fbpx Ursula von der Leyen wygraża włoskim wyborcom i obnaża upolitycznienie kwestii sądownictwa | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ursula von der Leyen wygraża włoskim wyborcom i obnaża upolitycznienie kwestii sądownictwa

Data publikacji: 29.09.2022

Adobe Stock

· Nie milkną echa wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

· Podczas spotkania ze studentami w Princeton, przewodnicząca ponownie zagroziła Polsce blokadą wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy z powodu niewdrożenia oczekiwanych przez KE reform sądownictwa.

· Zagroziła także Włochom wdrożeniem odpowiednich „narzędzi” w razie niekorzystnego, jej zdaniem, wyniku wyborów.

· Postanowienia KPO dotyczące kamieni milowych mogą podlegać jednostronnej, tendencyjnej interpretacji Brukseli.

· Upolitycznienie kwestii wypłat w ramach KPO zbiega się w czasie z podniesieniem przez cztery organizacje sędziowskie tej kwestii w skardze wniesionej pod koniec sierpnia do Sądu Unii Europejskiej.

· Niekorzystne dla Polski orzeczenie sądu, w przypadku zakwestionowania stanu sądownictwa w innym kraju, może również wiązać się z blokadą wypłat w ramach krajowych planów odbudowy w podobnych przypadkach.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat skargi sędziowskiej.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Podczas spotkania ze studentami w Princeton (USA) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wśród poruszanych tematów, mówiła także o wyborach we Włoszech oraz o stanie sądownictwa w Polsce. Zgodnie z jej stanowiskiem, „Polska, polski rząd nie chce zmienić prawa w taki sposób, w jaki zapisaliśmy to w kontrakcie, aby przywrócić niezależność sądownictwa. Dlatego nie możemy i nie będziemy mogli przekazać żadnych pieniędzy”.

„Jak zauważał jeszcze w czerwcu tego roku Instytut Ordo Iuris, postanowienia Krajowego Planu Odbudowy potencjalnie mogą być przedmiotem jednostronnych, tendencyjnych interpretacji ze strony organów Unii Europejskiej. Takie działanie ma właśnie teraz miejsce” – wskazał Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Upolitycznienie kwestii wypłat w ramach KPO zbiega się w czasie z podniesieniem przez cztery organizacje sędziowskie tej kwestii w skardze wniesionej pod koniec sierpnia do Sądu Unii Europejskiej. Próbują one podważyć decyzję Rady potencjalnie otwierającą drogę do przekazania środków Polsce, a także (jak same mówią wprost) dążą do ustanowienia w orzecznictwie nowej zasady, co, w konsekwencji, pogłębi tendencje centralizacyjne w Unii Europejskiej.

Ponadto, orzeczenie sądu (niekorzystne dla Polski), w przypadku zakwestionowania stanu sądownictwa w innym kraju, może również wiązać się z blokadą wypłat w ramach krajowych planów odbudowy w podobnych przypadkach. Do tego odniosła się również przewodnicząca von der Leyen, mówiąc, że „jeśli po wyborach parlamentarnych sprawy we Włoszech pójdą „w trudnym kierunku", Komisja Europejska „ma narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier”.

Wspieram
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Zmiany w niekonstytucyjnym projekcie ustawy, które zaostrzają kierunek. Analiza i propozycje Ordo Iuris

· Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmieniony projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Remedium na brak zaufania obywateli do państwa? Autonomia a polski porządek prawny

W ostatnim czasie odnotowuje się spadek zaufania obywateli do państwa. Proces ten w szczególności przybrał na sile podczas pandemii COVID-19. Ponadto obywatele narzekają na opieszałość i przewlekłość nawet najprostszych postępowań sądowych. Jako remedium na niezadowolenie oraz rozczarowanie wynikające z polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa, niektórzy publicyści wskazują na różne kontrowersyjne rozwiązania, m.in. na powołanie autonomii terytorialnej. Rozwiązania takie funkcjonują z powodzeniem, np. w Belgii, Hiszpanii czy Niemczech.

Czytaj Więcej

Więcej dzieci w żłobkach? UE ingeruje w obszary leżące poza jej kompetencjami

· 8 grudnia Rada ds. Polityki Społecznej Unii Europejskiej zagłosuje nad projektem wprowadzającym zmiany do tzw. Celów barcelońskich. 

· W projekcie proponuje się zwiększenie wymogu objęcia przez państwa członkowskie do 2030 r. opieką formalną dzieci do 3 roku życia z 33 proc. do 45 proc. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.12.2022

Czeski Trybunał Konstytucyjny: rozróżnienie na kobietę i mężczyznę w numerze PESEL jest zasadne i potrzebne

W wielu krajach trwają naciski aktywistów LGBT na organy państwowe w celu realizacji ideologicznych żądań. Nie wszystkie krajowe instytucje ulegają jednak tej presji.

Czytaj Więcej