Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Raport Jaglanda nie jest poświęcony tylko sytuacji w Polsce, ale w całej Europie

Data publikacji: 29.04.2016

Przedstawiony w środę przez Sekretarza Generalnego Rady Europy raport „Stan demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Europie. Bezpieczeństwo imperatywem dla Europy” (State of Democracy, Human Rights and Rule of Law. A security imperative for Europe) wzbudził szerokie zainteresowanie polskich mediów[1], które często posługując się wyrwanymi z kontekstu stwierdzeniami wykreowały mylne wrażenie, jakoby 103 stronicowy dokument sygnowany przez Thorbjørna Jaglanda został poświęcony w głównej mierze rzekomej „niepokojącej sytuacji w Polsce”. Tymczasem doroczny raport dotyczący praw podstawowych, oparty na ustaleniach mechanizmu monitoringowego Rady Europy, odnosi się do sytuacji wszystkich 47 krajów członkowskich systemu Rady Europy, a bezpośrednie komentarze dotyczące Polski stanowią marginalną część obszernego opracowania (w tekście raportu znajduje się zaledwie 7 odniesień merytorycznych do sytuacji Polski). Co więcej, raport zostanie dopiero poddany dyskusji podczas 126 sesji Komitetu Ministrów 18 maja br. w Sofii.

 

Odniesienia do Polski dotyczą m.in. kwestii efektywności postępowań sądowych (s. 20 raportu) czy dostępu do pomocy prawnej (s. 27 raportu), przy czym w tym ostatnim przypadku Polska jest wskazywana jako przykład państwa zdającego sobie sprawę z wagi konieczności zagwarantowania pomocy prawnej w szczególności w sprawach karnych. Przyjęta ustawa o pomocy prawnej jest przez Sekretarza Generalnego Rady Europy stawiana jako przykład szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Zdziwienie budzi zaniepokojenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy dotyczące zmian w ustawie o Policji, w zakresie, w jakim nowelizacja rzekomo nie zapewnia odpowiednich gwarancji poszanowania tajemnicy zawodowej (s. 36). Tymczasem w drodze nowelizacji ustawy o Policji uregulowano kwestię pozyskiwania przez organy podejmujące czynności operacyjne danych objętych tajemnicą prawnie chronioną (zawodową i funkcyjną) oraz danych, które nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym (art. 19 ust. 15f i n.). Ustawa nowelizująca wprowadziła gwarancję ochrony tej tajemnicy m.in. przez protokolarne zniszczenie materiałów posiadających dane objętych tajemnicą.

Próby eskalowania medialnego napięcia wokół raportu okazują się wątłe jeżeli uwzględni się fakt, że zdawkowe komentarze dotyczące Polski a odnoszące się do wolności zgromadzeń (s. 61 raportu), problematyki organów monitorujących przypadki dyskryminacji w miejscach publicznych i sektorze prywatnym (s. 87) oraz tajemnicy zawodowej dotyczą także m.in. odpowiednio Hiszpanii i Grecji, dalej Księstwa Liechtenstein, Islandii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii i Holandii. W raporcie odniesiono się także w kilku zdaniach do kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego i reformy medialnej (s. 43, 75 raportu).

 

Uwzględniając powyższe okoliczności nie można oprzeć się wrażeniu, standardy wynikające z ustawy – Prawo prasowe stają się luźnymi wskazówkami, których przestrzeganie coraz częściej nie konweniuje z odgórnie założoną tezą.


[1] http://www.pap.pl/aktualnosci/news,513001,raport-jaglanda-niepokojaca-sytuacja-w-polsce.html;

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,513001,raport-jaglanda-niepokojaca-sytuacja-w-polsce.html;

http://wyborcza.pl/1,75399,19986139,niepokojaca-sytuacja-zaistniala-w-polsce-pisze-szef-rady.html;

http://fakty.interia.pl/swiat/news-raport-jaglanda-sytuacja-w-polsce-jest-niepokojaca,nId,2193095. 

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej

Polskie zmagania z programem atomowym

„Program polskiej energetyki jądrowej” jest strategicznym dokumentem, który wskazuje, że bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki oraz ochrona środowiska są kluczowymi celami polityki energetycznej państwa. Dostęp do stabilnych i zrównoważonych źródeł energii jest nie tylko warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego, ale także kwestią bezpieczeństwa narodowego. Więcej na ten temat w tekście Piotra Głowackiego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.06.2024

Jak Polska przeciwdziała handlowi ludźmi? Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Specjalny sprawozdawca ONZ ds. handlu ludźmi wezwał do udziału w pracach nad przygotowywanym raportem na temat handlu ludźmi.

· W publikacji omówione zostaną postępy poczynione w zakresie reagowania na handel ludźmi w krajowych planach działania na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a także programach i procesach przejściowych dla państw wychodzących z konfliktu.

Czytaj Więcej