Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
prawa dziecka

prawa dziecka

Czy ETPCz uzna naruszenie prawa do życia dziecka nienarodzonego?

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 05/20/2015 - 11:27

W listopadzie 2006 r. Gruzinka Lia Shioshvili, po pobiciu przez rosyjskich funkcjonariuszy, poroniła dziecko. Dziś w sprawie z jej powództwa przeciwko Rosji interweniuje ADF International, postulując przyznanie dziecku na prenatalnym etapie rozwoju szczególnej ochrony prawnej.

 

Pod koniec kwietnia 2014 r. ADF International przedłożył w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu swoją interwencję w sprawie Lii Shioshvili – Gruzinki, która w wyniku złego traktowania ze strony rosyjskich funkcjonariuszy poroniła. Jak podkreślił prawnik ADF International Robert Clark, na ochronę zasługuje każde niewinne życie, co potwierdza także prawo międzynarodowe. „Życie ludzkie posiada wartość zarówno przed jak i po narodzeniu. ETPCz ma dziś możliwość potwierdzenia tego faktu, zgodnie z tym, co twierdzi już wiele systemów prawa międzynarodowego, które uznają życie nienarodzonych dzieci za wartość.”

 

Gruzince Lia Shioshvili nakazano opuszczenie Rosji po 3 latach pobytu, gdy była w ósmym miesiącu ciąży ze swoim piątym dzieckiem. W ciągu kolejnych kilku tygodni Shioshvili z dziećmi usiłowała przedostać się do Gruzji, doświadczyła jednak nieludzkiego traktowania ze strony rosyjskich funkcjonariuszy migracyjnych. Pozostawili ją oni na długo w zimnych pomieszczeniach, nie oferując jedzenia ani wody, zmuszając ją do wielogodzinnego stania w oczekiwaniu na zakończenie procedury sprawdzenia jej dokumentów. W rezultacie Shioshvili zachorowała, przeszła szereg ataków astmy i popadła w depresję. Kilka dni później urodziła martwe dziecko.

 

W sprawie Shioshvili przeciwko Rosji ADF International podnosi, że ochrona przyznana nienarodzonym dzieciom tak na poziomie narodowym, jak i w państwach członkowskich oraz liczne traktaty międzynarodowe wskazują, że ETPC powinien odnosić konwencyjną ochronę życia ludzkiego również do prenatalnego etapu rozwoju. W swej interwencji, ADF opiera się na przepisach prawa międzynarodowego, w tym Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., Konwencji Genewskiej z 1949 r. oraz Konwencji Praw Dziecka z 1989 r.

 

Jak wyjaśnia Wicedyrektor ADF International Roger Kiska, przytoczone przez organizację wyraźne odniesienia zawarte w prawie międzynarodowym i regionalnych traktatach praw człowieka są dobrym argumentem na to, że międzynarodowe struktury prawne winny chronić życie ludzkie również w prenatalnej fazie rozwoju. „Mamy nadzieję, że ETPC podzieli nasze argumenty dla dobra Lii i jej zmarłego dziecka, a także dla dobra wszystkich kobiet i dzieci w całej Europie” – podkreśla prawnik.

Kategoria
Ochrona życia

Ochrona życia

20.05.2015

Czy ETPCz uzna naruszenie prawa do życia dziecka nienarodzonego?

W listopadzie 2006 r. Gruzinka Lia Shioshvili, po pobiciu przez rosyjskich funkcjonariuszy, poroniła dziecko.
Czytaj Więcej

Dzieci zostają z rodzicami. Złośliwy donos mógł rozbić rodzinę.

Dodane przez ordoiuris.admin - czw., 05/07/2015 - 15:23

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej nad małoletnim Mikołajem. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu na skutek złośliwego zawiadomienia dyrekcji jednego z warszawskich przedszkoli, które zarzucało rodzicom nieudolność wychowawczą i brak przeciwdziałania problemom adaptacyjnym 7-letniego Mikołaja.


W ocenie zawiadamiającego dziecko miało problemy psychiczne, a rodzice nie reagowali na uwagi nauczycielek i dyrekcji. Wiele wskazuje na to, że dyrekcja chciała się pozbyć przedszkolaka, wobec którego należałoby wdrożyć indywidualne podejście wychowawcze.


W toku postępowania, pełnomocnik rodziców przedstawiając szereg dowodów wykazał, że zarzuty stawiane rodzinie są zupełnie nieprawdziwe. Rodzice natychmiast zareagowali na zmianę w zachowaniu syna, zapewnili mu prywatną pomoc psychologiczną oraz diagnozowali przyczyny zachowania najmłodszego z ich trójki dzieci.


Sąd Rejonowy uzasadniając swą decyzję zakwestionował wszystkie zarzuty przedszkola pod adresem rodziców. Wskazał, że rodzice Mikołaja tworzą wspaniałą rodzinę, gdzie funkcjonują prawidłowe więzi. W ocenie Sądu uczestnicy prawidłowo dbają o rozwój syna, zapewniają mu bardzo godziwe warunki życia, darzą szacunkiem i miłością. Nie ma zatem mowy o jakimkolwiek zagrożeniu dla dobra dziecka.


