Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Spotkanie Forum ONZ na temat odbudowy po pandemii i celów zrównoważonego rozwoju

Data publikacji: 12.07.2023

Adobe Stock

· W Nowym Jorku ma miejsce spotkanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla, zajmującego się celami zrównoważonego rozwoju, w pracach którego uczestniczy m.in. Polska.

· Przedmiotem jego obrad będą niektóre z celów określonych w ramach Agendy 2030.

· Program Agendy 2030 budzi liczne kontrowersje m.in. ze względu na forsowanie tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych.

· Podczas spotkania w Nowym Jorku dyskutowane będą cele odnoszące się m.in. do odbudowy po pandemii COVID-19, dostępu do wody oraz źródeł energii i poprawy infrastruktury.

Od 10 do 20 lipca w Nowym Jorku odbywa się spotkanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF), czyli specjalnej globalnej platformy mającej za zadanie wzmocnić oraz koordynować politykę ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, która to została określona w programie Agenda 2030.

Agenda 2030 to skrócona i powszechnie stosowana nazwa rezolucji ONZ, znanej pod formalną nazwą „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju” (The Sustainable Development Goals). Zawiera ona ustalony przez ONZ oraz państwa członkowskie plan działania obejmujący program rozwiązywania najbardziej palących, w opinii jego autorów, problemów dzisiejszego świata, w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Omawiany dokument ustanawia 17 takich celów oraz 169 zadań, odnoszących się do spraw związanych z różnymi i bardzo szeroko pojmowanymi kwestiami, takimi jak ludzie, planeta, dobrobyt, pokój czy partnerstwo. Wszystkie z nich mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Agenda 2030 jest dokumentem budzącym liczne kontrowersje, co wynika m.in. z zastosowanego tam języka oraz niejasnych i nacechowanych ideologicznie terminów. Chodzi tu przede wszystkim o pojęcia takie jak „prawa reprodukcyjne” czy „zdrowie reprodukcyjne oraz seksualne”, które, zgodnie z treścią wielu dokumentów międzynarodowych, obejmują swoim zakresem tzw. prawo do aborcji. 

Tematem tegorocznego, cyklicznego spotkania będzie odbudowa po pandemii COVID-19 oraz wdrożenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach najbliższego spotkania Forum omawianych będzie 5 celów:

  • Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
  • Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
  • Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.
  • Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
  • Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dużą uwagę zwraca użycie bardzo ogólnego i nieprecyzyjnego języka, który wykorzystano do sformułowania tekstu rezolucji zawierającej cele wyznaczone w ramach Agendy 2030. Terminy w niej użyte, zwłaszcza w kontekście przytaczanych artykułów, są wieloznaczne. Co istotne, w rezolucji z 2015 roku nie zamieszczono definicji wyjaśniających znaczenie poszczególnych pojęć. Ponadto wiele z 5 wzmiankowanych celów pokrywa się, przynajmniej w części, co do swych zakresów znaczeniowych, jak na przykład tożsame postanowienia dotyczące ochrony środowiska, zawarte odpowiednio w zadaniach 6.6. oraz 11.4.

Po drugie, duża część omawianych spraw odnosi się do szeroko rozumianych państw rozwijających się, a także do państw całkowicie upadłych. Wystarczy bowiem wspomnieć o postanowieniach tyczących się do kwestii związanych z brakiem dostępu do wody pitnej lub środków sanitarnych (zadania 6.1 oraz 6.2), czy o wyrażonej wprost konieczności wspierania państw rozwijających się przez państwa rozwinięte (zadanie 17.2).

Ponadto Agendzie 2030 zarzuca się brak spójności pomiędzy jej poszczególnymi elementami, co odnosi się zwłaszcza do różnic występujących pomiędzy celami socjo-ekonomicznymi oraz tymi, które odnoszą się do ochrony środowiska. Największe kontrowersje budzą natomiast wspomniane wcześniej niejasne kwestie odnoszące się do gender, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, czy edukacji seksualnej zawarte przede wszystkim w celach 3 oraz 5, które nie są przedmiotem mającego mieć miejsce w lipcu spotkania.

Podczas najbliższego spotkania Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF), omawiane cele przedstawione w bardzo ogólnym ujęciu, często w aspekcie powiązań z innymi celami oraz na tle wybranych i równie ogólnie ukazanych wybranych problemów. Odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, organizowanych w związku ze spotkaniem Forum. 

Podczas spotkania głos zabierze przedstawiciel Rzeczpospolitej Polski, który wystąpi w środę 19 lipca, prezentując tzw. VNR, czyli Voluntary National Review. Jest to sprawozdanie z postępów i osiągnięć danego państwa w przedmiocie realizacji celów wyznaczonych w ramach Agendy 2030.

 "Przedmiotem mającego właśnie miejsce spotkania Forum są sprawy, które nie powinny budzić większych kontrowersji. Odnoszą się one bowiem do kwestii związanych przede wszystkim z szeroko pojętą ochroną środowiska, energetyką oraz infrastrukturą, który nie wywołują tylu emocji, co wysoce problematyczne i nacechowane ideologicznie postanowienia, zawarte w niektórych innych celach Agendy 2030” – zaznacza Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.03.2024

Raport o Funduszu Odbudowy. Na czym polega wielki mechanizm dłużny, na który zgodziła się Polska?

· Polska ma wkrótce otrzymać środki z Funduszu Odbudowy.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.03.2024

Legalna aborcja i całkowite rozbrojenie – postulaty Paktu na rzecz Prawa do Rozwoju

​​​​​​· W Grupie Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ trwają prace nad projektem nowego traktatu międzynarodowego - Paktu na rzecz Prawa do Rozwoju.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej