Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologiczny projekt nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej z licznymi błędami

Data publikacji: 25.08.2022

Adobe Stock

· Do konsultacji skierowany został, złożony wcześniej w Sejmie przez posłów Lewicy, projekt nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej.

· Projektowana ustawa miałaby, według twierdzeń autorów, wdrażać przepisy unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, których niepełne wprowadzenie zarzuca Polsce Komisja Europejska.

· Projekt w przeważającej części powiela treść wcześniejszej propozycji legislacyjnej sprzed niemal dekady. Wiele jego postanowień stanowi faktyczną kopię brzmienia przepisów umieszczonych w projekcie złożonym przez lewicowych posłów w 2012 r.

· Projektodawca proponuje otwarcie zamkniętego katalogu zakazanych przyczyn dyskryminacji. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do powstania potencjalnie niewyczerpywalnego źródła kolejnych zakazów.

· Nowelizacja mogłaby też prowadzić do ograniczenia wolności zrzeszeń i swobody zawierania umów. Możliwe byłoby także wprowadzenia do szkół treści opartych na ideologii gender.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw posiada wiele błędów i wypaczeń. Pojawiają się one nawet w samych założeniach autorów propozycji legislacyjnej. Wydaje się, że projekt, jako od początku wadliwy, powinien zostać odrzucony” – wskazał Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Jak wynika z analizy przepisów projektu ustawy złożonego przez posłów Lewicy, skutki wprowadzenia nowelizacji mogłyby być dalekosiężne. Między innymi, ograniczona zostałaby wolność zrzeszeń, sędziowskie stosowanie prawa, swoboda wyboru strony umowy. Możliwy byłby gwałtowny wzrost liczby powództw cywilnych, głównie z powodu aktywności procesowej lewicowych aktywistów, którym zostałaby przyznana legitymacja procesowa.

Wolność zrzeszania się mogłaby zostać ograniczona poprzez konieczność przyjmowania w poczet danej organizacji osoby, której członkowie stowarzyszenia z jakiegoś powodu nie akceptują. Z kolei proponowane zmiany dotyczące wyłączenia z zakresu stosowania ustawy, stałyby w jawnej sprzeczności m.in. z dotychczasowym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym w znanej sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił druku materiałów promujących organizację LGBT. Potencjalnie stanowiłyby zatem rozwiązania niezgodne z Konstytucją RP.

Do innych zagrożeń należy także potencjalna możliwość seksualizacji dzieci i młodzieży szkolnej w duchu ideologii gender, a także długofalowe promowanie w społeczeństwie postaw roszczeniowych. Wraz ze wzrostem zjawiska tak zwanego pieniactwa sądowego, mogłoby wywołać to efekt mrożący, mogący mieć w tym kontekście wyjątkowo destrukcyjny wpływ na relacje międzyludzkie, i tak potrzebujące odbudowy po okresie pandemicznym.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.05.2024

Genderowa agenda pod pozorem zwalczania zbrodni przeciwko ludzkości

· W najbliższych tygodniach obradować będzie Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.05.2024

„Stań w obronie Krzyża!” – nowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy

· W odpowiedzi na zarządzenie Rafała Trzaskowskiego zakazujące eksponowania symboliki religijnej w budynkach warszawskich urzędów, mieszkańcy stolicy, wspierani przez Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny, zainaugurowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą „Stań w obronie Krzyża!”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

24.05.2024

Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązała zgromadzenie obrońców życia

· Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił odwołanie od decyzji prezydent Sopotu o rozwiązaniu zgromadzenia Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Sąd stwierdza winę „Nergala”. Muzyk znieważył wizerunek Jezusa

· Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uznał Adama D., ps. „Nergal” winnym popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczyć religijnych.

Czytaj Więcej