Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu opiekunów i zatrudnianiu pracowników – projekt ustawy Ordo Iuris

Data publikacji: 12.11.2021

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał do Sejmu projekt ustawy wspierającej osoby z niepełnosprawnościami.

·  Celem projektu jest wprowadzenie norm prawnych zapewniających niepełnosprawnym i ich opiekunom wsparcie w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników opiekuńczych i fizjoterapeutycznych za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

· Proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia definicji pracodawcy oraz zobowiązania urzędów do udzielania pomocy pracodawcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także członkom ich rodzin i opiekunom faktycznym w formułowaniu i wystawianiu ofert pracy.

PROJEKT USTAWY Z UZASADNIENIEM – LINK

PETYCJA DO SEJMU – LINK

„Instytut Ordo Iuris przygotował punktową propozycję zmian w prawie, która jednak wywoła daleko idące pozytywne skutki dla osób z niepełnosprawnościami. Uchwalenie projektu ułatwi proces poszukiwania i zatrudniania pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych, dzięki wprowadzeniu możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z usług pośrednictwa pracy w Powiatowych Urzędach Pracy” – wskazał Łukasz Bernaciński Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych.

Z przepisów obecnie obowiązujących wynika, że osoby fizyczne z niepełnosprawnościami lub opiekunowie faktyczni osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z usług pośrednictwa pracy w Powiatowych Urzędach Pracy, w zakresie poszukiwania pracowników świadczących usługi opiekuńcze lub fizjoterapeutyczne, tylko gdy wypełniają definicję legalną pracodawcy. Jej aktualna treść obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika. Tymczasem zdecydowana większość osób z niepełnosprawnościami chcących powierzyć wykonywanie pracy za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się promocją zatrudnienia, nie posiada żadnego pracownika. Z praktyki wynika, że w przypadku niespełnienia wyżej wspominanego wymogu zatrudniania minimum jednej osoby przez potencjalnego pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy odmawia publikacji ofert pracy i nie świadczy usług pośrednictwa w poszukiwaniu kandydatów na pracowników. Instytut Ordo Iuris postuluje zatem rozszerzenie definicji pracodawcy, co pozwoli na wyeliminowanie tego problemu.

Projekt nowelizacji ustawy, zobowiązuje również Powiatowe Urzędy Pracy do udzielania pomocy pracodawcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także członkom ich rodzin i opiekunom faktycznym w formułowaniu i wystawianiu ofert pracy. Wychodzi również w swoich założeniach naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w sferze poszukiwania pracowników wspomagających. Proponowane zmiany ułatwią osobom bezrobotnym aktywizację zawodową w szczególnie ważnym sektorze, jakim jest opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. Pośrednictwo Powiatowych Urzędów Pracy w zatrudnianiu opiekunów i rehabilitantów może w istotny sposób doprowadzić do powstawania nowych miejsc pracy, tworzonych przez same osoby z niepełnosprawnościami i osoby z ich najbliższej rodziny, co w efekcie powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Wspieram

Anna Wawrzyniak: Projekt ustawy o udogodnieniach dla przedsiębiorców w czasie epidemii prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania i dyskryminacji

· Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846) ma, zdaniem autorów, doprowadzić do zapobieżenia rozprzestrzeniania się infekcji wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Czytaj Więcej

Jak przeciwdziałać koncentracji kapitałowej i chronić pluralizm mediów – monografia Ordo Iuris

· Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji kapitałowej w mediach ma istotne znaczenie z punktu widzenia obronności kraju, suwerenności polityki wewnętrznej czy ochrony praw podstawowych.

· Rozwiązania antykoncentracyjne są integralnym elementem demokratycznego państwa prawnego, stosowanym w wielu krajach.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej

Wpływ epidemicznych ograniczeń na polską gospodarkę – debata ekspertów

· Wprowadzane od drugiego kwartału 2020 roku ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w przemieszczaniu się i gromadzeniu obywateli, przyczyniły się do strat finansowych w wielu sektorach gospodarki.

· Łączną stratę gospodarki krajowej jaką poniosły sektory usług, handlu, budownictwa i przemysłu od 16 marca 2020 roku do 26 lutego 2021 roku szacuje się na co najmniej 173 miliardy zł.

Czytaj Więcej