Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

Data publikacji: 17.05.2024

Adobe Stock

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

· Rekomendacje uwzględniają walkę z przestępstwami popełnianymi ze względu na „gender”, „orientację seksualną” czy „ekspresję płciową”.

· W dokumencie stwierdzono też, że Komitet Ministrów Rady Europy odrzuca teorie oparte na istnieniu różnych ras.

· Rekomendacje dotyczą m.in. szkoleń dla policjantów, prokuratorów czy sędziów oraz wprowadzenia rozwiązań prawo-karnych, ukierunkowanych na zwalczanie przestępstw z nienawiści.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Autorzy dokumentu definiują przestępstwo z nienawiści jako popełnione z „elementem nienawiści w oparciu o jedną lub więcej prawdziwych albo postrzeganych cech osobistych lub status”. Natomiast pod pojęciem „cech osobistych lub statusu” umieszczają m.in. płeć biologiczną (sex), „płeć społeczno-kulturową” (gender), „orientację seksualną”,  „ekspresję płciową” czy „cechy płciowe”. W rekomendacjach słowo „rasa” zostało umieszczone w cudzysłowie. Podkreślono, że „Komitet Ministrów odrzuca, podobnie jak Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, teorie oparte na istnieniu różnych «ras»”.

 

Rada Europy zaleca państwom opracowywanie, przyjmowanie i wdrażanie kompleksowej strategii opartej na podejściu wrażliwym na „gender” W opinii twórców rekomendacji, kraje członkowskie powinny wprowadzić mechanizmy wsparcia dla osób dotkniętych przestępstwami z nienawiści, obejmującego wsparcie psychologiczne, medyczne, finansowe czy prawne, które uwzględnia „płeć społeczno-kulturową (gender), niepełnosprawność i inne cechy chronione”.

 

Według zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy, państwa członkowskie powinny zapewnić ofiarom przestępstw z nienawiści dostęp do ukierunkowanych, wyspecjalizowanych usług wsparcia. Mają przy tym być wrażliwe i reagować na „płeć społeczno-kulturową”. W tym celu kraje powinny m.in. zapewniać szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości, gwarantować ofiarom skuteczną drogę zgłaszania przestępstw z nienawiści czy zapewniać, że w wyniku zgłoszenia takiego przestępstwa nie zostaną wyciągnięte żadne negatywne konsekwencje. Za przykład podaje się „oddzielenie między zgłaszaniem przestępstw z nienawiści z jednej strony, a egzekwowaniem przepisów imigracyjnych z drugiej”.

 

Rada Europy zaleca także wprowadzenie zmian w prawie karnym. Wśród nich raport wymienia m.in. propozycje wprowadzenia ogólnego przepisu, który stanowi, że element nienawiści jest okolicznością obciążającą w przypadku wszystkich przestępstw. W ocenie autorów dokumentu, prawo karne powinno odnosić się do przestępstw skierowanych przeciwko osobom, grupom osób lub mieniu, a także może do przestępstw skierowanych przeciwko „przestrzeniom, artefaktom, obiektom lub wydarzeniom związanym z osobami o cechach chronionych i grupami takich osób”.

 

- Dokonując oceny dokumentu przygotowanego przez Komitet Ministrów Rady Europy, należy zaznaczyć, iż sama definicja „przestępstwa z nienawiści” jest bardzo nieprecyzyjnie sformułowana. Warto także zwrócić uwagę na szereg rekomendacji, dotyczących szkolenia funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów czy przeglądania programów nauczania pod kątem szeroko rozumianej problematyki „przestępstw z nienawiści”. Istnieje bowiem duże ryzyko, iż takie szkolenia będą zabarwione ideologicznie – wskazuje Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

 

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej