Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

Data publikacji: 09.05.2024

Adobe Stock

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

· Projekt spotkał się z licznymi głosami krytycznymi, wskazującymi na jego ideologiczny charakter czy sprzeczność z wieloma fundamentalnymi zasadami prawa.

· W przyjętej dyrektywie zrezygnowano z budzącej kontrowersje definicji przestępstwa gwałtu.

· Zawarto tam jednak odniesienia do tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, co w przyszłości może służyć za podstawę do wyprowadzania z jej przepisów tzw. prawa do aborcji.

· W projekcie nieprecyzyjnie zdefiniowano też „przemoc wobec kobiet” czy pojęcia będące jej elementem, takie jak „szkoda” czy „cierpienie psychologiczne i seksualne”.

· Szereg przepisów dyrektywy może budzić także wątpliwości z punktu widzenia prawa do swobodnej wypowiedzi.

 

Zasada domniemania winy?

W marcu 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy mającej na celu zwalczanie i zapobieganie zjawiskom przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Projekt dyrektywy był przedmiotem kilku publikacji przygotowanych przez Instytut, w tym m.in. memorandum wystosowanego ponad dwa tygodnie temu do deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Eksperci Ordo Iuris zwracali tam uwagę na liczne wady i niedoskonałości dyrektywy, wskazując zasadnicze błędy i środki służące poprawie tego projektu. Wśród nich wymieniono m.in. sposób zdefiniowania pojęcia „gwałt” (który w poprzednich projektach był rozumiany jako każdy stosunek płciowy bez wyraźnie udzielonej zgody), niejasną i nieprecyzyjną definicję terminu „przemoc wobec kobiet” czy propozycję wprowadzenia zakazu przesłuchiwania potencjalnej ofiary przestępstwa seksualnego pod kątem jej życia prywatnego, co rodziło liczne wątpliwości z punktu widzenia prawa do obrony. W memorandum zwrócono również uwagę na przepisy dotyczące zwalczania nękania i nawoływania do przemocy lub nienawiści w sieci. Eksperci Instytutu podkreślali, iż powyższe propozycje stoją w sprzeczności z art. 11 Karty Praw Podstawowych, który gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.

Parlament Europejski przyjął w głosowaniu na sesji plenarnej dyrektywę w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. „Za” głosowało 522 europosłów, przy 27 głosach „przeciw” i 72 głosach wstrzymujących.

Na uwagę zasługuje zawarta w art. 2a (dawny art. 4a) definicja pojęcia „przemoc wobec kobiet”. W ostatniej wersji projektu dyrektywy dodano nowy fragment, w którym wskazano, iż „przemoc wobec kobiet” oznacza m.in. „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć” (all acts of gender-based violence). Ponadto zachowano sformułowanie, zgodnie z którym „przemoc wobec kobiet” rozumiana jest nie tylko jako fizyczna napaść, ale również wszelkie akty przemocy „które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia”. Co istotne, pojęcia, takie jak „szkoda” czy „cierpienie psychologiczne i seksualne” nie zostały zdefiniowane zarówno w poprzedniej, jak i aktualnej wersji dyrektywy.

Zmianom uległa również treść art. 7 i art. 8 (odpowiednio dawne art. 9 i art. 10), w których określono przestępstwa „cybernękania” oraz „nawoływania w Internecie do nienawiści i przemocy”. Poprzednio Instytut krytykował bardzo ogólny i nieprecyzyjny sposób sformułowania tych przepisów. W przypadku ich przyjęcia w przedstawionym wówczas kształcie, mogłoby to skutkować nieprzewidywalną interpretacją, mogącą wywołać tzw. efekt mrożący dla dziennikarzy, blogerów, publicystów, a także zwykłych obywateli wypowiadających się w życiu publicznym. W aktualnej wersji projektu (art. 7 i art. 8) sposób sformułowania tych przepisów został zmieniony. W art. 8 wprowadzono nieznaczne zmiany, zachowując postanowienie, zgodnie z którym przestępstwem jest „umyślne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według płci (gender), lub przeciwko członkowi takiej grupy przez publiczne rozpowszechnianie za pomocą ICT treści zawierających takie nawoływanie”. Nowością jest dodanie wymogu, żeby takie „rozpowszechnianie” miało charakter publiczny. Dopisano również nowy art. 8 ust. 2, według którego „państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o penalizacji jedynie takich czynów, które mogą spowodować zakłócenie porządku publicznego lub które stanowią groźbę, obrazę albo zniewagę”, tym samym pozostawiając poszczególnym krajom Unii Europejskiej pewną swobodę decyzyjną co do karania czynów określonych w art. 8 ust. 1.

Ponadto w art. 23 (dawny art. 25.) stwierdzono, że państwa członkowskie zobligowane są do usuwania określonych treści z sieci (w tym treści, o których mowa m.in. w art. 7 i art. 8). Instytut Ordo Iuris w memorandum krytykował ten przepis z punktu widzenia prawa do swobodnej wypowiedzi. W aktualnej wersji tego przepisu wprowadzono szereg zmian, w tym m.in. postanowienie, zgodnie z którym treści podlegające usunięciu powinny mieć charakter publiczny oraz dodano odniesienia do rozporządzenia (UE) 2022/2065, w którym określono warunki wydawania nakazów odnośnie usuwania nielegalnych treści.

