Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Genderowa Karta Równości nieważna. Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcie

Data publikacji: 20.03.2020

Adobe Stock

W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji wzbudziło przyjęcie przez Radę Miasta Poznania Karty Równości Kobiet i Mężczyzn, która opiera się na założeniach ideologii gender. Mają one teraz określać m.in. kierunki zarządzania miastem i edukacją. Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygniecie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały. Apelowały o to liczne organizacje prorodzinne. Swoją opinię w tej sprawie skierował do wojewody również Instytut Ordo Iuris.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym jest dokumentem wprost odwołującym się do pojęć zaczerpniętych z ideologii gender. Ta koncepcja ma przesądzać o kierunkach zarządzania miastem (gender mainstreaming) oraz opracowywania jego budżetu (gender budgeting). Wątpliwości budzą też zawarte w Karcie zapisy dotyczące oświaty. Władze miasta uznają „potrzebę likwidowania stereotypowych ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji”. Może to naruszać poświadczone konstytucyjnie prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Kontrowersje wywołał również tryb w jakim Rada Miasta przyjęła uchwałę. Przewodniczący samowolnie odrzucił bowiem wniosek części radnych o przygotowanie opinii prawnej przez niezależną kancelarię.

 

Stanowisko w sprawie uchwały zajął także Instytut Ordo Iuris. Prawnicy z Instytutu nie tylko spotkali się z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, ale również przygotowali obszerną ekspertyzę w tej sprawie.  Wątpliwości prawne zgłaszane przez Instytut potwierdziły się w działaniach podjętych przez wojewodę wielkopolskiego. Wojewoda jest organem nadzorczym w stosunku do samorządu terytorialnego i może wydawać rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność podejmowanych przez samorządy uchwał. Tak właśnie stało się w przypadku uchwały przyjmującej Kartę Równości - wojewoda wielkopolski uznał, że uchwała w istotny sposób narusza prawo, a tym samym, że jest ona nieważna. Rozstrzygnięcie wojewody może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

„Decyzja wojewody jest dla nas satysfakcjonująca. W przedłożonej ekspertyzie wnosiliśmy bowiem właśnie o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia przez Poznań Karty Równości. Dokument ten - mimo, że w swoim tytule odnosi się do szczytnej idei równości kobiet i mężczyzn - jest w istocie narzędziem inżynierii społecznej promującym ideologię sprzeczną z Konstytucją RP. W naszej ocenie przyjęcie Karty nastąpiło z naruszeniem wymogów proceduralnych, a jej treść urąga zasadom prawidłowej legislacji. Obecnie czekamy na publikację rozstrzygnięcia wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, by szczegółowo zapoznać się z uzasadnieniem tej decyzji. Jesteśmy też gotowi na dalsze zaangażowanie w przypadku zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego” - komentuje mec. Bartosz Zalewski, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

„Cieszy nas, że argumentacja, którą przedstawiliśmy wojewodzie, wskazująca na sprzeczność z prawem Poznańskiej Karty, najpewniej zyskała jego przychylną ocenę. Dokument nie tylko zawierał fatalne błędy legislacyjne ale przede wszystkim sytuował oczywiście zasadny postulat równego traktowania kobiet i mężczyzn w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym. Do tego błędnie diagnozował przyczyny przemocy wobec kobiet i nakierowany był wprost na realizację kontrowersyjnej polityki gender mainstreaming. Realizacja postanowień Karty, wbrew jej mylącemu tytułowi mogłaby doprowadzić m.in. do niedopuszczalnej dyskryminacji, która dotknęłaby w pierwszym rzędzie kobiet” – dodaje mec. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.01.2021

Rażące uchybienia w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina obwinionego m.in. o rzekome przeszkadzanie w przebiegu manifestacji działaczy LGBT. Wcześniej, w trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym, kiedy to skazano mężczyznę, doszło do szeregu znaczących uchybień proceduralnych. Sąd Okręgowy podkreślił, że obwiniony działał w granicach wolności wyrażania swoich poglądów. Zwrócił też uwagę, że Sąd Rejonowy nie powinien angażować się w spory światopoglądowe, a jedynie ograniczyć się do stosowania prawa.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.01.2021

Wraca sprawa prof. Budzyńskiej. Mimo nadużyć na UŚ, sąd umarza postępowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie nadużyć na Uniwersytecie Śląskim. Dotyczyło ono podejrzenia, że do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej doszło w wyniku fałszowania dowodów lub innych podstępnych zabiegów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.01.2021

PE nie ma kompetencji do naciskania na Polskę w sprawie aborcji – komentarz Ordo Iuris

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wzbudziła wiele kontrowersji. Dokument zawiera sprzeczne z prawem międzynarodowym twierdzenia, jak to, że dostęp do aborcji" miałby stanowić prawo człowieka. PE znacznie wykracza też poza swoje kompetencje, próbując wywierać nacisk na Polskę m.in. apelując o niepublikowanie wyroku TK, co byłoby sprzeczne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz dementujący fałszywe informacje i ideologiczne postulaty zawarte w rezolucji.

Czytaj Więcej