Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Norwescy rodzice zatrzymani w Warszawie. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

Data publikacji: 11.08.2023

Adobe Stock

· Dwoje Norwegów zostało zatrzymanych i przesłuchanych przez policję w Warszawie, w związku z wystosowanym przez władze Norwegii Europejskim Nakazem Aresztowania.

· Powodem zainteresowania rodziną norweskiego urzędu ds. dzieci – Barnevernet, były zarzuty o rzekomym uzależnieniu matki, co miałoby zagrażać córce, nad którą sprawuje ona opiekę.

· Aby uniknąć odebrania dziecka przez służby, kobieta w 2022 r. wyemigrowała z córką do Polski. Ojciec pozostał w Norwegii, ale wielokrotnie odwiedzał swoją rodzinę.

· Informację na temat matki przekazane przez norweskie służby nie zostały potwierdzone przez stronę polską. Jednak 9 sierpnia, po wystosowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, policja zatrzymała oboje rodziców, a dziewczynka trafiła do domu dziecka.

· Następnego dnia rodzice zostali przesłuchani w obecności prawnika i zwolnieni. 11 sierpnia sąd pozwolił na opuszczenie przez córkę domu dziecka i powrót do rodziców.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Matka mająca pełną władzę rodzicielską nad córką przeprowadziła się do Polski na przełomie września i października 2022 r. Ojciec córki pozostał w Norwegii nie wyrażając sprzeciwu wobec zmiany miejsca zamieszkania córki. Przeprowadzka wiązała się z ryzykiem zabrania dziewczynki przez norweski urząd ds. dzieci (Barnevernet). Powodem, dla którego służby obserwowały rodzinę w Norwegii był fakt, że matka wychowała się w domu dziecka oraz miała w przeszłości epizody używania narkotyków. W czasie pobytu dziecka w Polsce wielokrotnie córkę odwiedzał ojciec i inni członkowie rodziny.

 

Fakt przeprowadzki doprowadził do zainicjowania przez Barnevernet postępowania o przejęcie opieki nad dziewczynką, kiedy ta była już w Polsce. Służby norweskie zaalarmowały polską policję, jakoby małoletnia była pod opieką osoby, która jest uzależniona od narkotyków i zagraża dziecku. Ta informacja doprowadziła do interwencji funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania matki z dzieckiem w październiku 2022 r. Jak wynika z notatek policji, informację na temat matki przekazane przez norweskie służby nie zostały potwierdzone.

Matka przedstawiła dokumenty, z których wynikało, że nie używa narkotyków, a także szereg zaświadczeń potwierdzających, że dziecko ma stabilną sytuację w Polsce. Dziewczynka jest pod opieką matki, ma zapewnioną opiekę medyczną, przedszkole oraz zajęcia dodatkowe.

 

Przeprowadzona przez polską policję weryfikacja sytuacji dziecka doprowadziła do odstąpienia od czynności oraz ograniczyła się wyłącznie do przekazania informacji o zaistniałej sytuacji polskiemu sądowi rodzinnemu. Sąd Rejonowy weryfikował sytuację dziewczynki. Na podstawie wywiadów kuratora oraz dowodów załączonych przez matkę dziecka warszawski sąd rejonowy odstąpił od wszczynania postępowania o wgląd w sytuację rodzinną matki nad córką.

 

Od tego czasu sytuacja dziecka i matki była stabilna. Małoletnia kontynuowała naukę w przedszkolu, rozwijała się prawidłowo pod opieką matki. Mimo prawidłowej sytuacji dziecka, w lipcu 2023 r. organy ścigania Królestwa Norwegii wydały za matką Europejski Nakaz Aresztowania z powodu rzekomego porwania córki przez matkę. To spowodowało, że polska policja zatrzymała matkę oraz ojca odwiedzjącego córkę 9 sierpnia 2023 r. w Warszawie.

 

Rodzice zostali zatrzymani i doprowadzeni do aresztu celem oczekiwania na przesłuchanie, natomiast dziecko trafiło do Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie. Służby norweskie zostały poinformowane o zatrzymaniu rodziców oraz o tym, że dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Mimo że małoletnia była pod prawidłową opieką matki na terenie Polski, istniało ryzyko, że norweski urzędnik przejmie opiekę nad małoletnią i wróci z nią do Norwegii bez rodziców.

 

10 sierpnia rodzice zostali przesłuchani z udziałem ich obrońcy adw. Macieja Kryczki. Po złożeniu wyjaśnień, dowodów i argumentacji prawnej, Prokuratura Okręgowa zadecydowała o zwolnieniu rodziców na wolność.

 

Mimo ich pobytu na wolności, rodzice nie mogli odebrać córki z Domu Dziecka z uwagi na brak decyzji polskiego sądu w tej kwestii. Dziecko tęskniło w szczególności za matką. Odmawiało jedzenia posiłków, płakało i domagało się kontaktu ze swoją mamą.

 

11 sierpnia 2023 r. na wniosek pełnomocnika matki, Prokuratury Krajowej oraz dyrekcji domu dziecka, w którym przebywała córka, Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zwolnieniu małoletniej z domu dziecka i przekazaniu jej matce.  Aktualnie rodzice przebywają z córką na wolności.

 

„Dziękuję wszystkim podmiotom zaangażowanym w pomoc norweskim obywatelom. Kolejny raz Królestwo Norwegii instrumentalnie wykorzystuje przepisy prawa karnego, aby w sposób sprzeczny z dobrem dziecka przejąć nad nim opiekę i odizolować od rodzinny bez żadnej racjonalnej przyczyny. Szczególne podziękowania należą się prokuratorom Filipowi Wolskiemu, Małgorzacie Słowińskiej z Prokuratury Krajowej oraz Prokuratorowi Okręgowemu i Regionalnemu, którzy przyłączyli się do wniosku o wydanie córki do rąk matki przed sądem rodzinnym. Bardzo dziękuję Rzecznikowi Praw Dziecka Mikołajowi Pawlakowi za interwencję oraz dyrekcji Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie za współpracę podczas sprawowania opieki nad dzieckiem. Sprawna współpraca wszystkich podmiotów w sprawie doprowadziła do szczęśliwego zakończenia tego etapu postępowania i zabezpieczenia interesu dziecka oraz rodziców” – skomentował pełnomocnik rodziny adw. Maciej Kryczka, współpracujący z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Postępowanie w sprawie rodziny nie zakończyło się. W związku z Europejskim Nakazem Aresztowania, Sąd Okręgowy w Warszawie będzie podejmował decyzję o ewentualnym wydaniu rodziny do Królestwa Norwegii celem przeprowadzenia postępowania karnego w związku zarzutem uprowadzenia dziecka przez rodziców.

 

„Przedstawimy dowody oraz argumenty, z których wynika, że sąd powinien odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mamy nadzieję na ich uwzględnienie przez sąd” – skomentował mec. Kryczka.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.06.2024

Trzeba powrócić do zgodnych z Konstytucją postanowień  tzw. kompromisu aborcyjnego. Analiza Ordo Iuris

· Ustawa o planowaniu rodziny, w pierwotnej wersji uchwalonej 7 stycznia 1993 r., w pewnych aspektach przewidywała wyższy od obecnego poziom ochrony życia dzieci poczętych.

· Zasadą przyjętą w tym akcie była odpowiedzialność karna za spowodowanie śmierci dziecka nienarodzonego, wyrażona w art. 149a § 1 kodeksu karnego – „kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2”.

Czytaj Więcej