Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Unijna dyrektywa może doprowadzić do konieczności wdrażania ideologii w przedsiębiorstwach

Data publikacji: 30.11.2022

Adobe Stock

· 1 grudnia unijna Rada ds. Konkurencyjności - COMPET, będzie próbowała wypracować ogólne podejście do dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

· Zgodnie z dyrektywą, duże firmy będą miały obowiązek identyfikacji, zapobiegania i łagodzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko w ramach własnej działalności.

· Lista praw człowieka została przedstawiona w załączniku do wniosku dotyczącego dyrektywy i odnosi się do szerokiego zakresu praw człowieka i konwencji międzynarodowych, których należy przestrzegać.

· Firmy będą również podlegały odpowiedzialności cywilnej za szkody określone w dyrektywie.

· Państwa członkowskie będą odpowiedzialne za wyznaczenie organu nadzorującego spółki i nakładającego skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, w tym grzywny i nakazy przestrzegania przepisów.

- Niezwykle pojemne pojęcia „praw człowieka” czy „zrównoważonego rozwoju” stają się kryteriami odpowiedzialności i ryzyka finansowego korporacji. Chodzi o to, by wymusić i zalegalizować ideologiczny filtr w świadczeniu usług. W efekcie duże firmy mogą być zobowiązane do masowego odłączania od usług (np. bankowych, telefonicznych) wszystkich osób lub innych podmiotów podważających postulaty ideologii gender, LGBT czy proaborcyjne. Doświadczają tego już niektóre firmy, fundacje i osoby fizyczne w USA i UK. Tym razem jednak chodzi o działanie na masową skalę. Ten plan wymaga natychmiastowego zablokowania przez odpowiedzialne państwa, wierne zasadzie wolności słowa i wolności gospodarczej - zaznacza adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

1 grudnia w Radzie omówiony zostanie projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wniosek dotyczy dużych spółek kapitałowych i ma na celu stworzenie systemu włączania poszanowania praw człowieka i środowiska do polityki korporacyjnej. Firmy objęte nowym standardem będą musiały zidentyfikować rzeczywisty lub potencjalny negatywny wpływ na prawa człowieka i środowisko.

Zgodnie z celem wniosku, dyrektywa ma służyć postępowi w zakresie ekologicznej transformacji i ochrony praw człowieka w Europie i poza nią. Celem nakreślonym przez Komisję Europejską jest w szczególności zapewnienie, aby Unia Europejska - w tym zarówno sektor prywatny, jak i publiczny - działała na arenie międzynarodowej z pełnym poszanowaniem swoich zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka i wspierania zrównoważonego rozwoju, a także zasad handlu międzynarodowego. Przepisy dyrektywy są jednak przedmiotem debaty, ponieważ nałożą na przedsiębiorstwa nowe obciążenia - monitorowanie, administrację, skargi, odpowiedzialność cywilną - które mogą mieć wpływ na ich działalność i produkcję.

Z perspektywy ochrony praw człowieka, dyrektywa powinna być realizowana w odniesieniu do wszystkich negatywnych skutków dla praw człowieka i środowiska, określonych w załączniku wskazanym przez Komisję Europejską. Ponadto wniosek zapewni osobom, które poniosły szkodę, możliwość pociągania przedsiębiorstw do odpowiedzialności. Oznacza to, że poszkodowani będą mieli możliwość wniesienia sprawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej do właściwych sądów krajowych. Odpowiedzialność cywilna obejmuje działania samych przedsiębiorstw, ich spółek zależnych oraz nawiązanych stosunków gospodarczych, z którymi przedsiębiorstwo regularnie współpracuje, w przypadku gdy szkoda w zakresie praw człowieka mogła zostać zidentyfikowana i można było jej zapobiec lub ją złagodzić poprzez zastosowanie odpowiednich środków należytej staranności.

- W związku z rosnącą tendencją instytucji europejskich do poszerzania zakresu praw człowieka i uznawania za prawa postulatów ruchu LGBT, założeń ideologii gender i dostępu do aborcji, może się okazać, że dyrektywa ta, zgodnie z polityką UE w tych obszarach, będzie wymagać od przedsiębiorstw przestrzegania dodatkowych „praw człowieka". Choć prawa określone w załączniku nie zawierają obecnie wyraźnego odniesienia do tych kwestii, Komisja, przedstawiając wniosek, przywołała wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 2011 r., które odnoszą się do szerokiej kategorii przemocy ze względu na gender, jako międzynarodowego standardu należytej staranności. Istnieje także zagrożenie, że poszerzenie listy praw człowieka, zgodnie z prawodawstwem i standardami europejskimi, może doprowadzić do pozywania firm przez osoby fizyczne, jeśli przedsiębiorstwa nie będą przestrzegać nowego zestawu praw w obszarach takich jak ideologia gender – podkreśla Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej