fbpx Setki milionów dolarów więcej dla WHO z budżetu państw członkowskich | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Setki milionów dolarów więcej dla WHO z budżetu państw członkowskich

Data publikacji: 07.06.2022

Adobe Stock

· Trwają prace nad wzmocnieniem roli Światowej Organizacji Zdrowia.

· Temu zagadnieniu poświęcone było zorganizowane w Genewie 75. Zgromadzenie Zdrowia.

· Podczas wydarzenia poruszono tematy m.in. „traktatu antypandemicznego” oraz poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Zgromadzenie odrzuciło postulat USA dotyczący zwiększenia swobody Światowej Organizacji Zdrowia w wydawaniu ostrzeżenia zdrowotnego.

· Uchwalono natomiast propozycję zwiększenia składek państw członkowskich WHO i zadeklarowano prace nad modyfikacjami w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych.

Zaproponowane w kwietniu przez Stany Zjednoczone zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych zostały prawie w całości wycofane. Zawierały między innymi propozycję powołania Komitetu ds. Zgodności, mającego zajmować się monitorowaniem i doradzaniem w kwestii przestrzegania przepisów zdrowotnych. Przyznawały także znacznie większą swobodę Światowej Organizacji Zdrowia w wydawaniu ostrzeżenia zdrowotnego. Przyjęto natomiast poprawkę skracającą czas wejścia w życie wszelkich przyszłych zmian z 24 do 12 miesięcy.

Nie oznacza to jednak zamknięcia tematu nowelizacji. Delegaci przyjęli bowiem raport grupy roboczej ds. wzmocnienia gotowości i zdolności reagowania WHO na kryzysowe sytuacje zdrowotne, w którym wyrażona została intencja modyfikacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) z perspektywą zaakceptowania na 77. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, czyli w 2024 roku. W imieniu grupy 47 państw Afryki, przedstawiciel Botswany wyraził m.in. potrzebę ograniczonych zmian oraz stwierdził, że proces powinien odbyć z pełnym poszanowaniem dla suwerenności państw członkowskich.

Z kolei Brazylia, według doniesień, może opuścić Organizację w przypadku niepomyślnego rozwoju sytuacji. Już w 2020 roku prezydent Jair Bolsonaro publicznie wyraził ewentualność wystąpienia z WHO, określając ją „organizacją jednostronnie zaangażowaną politycznie” oraz zarzucając jej ideologiczną inklinację (o czym może świadczyć otwarcie proaborcyjna postawa WHO). Stanowiłoby to zatem kontynuację kursu przyjętego już wcześniej.

Państwa członkowskie zgodziły się natomiast ustanowić cel stopniowego zwiększania swoich składek tak, aby stanowiły 50% podstawowego budżetu Światowej Organizacji Zdrowia najpóźniej do cyklu budżetowego 2030-2031. Oznaczałoby to, że w latach 2028-2029 WHO odnotowałaby wzrost o około 600 mln dolarów rocznie w części swoich dochodów. Dla porównania, w ostatnim dwuletnim okresie budżetowym (2020-2021) składki stanowiły 16% budżetu, a pozostałe około 80% środków budżetowych pochodziło z dobrowolnych wpłat. Wśród głównych donatorów, obok Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadającej za w sumie 17% całego budżetu WHO, Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej (po 7%), duże znaczenie mają też prywatne podmioty, takie jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów (9%) oraz Gavi, the Vaccine Alliance (6%).

Na najbliższe letnie miesiące zapowiedziane zostało posiedzenie Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego mającego omówić prace nad projektem roboczym traktatu. Jeszcze w tym roku planowane jest zebranie grupy roboczej zajmującej się zmianami w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych.

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO TRAKTATOWI PANDEMICZNEMU

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.06.2022

Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris

· Do Sejmu trafił przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.06.2022

Veronica Turetta: Globalne zarządzanie zdrowiem coraz bliżej. Trwają negocjacje

Trwają prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) omawia obecnie z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi zasadnicze elementy traktatu.

Czytaj Więcej