Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nietrafione zarzuty szkoły. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej nad chłopcem

Data publikacji: 06.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej rodziców 10-letniego chłopca.

· Przyczyną wszczęcia postępowania było złożone przez szkołę zawiadomienie o możliwości stosowania przez rodziców przemocy wobec dziecka.

· Prawidłowe sprawowanie przez rodziców opieki nad dzieckiem potwierdzili członkowie rodziny, lekarze, psycholodzy, sąsiedzi i instruktorzy zajęć sportowych chłopca.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

W październiku 2019 roku szkoła zawiadomiła policję o możliwości stosowania przez rodziców przemocy domowej wobec dziecka. Przyczyną zawiadomienia miały być – w ocenie szkolnej pielęgniarki i kadry nauczycielskiej – rany powstałe wskutek przypalania papierosem. To nie znalazło jednak potwierdzenia w badaniu przeprowadzonym przez biegłego lekarza, a rany w rzeczywistości okazały się być otarciem powstałym podczas zabawy chłopca przy stole do teqballu. Ostatecznie ani kurator, ani prokurator nie znaleźli podstaw do prowadzenia postępowania karnego i sprawa została umorzona.

Mimo to, szkolne zawiadomienie doprowadziło do wszczęcia z urzędu postępowania cywilnego o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odnośnie władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim chłopcem. W toku postępowania okazało się, że już na samym początku zabrakło prawidłowej komunikacji między pracownikami szkoły, zapoznania się z dokumentacją ucznia oraz rozważnego podejścia do sprawy. Władze placówki nie zastosowały się do własnej procedury działań interwencyjnych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły. O zaistniałym podejrzeniu nie została bowiem poinformowana szkolna wychowawczyni chłopca, która informację o jego ranach otrzymała od samego ojca na dwa dni przed ich odkryciem przez pielęgniarkę.

Prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej w toku postępowania potwierdzali liczni świadkowie – rodzina, psycholodzy, sąsiedzi, instruktorzy zajęć sportowych chłopca. Żadnych nieprawidłowości nie wykazały również przeprowadzone wywiady środowiskowe. Ostatecznie, po 3-letnim postępowaniu, sąd stwierdził brak jakichkolwiek podstaw do wydawania zarządzeń w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uzasadniając, sąd wskazał, że postawiony rodzicom zarzut, będący przyczyną uruchomienia postępowania, jest absolutnie nietrafiony. Sąd dokonał szerokiej weryfikacji wszystkich okoliczności, opierając się o zeznania świadków, dokumentację medyczną chłopca, świadczącą o zapewnianiu chłopcu przez rodziców dostępu do szerokiej gamy specjalistów, a także w oparciu o pozostałą dokumentację, świadczącą o tym, że rodzice zapewniają dziecku odpowiednie możliwości rozwoju, w tym rozwoju psychiczno-fizycznego. Bez żadnych wątpliwości sąd stwierdził, że sytuacja, w której rodzice mieliby stosować przemoc wobec dziecka, nie miała i nie ma miejsca. „Dlatego to postępowanie nie mogło zakończyć się inaczej, jak tylko stwierdzeniem braku podstaw do wydawania jakichkolwiek zarządzeń ingerujących we władzę rodzicielską” – wskazywał sąd, uzasadniając wyrok.

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

Czytaj Więcej