fbpx Ideologiczna kolonizacja krajów Trzeciego Świata – ONZ nagradza promotorów „praw reprodukcyjnych” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologiczna kolonizacja krajów Trzeciego Świata – ONZ nagradza promotorów „praw reprodukcyjnych”

Data publikacji: 19.08.2022

Adobe Stock

· Agencja Narodów Zjednoczonych – UNFPA, nagrodziła dziesięć przedsiębiorstw, których projekty, w założeniu, mają „zmienić życie kobiet i dziewczynek”.

· Wyzwanie teoretycznie skupiało się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań jako klucza do przyspieszenia postępu dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

· Większość zwycięzców zajmuje się jednak promowaniem kwestii genderowych oraz rozpowszechnianiem informacji na temat antykoncepcji i tzw. praw reprodukcyjnych wśród dorastających dziewcząt i młodych kobiet w krajach rozwijających się.

· Nagrodzone projekty zostaną sfinansowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a ich wysiłki będą dalej rozwijane i realizowane w perspektywie długoterminowej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU) oraz Międzynarodowym Centrum Handlu.

 

Agencja Populacyjna Narodów Zjednoczonych ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych - UNFPA - nagrodziła dziesięć organizacji pochodzących z pięciu różnych regionów świata, zaangażowanych w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które powinny przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Wyzwanie zostało stworzone w celu przeciwdziałania temu, co UNFPA nazwało „odwróceniem dwudziestoletniego postępu dla kobiet i dziewcząt”, wywołanym pandemią Covid-19. Inicjatywa ma na celu wyrównanie szans dla kobiet i dziewcząt oraz zapewnienie ,,praw i wyborów” (rights and choices) dla wszystkich poprzez innowacje. Projekt otrzymał ponadto dalsze finansowanie od rządów Luksemburga, Finlandii i Danii. Dyrektor wykonawczy UNFPA stwierdził, że „aby zlikwidować nierówności i zrealizować cele zrównoważonego rozwoju, musimy usunąć bariery stojące pomiędzy kobietami i dziewczętami a ich prawami i wyborami”.

Skupiono się na rozwiązaniach, które promują wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, koncentrując się na zakończeniu „niezaspokojonej potrzeby planowania rodziny, możliwych do zapobieżenia zgonów matek, przemocy ze względu na płeć i szkodliwych praktyk”. Dziesięć zwycięskich firm otrzyma od UNFPA grant w wysokości 60 tys. dolarów i podpisze dziewięciomiesięczny kontrakt, podczas którego opracują i rozpoczną wdrażanie swoich planów na szerszą skalę.

Zwycięzcy zostali wybrani spośród 300 zgłoszeń, a większość z nich jest zaangażowana w działania związane z szerzeniem „praw reprodukcyjnych” w krajach rozwijających się. Wśród nich wszystkich wyróżnia się w szczególności inicjatywa Urukundo, która jest pierwszą w Rwandzie licencjonowaną grą edukacyjną, rozpowszechniającą „informacje na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych”. Wśród nagrodzonych projektów jest również ToguMogu - platforma z Bangladeszu, która zapewnia „dostęp do planowania rodziny, informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego oraz usług dla młodych kobiet i nowych matek”. Inny wyróżniony program to TirandoX, gwarantujący dorastającym dziewczętom z Kolumbii „informacje i usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, pomagając zakończyć cykl ubóstwa spowodowany wieloma nastoletnimi ciążami”. Z kolei GerHub dociera do kobiet i dziewcząt w „odległych obszarach Mongolii z informacjami i usługami w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego poprzez mobilne kliniki i telemedycynę”.

- W istocie, poprzez tę nagrodę jesteśmy świadkami próby kolonizacji i dalszego promowania śmiertelnej kultury właśnie w krajach rozwijających się, gdzie wzrost liczby urodzeń jest postrzegany wyłącznie jako wynik braku edukacji w zakresie antykoncepcji. Wysoki wskaźnik ciąż jest rozumiany jako bariera, którą należy usunąć, aby zapobiec ubóstwu w państwach o niskich dochodach – skomentowała Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Dwie rodziny uratowane przed bezpodstawnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej

· W ostatnich dniach zakończyły się dwa postępowania, w których sądy stwierdziły brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców reprezentowanych przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Trybunał Strasburski atakuje małżeństwo

Trybunał w Strasburgu dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej

Wolność religii a ideologia: prawo do wolności religijnej i wyznaniowej przeciwstawione „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender” w raporcie ONZ

· Niezależny ekspert ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość gender zbiera informacje od państw i społeczeństwa obywatelskiego o tym jak ochrona wolności religii lub przekonań wpływa na wolność „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender”.

Czytaj Więcej