Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kolejne uniewinnienie działacza pro-life. Wolontariusz korzystał z wolności wyrażania poglądów

Data publikacji: 08.12.2023

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił działacza Fundacji Pro – Prawo do Życia od wszystkich zarzutów, o które został obwiniony w związku z prowadzonym zgromadzeniem obrońców życia.

· Podczas demonstracji prezentowane były zdjęcia przedstawiające skutki aborcji oraz emitowane komunikaty dźwiękowe.

· Wcześniej Sąd Rejonowy skazał aktywistę na karę grzywny oraz obciążył go kosztami postępowania.

· Sąd drugiej instancji podkreślił, że działania wolontariusza stanowiły w istocie realizację prawnie chronionej wolności słowa, przekonań i manifestowania własnych poglądów, a ponadto przychylił się do stanowiska obrony, stwierdzając, że nie można ustalić odpowiedzialności za wykroczenie w sytuacji braku w czynie stopnia społecznej szkodliwości.

· Wyrok jest prawomocny.

· Wolontariusza reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa sięga listopada 2019 roku, kiedy to działacz Fundacji Pro-Prawo do Życia przewodniczył
zgromadzeniu na ul. Dolnej w Warszawie, podczas którego prezentowane były informacje na temat skutków aborcji farmakologicznej.

Postępowanie zostało wszczęte na skutek skarg dwóch kobiet, które wskazywały, że poczuły się przestraszone i zgorszone widokiem zdjęć przedstawiających skutki aborcji, prezentowanych na skrzyni ładunkowej samochodu, którym kierował wolontariusz oraz nadawanymi z głośników komunikatami antyaborcyjnymi.

Działaczowi społecznemu postawiono szereg zarzutów o popełnienie wykroczeń z art. 343 ust. 1 w zw. z art. 156 ust. 1 prawa o ochronie środowiska (które penalizują używanie urządzeń nagłaśniających), art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, zabraniający zakłócania spokoju lub porządku publicznego a także art. 141 Kodeksu wykroczeń - umieszczenia nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku w miejscu publicznym.

Sąd pierwszej instancji skazał aktywistę na karę 1000 zł grzywny, uznając go winnym popełnienia zarzucanych mu czynów oraz obciążając go kosztami postępowania. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy podkreślił, że wolontariusz swoim zachowaniem, działając z zamiarem bezpośrednim, wypełnił znamiona wszystkich czynów, o które został obwiniony, przedkładając chęć wyrażania własnych poglądów nad dobro i równowagę psychiczną innych osób.

Zdania sądu pierwszej instancji nie podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie. Oczyszczając go ze wszystkich zarzutów, prawomocnie zakończył postępowanie w tej sprawie. Sąd Okręgowy potwierdził, że działania wolontariusza stanowiły manifestowanie własnych poglądów, co gwarantuje art. 54 ust. 1 i 57 Konstytucji RP, art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Sąd stwierdził, że brak jest w czynie stopnia społecznej szkodliwości, co wiązałoby się z przypisaniem mu odpowiedzialności wykroczeniowej. W takiej sytuacji mógł on głosić swoje poglądy prezentując informacje ukazujące skutki aborcji farmakologicznej a także używać nagłośnienia, emitując głośne komunikaty.

- Prezentowanie swoich poglądów jest istotnym elementem życia społecznego. Praktyka instrumentalnego wykorzystywania przez zwolenników aborcji przepisów prawa wykroczeniowego, zmierza de facto do ograniczenia wolności słowa w tak społecznie istotnej kwestii jak aborcja, szkodząc w ten sposób jakości debaty publicznej poprzez próbę wyeliminowania z niej jednej ze stron tej debaty. Słusznie zatem Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił działacza pro-life, zwracając uwagę na to, że jego zachowanie stanowiło w istocie realizację konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa  – podkreślił apl. adw. Grzegorz Górka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.02.2024

Postulowane kierunki reformy Funduszu Kościelnego – konferencja o przyszłości finansowania Kościoła

· W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 13 lutego miała miejsce konferencja pt. „Co dalej z Funduszem Kościelnym? Funkcjonowanie systemu opartego na dobrowolnym odpisie podatkowym na Kościoły i inne związki wyznaniowe w wybranych krajach”.

 

Czytaj Więcej