Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris interweniuje u wojewody wielkopolskiego w sprawie genderowej Strategii Oświatowej

Data publikacji: 19.03.2024

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu analizę wybranych założeń uchwalonej Strategii Oświatowej Miasta Poznania, wzywając go do podjęcia stosownych działań nadzorczych, w tym do stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej.

· Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Strategia zakłada ingerencję władz miasta w działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Stanowi to naruszenie m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz świadczy o przekroczeniu kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

· Program nawiązuje do ideologii gender i zagraża swobodzie wyrażania przekonań przez nauczycieli i uczniów, a także prawu rodziców do zapewnienia dzieciom nauczania moralnego i religijnego zgodnego z własnymi przekonaniami.

· Jak wskazano w Strategii, realizacja jej założeń ma być obligatoryjna dla szkół publicznych.


PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Rada Miasta Poznania 5 marca 2024 r. podjęła uchwałę nr XCVIII/1889/VIII/2024 w sprawie przyjęcia „Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030". Dokument ten, mający z założenia przyczynić się do wyższej jakości wykształcenia oraz wychowania uczniów poznańskich szkół, nawiązuje do założeń teorii gender, dotykając de facto kwestii światopoglądowych. Powoduje on tym samym zagrożenie dla wolności słowa i sumienia uczniów, a także nauczycieli. Ci ostatni, w ramach przyjętego przez miasto jednego z celów w postaci zapobiegania dyskryminacji oraz zapewnienia „dobrostanu” uczniów, mieliby uczestniczyć w specjalnych szkoleniach. Jak wskazano w Strategii, realizacja jej założeń ma być obligatoryjna dla szkół publicznych.

Uchwalona Strategia stwarza zarazem sposobność do naruszeń konstytucyjnego prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

„Analiza zapisów Strategii Oświatowej Miasta Poznania prowadzi do wniosku, że Rada Miasta Poznania przekroczyła swoje kompetencje, co daje podstawy do wszczęcia przez wojewodę wielkopolskiego postępowania nadzorczego. Takie postępowanie może zakończyć się decyzją stwierdzającą nieważność uchwały rady miejskiej” – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu przygotowaną analizę wybranych założeń Strategii Oświatowej Miasta Poznania, rekomendując podjęcie stosownych działań nadzorczych, w tym stwierdzenie nieważności uchwały.

Wspieram
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.07.2024

Trwa walka o krzyże w warszawskich urzędach. Podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą przekazane Radzie Miasta

· W Biurze Rady m.st. Warszawy złożone zostały podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zarządzenia prezydenta stolicy o zakazie eksponowania krzyży w miejskich urzędach.

· Akcja „Stań w obronie Krzyża!” była przez ponad miesiąc prowadzona przez mieszkańców Warszawy przy wsparciu Instytutu Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.07.2024

Rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Każdy kolejny kryzys polityczny, ekonomiczny czy zdrowotny potwierdza to, że w naszych czasach nauka cieszy się przemożnym autorytetem. Zwiastuni globalnej katastrofy klimatycznej powołują się na badania naukowe. Adwokaci lock downów, ograniczania wolności i zmuszania do zastrzyków powołują się na badania naukowe.

Czytaj Więcej