Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie „nawoływania do nienawiści” i „przestępstw z nienawiści” może naruszać konstytucyjne wolności

Data publikacji: 16.03.2022

Adobe Stock

· Komisja Europejska wystąpiła do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z inicjatywą wpisania „nawoływania do nienawiści” i „przestępstw z nienawiści” do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako „przestępstwa europejskiego”.

· Czyny te nie spełniają większości przesłanek określonych w art. 83 ust. 1 TFUE, wymaganych do rozszerzenia wykazu „europrzestępstw”.

· Wejście w życie inicjatywy mogłoby oznaczać naruszenie takich wartości jak wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność sumienia czy wolność religijna, gwarantowanych przez Konstytucję RP i akty prawa międzynarodowego.

· Może to doprowadzić również do narzucenia państwom członkowskim określonej kwalifikacji konkretnych zachowań, jako podlegających pod nową dziedzinę przestępczości.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

W grudniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła inicjatywę wpisania tzw. „nawoływania do nienawiści” oraz „przestępstwa z nienawiści” do jednego z najważniejszych unijnych traktatów – Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jako „przestępstwa europejskiego”. Za „przestępstwo europejskie” uznawane są obecnie m.in. handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci czy nielegalny handel bronią. Wdrożenie inicjatywy pozwoliłoby na narzucenie wszystkim państwom członkowskim UE obowiązku penalizacji nowej kategorii „europrzestępstw”, przy jednoczesnym ustanowieniu minimalnych norm odnoszących się zarówno do definicji czynów objętych nową dziedziną przestępczości, jak również wymiaru kary za te czyny.

Inicjatywa Komisji wymaga jednomyślności ze strony Rady Unii Europejskiej, a więc aprobaty wszystkich państw członkowskich. Podjęcie przez Radę jednomyślnej decyzji, rozszerzającej zawarty w art. 83 ust. 1 TFUE wykaz przestępstw europejskich, byłoby pierwszym krokiem w kierunku stworzenia podstawy prawnej, niezbędnej do przyjęcia – jako drugi krok – wspólnych ram prawnych, służących do ustanowienia norm minimalnych, odnoszących się do określania definicji przestępstw oraz wysokości kar za czyny objęte nową dziedziną przestępczości. Co jednak istotne, na tym drugim etapie wdrażania inicjatywy Komisji w życie, nie będzie już wymagana jednomyślność ze strony Rady. Jednak dopiero wtedy ma być doprecyzowane, co należy rozumieć przez nawoływanie do nienawiści oraz przestępstwo z nienawiści. Sytuacja ta może w praktyce doprowadzić do narzucenia państwom członkowskim takiej kwalifikacji konkretnych zachowań, jako podlegających pod nową dziedzinę przestępczości, z którą część tych państw nie będzie się zgadzała.

Rozszerzenie katalogu przestępstw europejskich uzależnione jest ponadto od spełnienia określonych warunków materialnoprawnych zapisanych w traktacie. Wymagane jest m.in., aby nowa dziedzina przestępczości dotyczyła szczególnie poważnej przestępczości, miała charakter transgraniczny oraz była uzasadniona rozwojem przestępczości. Wszystkie te warunki powinny być spełnione łącznie, co nie ma miejsca w odniesieniu do proponowanej przez Komisję nowej dziedziny. Nie jest to bowiem szczególnie poważna dziedziną przestępczości w rozumieniu w art. 83 ust. 1 TFUE. Istniejący katalog przestępstw europejskich obejmuje rodzaje przestępstw godzących istotnie i bezpośrednio w życie i wolność, zagrażających pokojowi, istotnym sprawom finansowym państw lub ich funkcjonowaniu.

Potrzebę rozszerzenia wykazu przestępstw UE, Komisja argumentuje mającą gwałtownie wzrastać, w ostatnich dziesięcioleciach, liczbą incydentów nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści. Jednak w komunikacie z 15 listopada 2021 r. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE podkreślono, że wiele ze statystyk prowadzonych przez kraje w regionie OBWE, dotyczących przestępstw z nienawiści, opiera się na nieadekwatnych lub niewystarczających mechanizmach rejestrujących. Nie odróżniają one przestępstw z nienawiści od innego rodzaju przestępstw. Jednocześnie, gdyby nawet statystyki te przyjąć za miarodajne, to raporty OBWE pokazują, że pomimo istniejącej penalizacji w poszczególnych krajach europejskich, przestępstw m.in. na tle rasizmu i ksenofobii, nie zaobserwowano spadku tego rodzaju przestępczości.

Proponowana zmiana Traktatu o Funkcjonowaniu UE, byłaby więc również niezgodna z zasadą proporcjonalności, której podlegają instytucje UE przy wykonywaniu swoich kompetencji, a która wyraża się m.in. tym, że podejmowane działania powinny być odpowiednie i konieczne do realizacji zamierzonych celów. Co więcej, godziłaby w wartości chronione przez Konstytucję RP, a ponadto przez Kartę Praw Podstawowych UE oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czyli akty stanowiące główne filary ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. W praktyce, wdrożenie inicjatywy Komisji spowodowałoby realne zagrożenie dla wartości takich jak wolność słowa, pluralizm poglądów, wolność zgromadzeń, wolność sumienia i wolność religijna.

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.05.2023

Wyższe kary za szpiegostwo i penalizacja dezinformacji – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, a także nowe i rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, wymagają stałego podejmowania działań – także legislacyjnych - na rzecz zwiększania polskiego bezpieczeństwa. Cel taki ma w założeniu realizować projekt nowelizacji Kodeksu karnego, jaki wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2023 r.

Czytaj Więcej