Pewne zmiany wprowadzono również w art. 20 (wcześniejszy art. 22), który dotyczy „ochrony życia prywatnego ofiar”. W poprzedniej wersji tego przepisu proponowano, żeby państwa członkowskie zapewniały, iż w dochodzeniach karnych i postępowaniach sądowych nie były dozwolone pytania i dowody dotyczące przeszłych zachowań seksualnych ofiary lub innych związanych z nimi aspektów jej życia prywatnego. Art. 22 (obecnie art. 20) budził kontrowersje związane z nieuwzględnieniem interesów osób fałszywie oskarżonych o gwałt czy rażącego naruszenia prawa do obrony. W wersji przyjętej przez Parlament Europejski w wskazany przepis został przeformułowany, a na jego końcu dodano zdanie, zgodnie z którym taki dowód będzie dozwolony „wyłącznie, gdy jest to istotne i konieczne”. Zatem możliwość przeprowadzenia dowodów tej kategorii będzie wyjątkiem od reguły.

Furtka do wprowadzania aborcji?

W poprzedniej wersji projektu dyrektywy, w art. 26 ust. 2 zawarto postanowienie, zgodnie z którym „państwa członkowskie zapewniają ofiarom możliwość uzyskania decyzji w sprawie odszkodowania w toku postępowania karnego”. W konsekwencji, samo oskarżenie mężczyzny przez kobietę o jakiekolwiek przestępstwo związane z „przemocą”, bez potwierdzenia winy, uprawniałoby organy do nałożenia na niego sankcji finansowej. Zatem przepis ten faktycznie ustanawiał domniemanie winy mężczyzny oskarżonego o jakiekolwiek przestępstwo związane z przemocą, bez potwierdzenia winy, jednocześnie nie przewidując żadnych gwarancji zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami w przypadku fałszywego oskarżenia. W najnowszej wersji projektu dyrektywy, jego brzmienie nieco złagodzono poprzez dodanie sformułowania „w stosownych przypadkach”, nie precyzując, co konkretnie oznacza to pojęcie (art. 24).

Istotną zmianą jest również nowy art. 26 ust. 2, zgodnie z którym „państwa członkowskie zapewniają ofiarom przemocy seksualnej terminowy dostęp do usług opieki zdrowotnej, w tym usług opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zgodnie z prawem krajowym”. Jakkolwiek przepis ten ściśle nie odnosi się do aborcji, to jednak w ramach różnych aktów prawa międzynarodowego, środowiska lewicowe próbują wyprowadzać tzw. prawo do aborcji z nowej kategorii „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Projekt dyrektywy został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. Od momentu wejścia dyrektywy w życie, państwa członkowskie będą miały trzy lata na dokonanie wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego.

- Dokonując oceny dyrektywy w jej aktualnym brzmieniu, warto dostrzec zarówno jej pozytywy, jak i negatywy. Do pozytywów bez wątpienia należy rezygnacja z definicji gwałtu opartej o brak wyraźnej zgody, co, w przypadku jej przyjęcia, stanowiłoby rażące naruszenie fundamentalnych zasad prawa karnego, w tym zasady domniemania niewinności. Plusem jest także obowiązek kryminalizacji obrzezania kobiet, występującego w niektórych krajach ze znaczącym odsetkiem radykalnych odłamów islamu. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, iż w ostatnio przyjętej dyrektywie zawarto odniesienie do tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, w kontekście ofiar przemocy wobec kobiet. Może to rodzić uzasadnione obawy, iż w przyszłości jej przepisy będą służyły za podstawę do wyprowadzania z nich tzw. prawa do aborcji. Krytycznie należy ocenić również operowanie niejasnymi i niezbyt precyzyjnymi definicjami, w tym m.in. kluczową z punktu widzenia dyrektywy definicją „przemocy wobec kobiet” czy utrzymania, w nieco złagodzonej wersji, zakazu przeprowadzania dowodów dotyczące przeszłych zachowań seksualnych ofiary lub innych związanych z nimi aspektów jej życia prywatnego. To samo można powiedzieć o przepisach dotyczących usuwania określonych treści z Internetu. Przemoc wobec kobiet jak i przemoc domowa to zjawiska haniebne, wymagające wyraźnego napiętnowania oraz zwalczania. Ale nawet walka czy zapobieganie tak negatywnym zdarzeniom, jak przemoc wobec kobiet nie może być usprawiedliwieniem dla wprowadzenia rozwiązań prawnych o ideologicznym charakterze, które godzą w fundamentalne zasady prawa, a taką bez wątpienia jest zasada domniemania winy - podkreśla Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.05.2024

Doroczne spotkanie Komisji ONZ – genderowe i proaborcyjne postulaty zablokowane przez sprzeciw państw

· W Nowym Jorku miała miejsce 57. sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Czytaj Więcej

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów - panel Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji

Telewizja Media Narodowe organizuje międzynarodową konferencję "Czy to koniec Europy jaką znamy?". Wydarzenie będzie dotyczyć przyszłości naszego kontynentu. W ramach tej konferencji Instytut Ordo Iuris prowadzi panel dyskusyjny pod tytułem "Imperium Europa czy Europa Narodów". Jego uczestnicy będą rozmawiać o reformie traktatów unijnych. 

Czytaj Więcej