Postępowanie trwało około 1,5 roku. W tym trudnym czasie rodziców reprezentowali prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris – adw. Jerzy Kwaśniewski i apl. adw. Bartosz Lewandowski.

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Dzieci zostają z rodzicami. Złośliwy donos mógł rozbić rodzinę.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej nad małoletnim Mikołajem.
Czytaj Więcej

Ruszyła polska kampania na rzecz zakazu surogacji

Dodane przez ordoiuris.admin - pon., 04/27/2015 - 14:31

Dzięki zaangażowaniu Instytutu Ordo Iuris, 24 kwietnia 2015 r. członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, prof. Krzysztof Szczerski skierował do Komitetu Ministrów Rady Europy pisemne pytanie (sygn: Nr. 682, Doc. 13765) dotyczące kontrowersyjnej praktyki tzw. Macierzyństwa zastępczego, znanej szerzej jako surogacja. Poseł wyraził w nim zaniepokojenie faktem przyzwolenia, jakie obserwujemy w Europie na handel dziećmi przywołując na potwierdzenie tego, kontrowersyjne orzeczenie wydane ostatnio przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu, które usankcjonowało zakup dziecka urodzonego przez surogatkę w Rosji przez parę Włochów. Odpowiedzi na zadane przez prof. Szczerskiego pytanie Komitet Ministrów musi udzielić w ciągu 6 miesięcy.


Macierzyństwo zastępcze, zwane potocznie surogacją, to umowa, której celem jest poczęcie, urodzenie, a następnie porzucenie dziecka i przekazanie go innej osobie lub osobom. Służy ona wykorzystaniu “wynajętej” w tym celu kobiety do urodzenia dziecka, które następnie zobowiązuje się porzucić, zwykle za wynagrodzeniem.


Praktyka macierzyństwa zastępczego poważnie narusza dobro dziecka, które sprowadza się do roli towaru, pochodzącego częściowo od dostarczyciela nasienia, częściowo od „matki surogatki” i nabywanego przez osoby, które będą uchodzić za rodziców tego dziecka. Surogacja prowadzi do zerwania więzi dzieci z rodzicami biologicznymi, a tym samym do utraty przez dziecko jego własnej tożsamości.


Wokół kontraktów o macierzyństwo zastępcze powstał już wyspecjalizowany rynek usług komercyjnych, z castingami na surogatki i ofertami promocyjnymi. Ogromne nadzieje z rozwojem tych usług wiążą środowiska homoseksualne, widząc w surogacji możliwość pozyskiwania, dzięki metodzie in vitro i manipulacjom genetycznym, dzieci zawierających genetyczny materiał dwóch osób jednej płci.


W świetle art. 4 Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (2005) surogacja nosi wszelkie znamiona handlu ludźmi. Narusza zarówno prawo europejskie, jak i prawo międzynarodowe, w szczególności art. 21 lit. d Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (1989), art. 5 i 17 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci (1967 i 1993), oraz art. 21 Konwencji z Oveido o prawach człowieka i biomedycynie.


Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej milcząco toleruje lub nawet akceptuje praktykę macierzyństwa zastępczego. Przeciwdziałać temu procederowi chce Międzynarodowa Unia na rzecz zniesienia Surogacji, której członkiem jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.Poprzez internetową petycję zbierane są podpisy poparcia dla inicjatywy wprowadzenia wyraźnego międzynarodowego zakazu surogacji. Petycja ta zostanie skierowana do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wezwaniem do podjęcia działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie tej praktyce. Konkretnie chodzi o:


- wyraźne potępienie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, zgodnie z artykułem 65 jego regulaminu, wszelkich praktyk związanych z macierzyństwem zastępczym, które stoją w sprzeczności z godnością człowieka i jego i podstawowymi prawami.


- zainicjowanie projektu międzynarodowego aktu prawnego, który w sposób jasny będzie zakazywać w Europie wszelkich form macierzyństwa zastępczego.


- uczynienie z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gwaranta przestrzegania praw kobiet i dzieci oraz potępienia przez Trybunał praktyk związanych z macierzyństwem zastępczym, jako sprzecznych z prawami człowieka.


- inkorporowania do prawa europejskiego nowych standardów ochrony życia ludzkiego i podstawowych praw człowieka. Europa musi stanowić przykład dla innych narodów w walce z upowszechniającymi się pod nazwą macierzyństwa zastępczego, nadużyciami.


Petycja z zebranymi pod nią podpisami, zostanie przekazana Przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Kategoria
Ochrona życia

Ochrona życia

27.04.2015

Ruszyła polska kampania na rzecz zakazu surogacji

Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skierował do Komitetu Ministrów Rady Europy pisemne pytanie dotyczące kontrowersyjnej praktyki tzw. Macierzyństwa zastępczego, znanej szerzej jako surogacja.
Czytaj Więcej
Subskrybuj prawa dziecka