fbpx Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA

Data publikacji: 23.06.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Krakowie przekazał do Sądu Okręgowego w Krakowie złożoną przez Ordo Iuris apelację w sprawie kierowniczki ds. zarządzano zasobami ludzkimi sieci IKEA, uniewinnionej w pierwszej instancji.

· Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

· Powodem było zwolnienie pracownika, który na wewnętrznym forum firmy przytoczył fragmenty Pisma Świętego.

· Postępowanie zostało wytoczone przez prokuraturę. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris występują w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

· Prawnicy złożyli apelację od postanowienia sądu pierwszej instancji. Apelacja została przyjęta przez Sąd Rejonowy i przesłana do Sądu Okręgowego.

· Ciągle przed właściwym Sądem Rejonowym trwa również zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy.

 

„Zdaniem pełnomocników oskarżyciela posiłkowego wyrok pierwszej instancji zawiera szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, które doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie. To z kolei było powodem niezasadnego uznania, że oskarżona nie posiadała zamiaru dyskryminacji pokrzywdzonego. Sąd pierwszej instancji dowolnie oceniał zgromadzone dowody w sprawie zwłaszcza opinię biegłych opierając się na tych, które są korzystne dla oskarżonej. W związku z tym istnieje konieczność zweryfikowania prawidłowości postępowania sądu pierwszej instancji przez sąd odwoławczy” – skomentował sprawę adw. Maciej Kryczka, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

 

W 2019 r. Janusz Komenda – pracownik sieci IKEA, umieścił na forum wewnętrznym firmy dwa cytaty z Biblii odnoszące się do homoseksualizmu. Była to reakcja na propagowanie przez pracodawcę ideologicznych postulatów ruchu LGBT. Następnie Janusz Komenda został zwolniony. Rozwiązanie umowy miało być spowodowane domniemanym „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracownika”. W rzeczywistości, Janusz Komenda cieszył się pozytywną opinią kierownictwa, współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wiele razy podnoszone.

Działania firmy IKEA naruszyły liczne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP zapewniający wolność wyznania oraz art. 54 gwarantujący wolność posiadania i głoszenia poglądów. Podważone zostały również art. 11 ust. 3 i art. 18 ust 3a Kodeksu pracy, które zakazują dyskryminacji ze względu na wyznanie i poglądy. IKEA naruszyła też art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje swobodę posiadania i głoszenia swoich przekonań.
 

W związku z działaniami IKEA prowadzone są dwa postępowania sądowe. Jedno z nich zainicjował Ordo Iuris w sprawie o naruszenie prawa pracy przez pracodawcę. Toczy się ono przed Sądem Rejonowym dla Nowej Huty w Krakowie. Drugie postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę i dotyczy dyskryminacji pokrzywdzonego przez indywidualną oskarżoną, podejmującą decyzję o zwolnieniu pokrzywdzonego, zakończone w pierwszej instancji przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy.

Postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zostało zainicjowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w związku z doniesieniami medialnymi o dyskryminacji pracownika IKEA. Oskarżoną jest kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA w Krakowie. Postępowanie dotyczy naruszenia art. 194 Kodeksu karnego, zabraniającego dyskryminacji ze względu na wyznanie. Instytut Ordo Iuris występuje w nim jako oskarżyciel posiłkowy. Po wyroku uniewinniającym kobietę, wydanym przez Sąd Rejonowy, Instytut złożył apelację, która została przyjęta i zostanie rozpoznana przez sąd II instancji - Sąd Okręgowy w Krakowie. Trwa również zainicjowany przez Ordo Iuris proces dotyczący naruszenia przez IKEA prawa pracy. Prawnicy reprezentują Janusza Komendę, domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przekazania środków na cele charytatywne.

Wspieram
Edukacja

27.09.2022

Próba wdrożenia edukacji seksualnej, finansowanej ze środków budżetu Krakowa, zablokowana przez NSA

· Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie Wojewody Małopolskiego, stwierdzające nieważność uchwały zakładającej finansowanie edukacji seksualnej z budżetu miasta.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.09.2022

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2022

Wyrok ETPC w sprawie „Dody” sprzeczny z linią orzeczniczą, chroniącą uczucia religijne

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej grzywną stanowiło naruszenie wolności słowa.

Czytaj Więcej

Wyrok NSA w sprawie transkrypcji – słuszne rozstrzygnięcie, chybione uzasadnienie

· Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którym transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci byłaby niezgodna z polskim porządkiem prawnym.

Czytaj Więcej