Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wyrok ETPC w sprawie „Dody” sprzeczny z linią orzeczniczą, chroniącą uczucia religijne

Data publikacji: 16.09.2022

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej grzywną stanowiło naruszenie wolności słowa.

· ETPC zarządził na rzecz piosenkarki 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Wyrok dotyczy wypowiedzi Doroty Rabczewskiej z 2009 r., że Biblię „spisał ktoś napruty winem i palący jakieś zioła”.

· „Doda” została za to skazana na 5 tys. zł grzywny.

· Wyrok stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą, w świetle której wolność słowa nie obejmuje prawa do bezproduktywnie obraźliwych wypowiedzi pod adresem obiektów kultu religijnego.

· Instytut Ordo Iuris interweniował w tej sprawie, przedkładając opinię przyjaciela sądu.

W 2009 r. piosenkarka Dorota „Doda” Rabczewska udzieliła wywiadu prasowego, w którym powiedziała, że „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię”, bo „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. W 2010 r. prokuratura na podstawie zawiadomienia dwóch urażonych chrześcijan postawiła jej zarzut obrazy uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu karnego).  W odpowiedzi na akt oskarżenia piosenkarka wyjaśniła, że nie miała intencji nikogo obrazić - według niej „napruty” oznacza „pozytywnie nastawiony”, „wino było mszalne”, a „zioła z pewnością mogły być lecznicze”. W 2012 r. została skazana przez sąd rejonowy na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł, a jego wyrok został utrzymany w mocy przez sąd okręgowy. Piosenkarka zaskarżyła skargą konstytucyjną, stanowiący podstawę jej skazania, art. 196 Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak w 2015 r. potwierdził zgodność przepisu z Konstytucją.

W 2013 r. pełnomocnik Doroty Rabczewskiej złożył w jej imieniu skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wskazując, że ukaranie jego klientki karą grzywny naruszało jej prawo do wolności słowa (art. 10 Konwencji). W 2017 r. Instytut Ordo Iuris za zgodą Przewodniczącego I Sekcji Trybunału przystąpił do postępowania przed ETPC, przedstawiając opinię przyjaciela sądu. Instytut przypomniał, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału państwo ma prawo karać wypowiedzi mające „bezproduktywnie obraźliwy” charakter pod adresem obiektów kultu religijnego.

W ostatnich dniach ETPC większością 6 do 1 głosów orzekł, że Polska naruszyła prawo Doroty Rabczewskiej do wolności słowa, zasądzając na jej rzecz 10 tys. euro zadośćuczynienia. W uzasadnieniu Trybunał zarzucił polskim sądom pominięcie kontekstu wypowiedzi skarżącej, z którego wynikało, że „była ona adresowana do jej fanów”, „nie opierała się na poważnych źródłach” i „była celowo frywolna i barwna, ze względu na chęć wzbudzenia zainteresowania”.  W konsekwencji ETPC uznał, że wypowiedź piosenkarki „nie stanowiła niestosownego czy znieważającego ataku na obiekt kultu religijnego, pobudzającego do religijnej nietolerancji czy naruszającego ducha tolerancji stanowiącego jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa”. Trybunał podkreślił, że wypowiedź Rabczewskiej nie wzbudziła wzburzenia w społeczeństwie, o czym ma świadczyć, że tylko dwóch chrześcijan złożyło doniesienie do prokuratury. ETPC też zwrócił uwagę, że wymierzona skarżącej kara grzywny w wysokości 5000 zł stanowiła 50-krotność minimalnej stawki za tego typu czyn, a więc „nie może ona zostać uznana za nieistotną”. Zdanie odrębne do wyroku ETPC złożył polski sędzia prof. Krzysztof Wojtyczek wskazując na pogardliwy charakter wypowiedź skarżącej, który w kontekście nasilających się werbalnych i fizycznych ataków na chrześcijan w Europie uzasadniał jej ukaranie.

Wyrok Trybunału stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą, w świetle której wolność słowa nie obejmuje prawa do bezproduktywnie obraźliwych wypowiedzi pod adresem obiektów kultu religijnego tzn. pogardliwych, bezwartościowych dla debaty publicznej, mających na celu wyłącznie upokorzenie osób wierzących. W 2019 r. Trybunał, w zgodzie z tą linią orzeczniczą, oddalił skargę w sprawie E.S. przeciwko Austrii. Dotyczyła ona prawicowej działaczki, która została ukarana grzywną 480 euro za wypowiedź, w której na zamkniętym seminarium na temat islamu zarzuciła Mahometowi skłonności pedofilskie z uwagi na zawarcie małżeństwa z 6-letnią dziewczynką. ETPC uznał, że wypowiedź stanowiła „podłe pogwałcenie ducha tolerancji”.

"Zwrócić uwagę należy na trzy kwestie. Po pierwsze, na obronę piosenkarki Trybunał podnosi, że jej słowa nie opierały się na poważnych źródłach i były celowo frywolne – tymczasem była to okoliczność obciążająca, świadcząca o bezproduktywnie obraźliwym charakterze jej wypowiedzi. Po drugie, Trybunał uznaje za szkodliwą wypowiedź przytaczającą znany fakt historyczny o intymnych relacjach Mahometa z małoletnią dziewczynką, której autorka powołała się wprost na historyczne źródło – «Ṣaḥīḥ al-Bukhārī», a zarazem uznaje za nieszkodliwą wypowiedź określającą świętą księgę chrześcijan i żydów jako dzieło powstałe pod wpływem środków odurzających. Rzeczowa i poparta źródłami wypowiedź jest karana, a wypowiedź frywolna i niepoparta żadnymi źródłami – chroniona. Po trzecie, Trybunał wskazuje, że «tylko» dwóch chrześcijan poczuło się urażonych, jednocześnie zapominając, że w sprawie E.S. przeciwko Austrii ani jeden muzułmanin nie poczuł się urażony, bo doniesienie do prokuratury złożył przełożony dziennikarza, który sam nie był muzułmaninem, ale brał udział we wspomnianym seminarium. Trybunał zatem w istocie uznaje, że nie można obrażać muzułmanów - nawet jeśli wypowiedź ma podstawy historyczne - ale chrześcijan owszem, nawet jeśli wypowiedź nie ma żadnych podstaw merytorycznych" – zaznaczyła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa Rabczewska v. Polska, wyrok ETPC z 15 września 2022 r.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej