Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Federalizacyjne plany KE zagrażają suwerenności państw – Ordo Iuris na posiedzeniu EKR

Data publikacji: 05.10.2021

Adobe Stock

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. reformy instytucjonalnej.

· Prezentacja dotyczyła m.in. strefy euro, praw socjalnych, prawa rodzinnego, prawa konkurencji i konsekwencji wynikających z funduszy odbudowy Next Generation EU.

· Eksperci wykazali, że Unia Europejska dąży do stworzenia państwa federacyjnego, głęboko ingerując w funkcjonowanie państw członkowskich także w kwestiach pozostających poza jej kompetencjami i naruszając tym samym prawo unijne.

· Jako jeden z przykładów najpoważniejszej ingerencji Unii Europejskiej w funkcjonowanie państwa członkowskiego wskazali nakaz uznawania adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe czy konieczność zaakceptowania tzw. małżeństw jednopłciowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

POBIERZ RAPORT - LINK

Raport przedstawili wiceprezes Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego r.pr. Katarzyna Gęsiak i analityk Centrum Analiz Legislacyjnych apl. radc. Weronika Przebierała. Eksperci zwrócili uwagę m.in. na skutki uczestnictwa w strefie euro w świetle zmian PKB per capita danego państwa członkowskiego. Z analizy wynika, że na wejściu do strefy euro straciły takie kraje jak Francja, Hiszpania, Grecja, Portugalia i Włochy. Szczególny uszczerbek w tym zakresie poniosły Włochy, których PKB per capita pogorszył się o prawie 19 punktów procentowych po 20 latach uczestnictwa w strefie euro.

Podczas prezentacji poruszony został również temat praw socjalnych. Eksperci wskazali, że niektóre projekty aktów normatywnych Komisji Europejskiej pozbawiają państwa możliwości realizowania własnego planu rozwoju społeczno-gospodarczego. Do takich zaliczyć można projekt dyrektywy KE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Komisja rekomenduje, aby wszystkie kraje określiły kryteria uaktualnienia minimalnego wynagrodzenia oraz by wynosiło ono co najmniej 50 proc. średniej pensji w danym kraju. Co istotne, przepisy unijne nie pozwalają na odgórne ustalanie wysokości płacy minimalnej.

Prawnicy Ordo Iuris przeanalizowali również dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników, zgodnie z którą, po 12 miesiącach pracownik delegowany zostaje zrównany z pracownikiem państwa przyjmującego, a tym samym należy zapewnić mu takie same warunki zatrudnienia. Znacznie zwiększa to koszty delegowania pracowników dla polskich przedsiębiorców, którzy na arenie międzynarodowej są pod tym względem liderami. Ponadto, eksperci poruszyli kwestię Pakietu mobilności, który wprowadził regulacje silnie ingerujące w sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Zagrożenia związane z wybiórczym stosowaniem narzędzi prawnych przysługujących Komisji Europejskiej dotyczą m.in. prawa konkurencji. Jako przykład eksperci wskazali projekt Nord Stream 2, którego funkcjonowanie spowoduje umocnienie pozycji Gazpromu na rynku, a tym samym nie leży w interesie całej Unii Europejskiej, w tym także Polski. Mimo to, KE jako organ ochrony konkurencji na szczeblu unijnym nie realizuje w tym przypadku swych kompetencji.

Niezgodne z traktatami działania Komisji związane są także z jej ingerencją w prawo rodzinne materialne, co pozostaje w sprzeczności nie tylko z traktatami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale także licznymi stanowiskami TSUE. W kwietniu tego roku KE zapowiedziała rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w sprawie „uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi”. Jego celem jest akceptacja adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe. Konsekwencją przyjęcia tej regulacji będzie zmuszenie Polski do uznawania „rodzicielstwa” osób tej samej płci, pomimo że nie pozwala na to prawo krajowe.

Podczas posiedzenia głos zabrali także europosłowie EKR. Michael Michiel Hoogeveen z Holandii, Cristian Terheș z Rumunii i Ladislav Ilčić z Chorwacji również zwrócili uwagę na problemy poruszone przez Ordo Iuris i pozytywnie ocenili raport przygotowany przez ekspertów.

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej