Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris interweniuje u wojewody wielkopolskiego w sprawie genderowej Strategii Oświatowej

Data publikacji: 19.03.2024

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu analizę wybranych założeń uchwalonej Strategii Oświatowej Miasta Poznania, wzywając go do podjęcia stosownych działań nadzorczych, w tym do stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej.

· Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Strategia zakłada ingerencję władz miasta w działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Stanowi to naruszenie m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz świadczy o przekroczeniu kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

· Program nawiązuje do ideologii gender i zagraża swobodzie wyrażania przekonań przez nauczycieli i uczniów, a także prawu rodziców do zapewnienia dzieciom nauczania moralnego i religijnego zgodnego z własnymi przekonaniami.

· Jak wskazano w Strategii, realizacja jej założeń ma być obligatoryjna dla szkół publicznych.


PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Rada Miasta Poznania 5 marca 2024 r. podjęła uchwałę nr XCVIII/1889/VIII/2024 w sprawie przyjęcia „Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030". Dokument ten, mający z założenia przyczynić się do wyższej jakości wykształcenia oraz wychowania uczniów poznańskich szkół, nawiązuje do założeń teorii gender, dotykając de facto kwestii światopoglądowych. Powoduje on tym samym zagrożenie dla wolności słowa i sumienia uczniów, a także nauczycieli. Ci ostatni, w ramach przyjętego przez miasto jednego z celów w postaci zapobiegania dyskryminacji oraz zapewnienia „dobrostanu” uczniów, mieliby uczestniczyć w specjalnych szkoleniach. Jak wskazano w Strategii, realizacja jej założeń ma być obligatoryjna dla szkół publicznych.

Uchwalona Strategia stwarza zarazem sposobność do naruszeń konstytucyjnego prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

„Analiza zapisów Strategii Oświatowej Miasta Poznania prowadzi do wniosku, że Rada Miasta Poznania przekroczyła swoje kompetencje, co daje podstawy do wszczęcia przez wojewodę wielkopolskiego postępowania nadzorczego. Takie postępowanie może zakończyć się decyzją stwierdzającą nieważność uchwały rady miejskiej” – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu przygotowaną analizę wybranych założeń Strategii Oświatowej Miasta Poznania, rekomendując podjęcie stosownych działań nadzorczych, w tym stwierdzenie nieważności uchwały.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.03.2024

Co zmieni nowe rozporządzenie dotyczące prac domowych? Analiza dla nauczycieli i rodziców

· Pierwszego kwietnia wejdą w życie regulacje przewidujące ograniczenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych. Dotyczą one możliwości zadawania i oceniania prac domowych.

· W klasach I-III zabronione będzie zadawanie uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli np. umiejętność pisania.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

23.03.2024

Prawo ucznia do udziału w rekolekcjach. Analiza Ordo Iuris

· Antyreligijne organizacje pozarządowe wysyłają pisma do dyrektorów szkół, w których organizowane są rekolekcje.

· Może to mieć na celu wywołanie tzw. „efektu mrożącego”, czyli wzbudzenia wśród  dyrektorów szkół obawy przed organizacją rekolekcji.

· Ordo Iuris wskazuje w analizie, że rekolekcje mogą odbywać się zarówno w kościele, jak i na terenie szkoły, a ich uczestnikiem może być każdy uczeń, który wyrazi taką wolę.

Czytaj Więcej