Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologiczny projekt nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej z licznymi błędami

Data publikacji: 25.08.2022

Adobe Stock

· Do konsultacji skierowany został, złożony wcześniej w Sejmie przez posłów Lewicy, projekt nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej.

· Projektowana ustawa miałaby, według twierdzeń autorów, wdrażać przepisy unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, których niepełne wprowadzenie zarzuca Polsce Komisja Europejska.

· Projekt w przeważającej części powiela treść wcześniejszej propozycji legislacyjnej sprzed niemal dekady. Wiele jego postanowień stanowi faktyczną kopię brzmienia przepisów umieszczonych w projekcie złożonym przez lewicowych posłów w 2012 r.

· Projektodawca proponuje otwarcie zamkniętego katalogu zakazanych przyczyn dyskryminacji. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do powstania potencjalnie niewyczerpywalnego źródła kolejnych zakazów.

· Nowelizacja mogłaby też prowadzić do ograniczenia wolności zrzeszeń i swobody zawierania umów. Możliwe byłoby także wprowadzenia do szkół treści opartych na ideologii gender.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw posiada wiele błędów i wypaczeń. Pojawiają się one nawet w samych założeniach autorów propozycji legislacyjnej. Wydaje się, że projekt, jako od początku wadliwy, powinien zostać odrzucony” – wskazał Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Jak wynika z analizy przepisów projektu ustawy złożonego przez posłów Lewicy, skutki wprowadzenia nowelizacji mogłyby być dalekosiężne. Między innymi, ograniczona zostałaby wolność zrzeszeń, sędziowskie stosowanie prawa, swoboda wyboru strony umowy. Możliwy byłby gwałtowny wzrost liczby powództw cywilnych, głównie z powodu aktywności procesowej lewicowych aktywistów, którym zostałaby przyznana legitymacja procesowa.

Wolność zrzeszania się mogłaby zostać ograniczona poprzez konieczność przyjmowania w poczet danej organizacji osoby, której członkowie stowarzyszenia z jakiegoś powodu nie akceptują. Z kolei proponowane zmiany dotyczące wyłączenia z zakresu stosowania ustawy, stałyby w jawnej sprzeczności m.in. z dotychczasowym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym w znanej sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił druku materiałów promujących organizację LGBT. Potencjalnie stanowiłyby zatem rozwiązania niezgodne z Konstytucją RP.

Do innych zagrożeń należy także potencjalna możliwość seksualizacji dzieci i młodzieży szkolnej w duchu ideologii gender, a także długofalowe promowanie w społeczeństwie postaw roszczeniowych. Wraz ze wzrostem zjawiska tak zwanego pieniactwa sądowego, mogłoby wywołać to efekt mrożący, mogący mieć w tym kontekście wyjątkowo destrukcyjny wpływ na relacje międzyludzkie, i tak potrzebujące odbudowy po okresie pandemicznym.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.12.2023

Czy ostatnie referendum może zostać powtórzone?

· Z doniesień medialnych wynika, że do Sądu Najwyższego wpłynęła znaczna liczba protestów przeciwko ważności tegorocznego referendum ogólnokrajowego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej