, jako wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia matek. Jednocześnie europosłowie wzywają „do podjęcia zdecydowanych działań w celu jednoznacznego potępienia obecnych ostrych reakcji i ataków na równość płci i SRHR, w tym ze strony organizacji skrajnie prawicowych i ruchów antydemokratycznych, w celu podważenia podstawowych praw kobiet, ich autonomii i emancypacji w każdej dziedzinie”.

Rezolucja mawołuje także do przyśpieszenia realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających m.in. z Konwencji stambulskiej oraz Konwencji dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, o której Instytut Ordo Iuris niedawno informował.

- Konieczność walki z ubóstwem kobiet, zapewnienia dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, czy przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec kobiet nie ulega wątpliwości.
Jednakże zamiast propozycji wdrożenia skutecznych narzędzi celem realizacji tych postulatów, rezolucja upatruje źródeł problemu w niewłaściwym miejscu, wskazując, że ubóstwo kobiet może wynikać z braku dostępu do aborcji czy przyjęcia tradycyjnej struktury rodziny. Błędna identyfikacja źródeł problemu zwyczajnie uniemożliwi jego przezwyciężenie – wskazuje Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Komisja ds. Statusu Kobiet (CSW) jest jednym z głównych organów ONZ tworzących politykę tego międzynarodowego gremium w odniesieniu do kwestii związanych z równouprawnieniem i prawami kobiet. Komisja powstała w drodze rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ z 21 czerwca 1946 r., aby przygotować dla Rady rekomendacje i raporty na temat promocji praw kobiet w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym, cywilnym i edukacyjnym. Jest ona jednym z sześciu funkcjonalnych organów Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). W 1996 r. rozszerzono mandat Komisji i zdecydowano, że powinna ona przyjąć wiodącą rolę w monitorowaniu i przeglądzie postępów we wdrażaniu Deklaracji Pekińskiej oraz we włączaniu perspektywy płci w działaniach ONZ.

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej