Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wolontariusze Fundacji Pro - Prawo do życia uniewinnieni od rzekomego przeszkadzania w manifestacji ruchu LGBT

Data publikacji: 04.04.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił dwóch działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia obwinionych o rzekome zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

· Wolontariusze uczestniczyli w zgromadzeniu zorganizowanym w pobliżu tzw. Marszu Równości.

· W toku postępowania ustalono, że obwinieni nie podnosili żadnych okrzyków ani nie wykonywali żadnych gestów w kierunku uczestników demonstracji ruchu LGBT. Kontrmanifestacja miała pokojowy charakter i polegała głównie na wspólnej modlitwie.

· Wolontariuszy reprezentował w postępowaniach Instytut Ordo Iuris.

Sprawa dotyczyła wydarzeń z 16 lipca 2022 r. Tego dnia w Częstochowie zorganizowany został tzw. IV Marsz Równości. Fundacja PRO - Prawo do życia zgłosiła także zgromadzenia publiczne, które miały charakter kontrmanifestacji, wyrażającej sprzeciw wobec postulatów lobby LGBT. W rzeczywistości aktywność działaczy Fundacji PRO - Prawo do życia sprowadzała się przede wszystkim do wspólnej modlitwy.

Częstochowska policja zarzuciła działaczom Fundacji domniemane przeszkadzanie w przebiegu tzw. Marszu Równości. Zostali oni obwinieni o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 Kodeksu wykroczeń. Co istotne, wolontariuszom zarzucano wypełnienie znamion tego czynu m.in. poprzez „skandowanie” albo „emitowanie treści odmiennych od wygłaszanych na zgromadzeniu IV Marsz Równości”.

W toku obu procesów ustalono m.in., że działacze nie podnosili żadnych okrzyków, nie wykonywali żadnych gestów w kierunku manifestacji zwolenników ruchu LGBT, a zgromadzenie Fundacji Pro miało pokojowy charakter i przebieg. Wolontariusze byli uczestnikami niezakazanych zgromadzeń publicznych, które miały stanowić wyraz sprzeciwu wobec treści prezentowanych na tzw. „Marszu Równości”.

Zgromadzony materiał dowodowy, w tym przedstawione nagrania Fundacji Pro - Prawo do życia, jednoznacznie potwierdziły, że obwinieni nie wypełnili swoim zachowaniem znamion zarzucanych im czynów. Sąd w obu sprawach przychylił się do stanowiska obrońców obwinionych. Do akt sprawy zostały dołączone m.in. stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoich pismach do Komendanta Głównego Policji wskazywał, że prawo do kontrmanifestacji, jest jednym z podstawowych wyrazów prawa do wolności słowa i wypowiedzi oraz realizuje się w nich prawo do zgromadzeń publicznych.

- Legalność zgromadzenia nie oznacza, że inne, nieuczestniczące w manifestacji ruchu LGBT osoby nie mogą wyrażać treści przeciwnych do prezentowanych podczas tej demonstracji. Wygłaszanie lub emitowanie treści „odmiennych” od eksponowanych na tzw. Marszu Równości nie powinno być zatem objęte ściganiem - skomentował Bartosz Malewski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Przed sądem częstochowskim toczą się aktualnie jeszcze trzy postępowania, dotyczące tych samych wydarzeń z lipca 2022 r., w których obwinionych reprezentują prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.09.2023

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.09.2023

Suwerenność państw ograniczona na rzecz WHO? Trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi

· W WHO trwają prace nad zmianą Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, będących najważniejszym instrumentem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej.

Czytaj Więcej