Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Genderowa Karta Równości nieważna. Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcie

Data publikacji: 20.03.2020

Adobe Stock

W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji wzbudziło przyjęcie przez Radę Miasta Poznania Karty Równości Kobiet i Mężczyzn, która opiera się na założeniach ideologii gender. Mają one teraz określać m.in. kierunki zarządzania miastem i edukacją. Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygniecie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały. Apelowały o to liczne organizacje prorodzinne. Swoją opinię w tej sprawie skierował do wojewody również Instytut Ordo Iuris.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym jest dokumentem wprost odwołującym się do pojęć zaczerpniętych z ideologii gender. Ta koncepcja ma przesądzać o kierunkach zarządzania miastem (gender mainstreaming) oraz opracowywania jego budżetu (gender budgeting). Wątpliwości budzą też zawarte w Karcie zapisy dotyczące oświaty. Władze miasta uznają „potrzebę likwidowania stereotypowych ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji”. Może to naruszać poświadczone konstytucyjnie prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Kontrowersje wywołał również tryb w jakim Rada Miasta przyjęła uchwałę. Przewodniczący samowolnie odrzucił bowiem wniosek części radnych o przygotowanie opinii prawnej przez niezależną kancelarię.

 

Stanowisko w sprawie uchwały zajął także Instytut Ordo Iuris. Prawnicy z Instytutu nie tylko spotkali się z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, ale również przygotowali obszerną ekspertyzę w tej sprawie.  Wątpliwości prawne zgłaszane przez Instytut potwierdziły się w działaniach podjętych przez wojewodę wielkopolskiego. Wojewoda jest organem nadzorczym w stosunku do samorządu terytorialnego i może wydawać rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność podejmowanych przez samorządy uchwał. Tak właśnie stało się w przypadku uchwały przyjmującej Kartę Równości - wojewoda wielkopolski uznał, że uchwała w istotny sposób narusza prawo, a tym samym, że jest ona nieważna. Rozstrzygnięcie wojewody może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

„Decyzja wojewody jest dla nas satysfakcjonująca. W przedłożonej ekspertyzie wnosiliśmy bowiem właśnie o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia przez Poznań Karty Równości. Dokument ten - mimo, że w swoim tytule odnosi się do szczytnej idei równości kobiet i mężczyzn - jest w istocie narzędziem inżynierii społecznej promującym ideologię sprzeczną z Konstytucją RP. W naszej ocenie przyjęcie Karty nastąpiło z naruszeniem wymogów proceduralnych, a jej treść urąga zasadom prawidłowej legislacji. Obecnie czekamy na publikację rozstrzygnięcia wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, by szczegółowo zapoznać się z uzasadnieniem tej decyzji. Jesteśmy też gotowi na dalsze zaangażowanie w przypadku zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego” - komentuje mec. Bartosz Zalewski, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

„Cieszy nas, że argumentacja, którą przedstawiliśmy wojewodzie, wskazująca na sprzeczność z prawem Poznańskiej Karty, najpewniej zyskała jego przychylną ocenę. Dokument nie tylko zawierał fatalne błędy legislacyjne ale przede wszystkim sytuował oczywiście zasadny postulat równego traktowania kobiet i mężczyzn w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym. Do tego błędnie diagnozował przyczyny przemocy wobec kobiet i nakierowany był wprost na realizację kontrowersyjnej polityki gender mainstreaming. Realizacja postanowień Karty, wbrew jej mylącemu tytułowi mogłaby doprowadzić m.in. do niedopuszczalnej dyskryminacji, która dotknęłaby w pierwszym rzędzie kobiet” – dodaje mec. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Marksistowskie korzenie ideologii gender – stanowisko Ordo Iuris dla Parlamentu Europejskiego

Pojęcie „gender” stopniowo wypiera pojęcie „płeć” w licznych dokumentach wydawanych przez organizacje międzynarodowe. Tendencja ta budzi ogromne wątpliwości – „gender” jest bowiem terminem o charakterze ideologicznym, zakorzenionym w radykalnych koncepcjach marksizmu. Określeniem tym operuje się również w najważniejszych dokumentach unijnych w zakresie polityki równościowej. Na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu Europejskiego Instytut Ordo Iuris przedstawił stanowisko na temat pojęć „gender” i „gender equality”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.03.2020

Depopulacja i „prawa reprodukcyjne” zamiast pomocy ubogim krajom – planowany dokument Komisji ONZ

Na przełomie marca i kwietnia miała się odbyć 53. sesja Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Proponowana treść dokumentu końcowego sesji zawiera postulaty zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz wdrażania koncepcji depopulacyjnych. Zdaniem autorów projektu aktu, realizacja tych zamierzeń ma być sposobem zwalczania zjawiska niedożywienia na świecie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.03.2020

Infolinia prawna w związku z epidemią koronawirusa

Instytut Ordo Iuris uruchamia bezpłatną infolinię prawną. Dzięki niej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady prawnej. 

Infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00 pod numerem telefonu 533 326 803.

Można również wysyłać wiadomości na adres email: koronawirus@ordoiuris.pl.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej