Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polska Konstytucja gwarantuje wolność akademicką. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

Data publikacji: 22.01.2024

Adobe Stock

· Specjalny Sprawozdawca ONZ przygotowuje raport na temat wolności akademickiej i wolności słowa w instytucjach oświaty.

· Raport ma zostać zaprezentowany na 56. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w czerwcu.

· Instytut Ordo Iuris przedstawił swoją opinię w tej sprawie.

· Eksperci Instytutu wskazali, że wolność akademicka w Polsce jest chroniona zarówno przepisami konstytucyjnymi, jak i ustawowymi.

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do edukacji Farida Shaheed przygotowuje raport na temat wolności akademickiej i wolności słowa w instytucjach oświaty. Celem raportu jest zbadanie istniejących ram prawnych i treści normatywnej wolności akademickiej jako prawa człowieka oraz wolności słowa jako części prawa do otrzymywania i zapewniania wysokiej jakości edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

Eksperci Instytutu wzięli udział w sporządzaniu raportu i przedstawili opinię. Wskazano w niej, że sposób realizacji wolności akademickiej i prawa do nauki, chronione są w Polsce w drodze przepisów konstytucyjnych, w tym zwłaszcza artykułu 73 Konstytucji RP, a także regulacji ustawowych, w postaci ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku, która te prawa konkretyzuje. Wolność akademicka w Polsce to prawo do wolności nauczania, badań naukowych, wyrażania poglądów i twórczości artystycznej w środowisku akademickim. Prawo to obejmuje wolność wyrażania swoich przekonań i poglądów, ich rozpowszechniania we wszelkiej formie, a także pozyskiwania, otrzymywania i przekazywania informacji. Z kolei ograniczenia w zakresie konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, na podstawie przesłanek określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Eksperci zwrócili uwagę, że wolności te mają uniwersalny charakter, a korzystanie z nich nie jest ograniczone jedynie do polskich obywateli. Podmiotem owych wolności jest każdy, zatem zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec.

Prawo regulujące w Polsce funkcjonowanie szkolnictwa wyższego już w preambule wskazuje, że tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii akademickiej jest obowiązkiem władzy publicznej. Z kolei w drodze nowelizacji z 2021 r., weszły w życie zmiany wzmacniające ochronę wolności prezentowania poglądów i wyników badań naukowych. W dodanym art. 275 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostało wskazane wprost, że nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

W dalszej części opinii eksperci Instytutu zaznaczają, że w Polsce autonomia i samorządność instytucji oświaty są również zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 70 Konstytucji gwarantuje zasadę autonomii szkół wyższych, której konkretyzacja następuje w ustawie.  Zasada ta przejawia się m.in. faktem, że mogą one samodzielnie opracowywać programy nauczania, prowadzić badania naukowe i artystyczne, a także kształtować swoją strukturę organizacyjną.

- Należy stwierdzić, że w Polsce wolność słowa w instytucjach oświaty i wolność wypowiedzi w nauczaniu jest bardzo szeroko rozumiana. Warto zauważyć, że w wyroku SK 30/10 Trybunał Konstytucyjny zaznaczył silny związek pomiędzy prawem do wolności nauczania z prawem do nauki, wskazując, że: „wolność nauczania jako jedna z gwarancji konstytucyjnych obejmuje z kolei swobodę systematycznego przekazywania wiedzy innym osobom”. Ponadto w komentarzu do art. 73 Konstytucji RP pod redakcją prof. Garlickiego, autorzy wskazują na fakt, że teorie naukowe mogą z czasem okazywać się fałszywe, co nie powinno ich wyłączać poza zakres ochrony tego artykułu. Często nie są to kwestie oczywiste, ponieważ istnieje również przestrzeń na celową manipulację faktami. Ostatecznie, autorzy zaznaczają, że główną rolę powinny odgrywać raczej gremia naukowe niż organy władzy publicznej” – podkreśla Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcja nie jest prawem człowieka. Memorandum Ordo Iuris dla europosłów

· Instytut Ordo Iuris przekazał eurodeputowanym memorandum w związku z głosowaniem nad rezolucją w sprawie włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE.

Czytaj Więcej