Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Bułgarzy w obronie rodziny. Międzynarodowe poparcie dla petycji

Data publikacji: 25.06.2020

Parents United for Children

Koalicja ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych z kilkunastu krajów Europy poparła zainicjowaną przez Instytut Ordo Iuris petycję przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej. Apel w tej sprawie został odczytany podczas manifestacji w Sofii. Ulicami stolicy Bułgarii przeszedł marsz w obronie rodziny oraz przeciwko nadużyciom ze strony służb socjalnych. Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie Parents United for Children.

PODPISZ PETYCJĘ

Konwencja Stambulska zawiera wiele ideologicznych sformułowań, sprzecznych z prawem krajowym licznych państw europejskich. Dokument m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz upatruje źródeł przemocy w strukturze społeczeństwa opartego na naturalnym zróżnicowaniu płci, nie zaś w patologach życia społecznego. Pomija tym samym faktyczne przyczyny przemocy domowej takie jak rozpad rodziny czy uzależnienia.

Główne założenia konwencji opierają się na ideologii gender. Dokument neguje różnice wynikające z płci biologicznej, zastępując ją radykalnie ideologicznym pojęciem gender (niekiedy tłumaczonym błędnie na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa”). Przedstawia on kobiecość i męskość jako konstrukty społeczne, powstałe w wyniku dialektycznej walki płci. Dokument wprowadza także koncepcję „tożsamości płciowej”, co pociąga za sobą możliwość ustalania płci według subiektywnych odczuć.

Obszar jaki reguluje konwencja, leży poza kompetencjami Unii Europejskiej. Przyjęcie Konwencji Stambulskiej byłoby jednoznacznej z narzuceniem jej ideologicznych przepisów szeregu państw, które stanowczo się jej sprzeciwiają, takim jak m.in. Bułgaria, Słowacja, Węgry. Polska nie mogłaby już dłużej stosować Konwencji w ograniczonym zakresie (tj. w zgodzie z polską Konstytucją), tak jak czyni to w chwili obecnej, a droga do jej wypowiedzenia zostałaby w praktyce zablokowana. Pokazuje to konieczność sprzeciwu obywateli europejskich państw wobec prób ingerencji w ich wybory i życie rodzinne. Konwencja instrumentalnie wykorzystuje problem przemocy wobec kobiet do promowania radykalnej ideologii, która nie tylko nie pomaga w zwalczaniu przemocy, ale może ją wręcz nasilać jak wskazują badania Agencji Praw Podstawowych z 2014.

„Bułgaria jest przykładem państwa, które konsekwentnie sprzeciwia się genderowej ideologii. Konwencja Stambulska została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny Bułgarii w 2018 r. jako niebezpieczna dla małżeństwa i rodziny. Daje to nadzieję, że uda się zatrzymać plany radykalnych ideologów” – zaznacza Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.07.2021

Napływają wyrazy poparcia dla ks. prof. Oko

●Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”, którego redaktor naczelny również został skazany. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Plan dla uczelni wolny od ideologii gender

Na niektórych uczelniach wyższych podjęto prace nad Planami Równości Płci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Prof. Ewa Graczyk uchybiła godności nauczyciela akademickiego. Ordo Iuris złożył zawiadomienie do rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 ● Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi prof. Ewy Graczyk podczas tzw. „Strajku Kobiet”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.07.2021

ETPC zbada skargi kobiet odczuwających „niepokój” po likwidacji przesłanki eugenicznej

● Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) formalnie zawiadomił rząd polski o wpłynięciu dwunastu skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej