fbpx Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ

Data publikacji: 25.11.2022

Ordo Iuris

· W siedzibie ONZ w Genewie miało miejsce Forum Rady Praw Człowieka na temat Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności.

· W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele państw i wyspecjalizowanych agencji ONZ, pracownicy naukowi oraz organizacje pozarządowe.

· Tegoroczne Forum poświęcono dyskusji na temat sposobów na wzmocnienie demokracji i praworządności w perspektywie postpandemicznej.

· Przedstawicielka Instytutu Ordo Iuris wzięła udział we wszystkich panelach dyskusyjnych, wskazując na konieczność zachowania podstawowych praw i wolności przy tworzeniu regulacji mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom takim jak pandemia.

· Podkreśliła również znaczenie wsparcia rodziny dla spójności społeczeństwa i demografii.  

 

Czwarta sesja Forum Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności odbyła się pod tytułem „Wzmacnianie demokracji w celu lepszej odbudowy: wyzwania i możliwości”. Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, wzięła udział w wydarzeniu i była obecna podczas wszystkich paneli, zabierając głos w dyskusji.

 

W pierwszym dniu Forum panele dyskusyjne koncentrowały się wokół wpływu pandemii na prawa człowieka, a także wyzwaniach związanych ze wzmocnieniem instytucji demokratycznych i zaufania obywateli do nich. Przedstawicielka Instytutu zwróciła uwagę, że w każdym przypadku tworzenia regulacji mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom takim jak pandemia nie można zapominać o istnieniu granic ingerencji w sferę praw i wolności. System praw człowieka wychodzi z założenia, że podstawowe prawa i wolności wynikają z samego faktu bycia człowiekiem. Nie są one nadane przez rządzących, a korzystanie z nich nie może być traktowane jako przywilej.

 

Weronika Przebierała podkreśliła też, że wzmocnienie instytucji demokratycznych i zwiększenie zaufania obywateli do nich możliwe jest tylko wtedy, gdy decyzje podejmowane przez rządzących są racjonalne, oparte na naukowych argumentach i podejmowane z poszanowaniem podstawowych praw i wolności jednostki. Zaufanie można zbudować tylko na prawdzie i wzajemnym szacunku.

 

Drugiego dnia natomiast dyskusję zdominowała debata na temat środków i narzędzi, jakie należy wdrożyć celem usprawnienia dialogu społecznego, zapewnienia sprawiedliwości w społeczeństwie i zagwarantowania jego spójności. Przedstawicielka Ordo Iuris wskazała, że wzmocnienie dialogu społecznego wymaga promowania i wspierania wolności słowa, jednej z najcenniejszych wartości w społeczeństwach demokratycznych, powodującej, że dialog jest nie tylko sprawiedliwy, ale także konstruktywny, a zatem korzystny dla całego społeczeństwa. Wobec tego należy uważnie przeanalizować wszystkie propozycje regulacji „mowy nienawiści”, które nierzadko zawierają bardzo ogólne kategorie pojęć, co prowadzi do sytuacji, w których kwalifikacja wypowiedzi jako „nienawistnej” dokonywana jest na podstawie subiektywnej opinii słuchacza, bez obiektywnych wskaźników. Prawo karne w cywilizowanym społeczeństwie nie może jednak opierać się na niewymiernych, subiektywnych kategoriach.

 

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego zauważyła ponadto, że troska o spójność w społeczeństwie powinna mieć na uwadze także troskę o jego podstawową komórkę, jaką jest rodzina i uwzględniać wsparcie dla niej. Miałoby to także pozytywny wpływ na kryzys demograficzny, z którym mierzy się Europa. Weronika Przebierała podkreśliła także, że sprawiedliwe społeczeństwo to takie, które chroni swoich najsłabszych członków – zwłaszcza tych, którzy sami nie mogą się ochronić, w tym nienarodzonych dzieci.

 

„Forum jest wartościowym wydarzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z perspektywą na prawa człowieka osób z całego świata i zorientowanie z jakimi problemami się mierzą w zakresie demokracji i praworządności. Udział w tego rodzaju wydarzeniach jest kluczowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, ponieważ umożliwia aktywny udział w debacie i przedstawienie zaleceń, które staną się częścią końcowego sprawozdania z sesji” – skomentowała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

Forum zostało ustanowione w 2015 r. w drodze rezolucji Rady Praw Człowieka celem stworzenia platformy do promowania dialogu i współpracy w kwestiach dotyczących związków między wskazanymi w jego nazwie obszarami. Ma ono na celu ustalenie i analizę najlepszych praktyk, wyzwań i możliwości dla państw w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności.

 

Ponadto, jego zadaniem jest ulepszenie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze praw człowieka, w tym organami i wyspecjalizowanymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami i przedstawicielami świata akademickiego.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

30.01.2023

Ordo Iuris chroni przedsiębiorców. Postulaty Instytutu uwzględnione w pracach nad ustawą o ochronie ludności

· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofał z projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zapis uniemożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw i wolności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.01.2023

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Pluralizm niemile widziany. Europosłowie uderzają w przeciwników politycznych

W agendzie styczniowej sesji plenarnej PE znalazła się kolejna już debata, której temat oscyluje wokół rzekomych zagrożeń dla demokracji, praw człowieka i porządku konstytucyjnego ze strony polityków i aktywistów reprezentujących szeroko pojęte poglądy „prawicowe”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Krakowska uchwała ws. Strefy Czystego Transportu wydana z przekroczeniem prawa – opinia Ordo Iuris

· Wojewoda Małopolski nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności niezgodnej z prawem uchwały ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

· Powołał się przy tym na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

· Eksperci Ordo Iuris przygotowali opinię prawną uzupełniającą, w której odpierają argumenty ministerstwa.

Czytaj Więcej