Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

Data publikacji: 15.03.2023

Adobe Stock

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

· Stanowisko jest odpowiedzią na wniosek Instytutu Ordo Iuris o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zakończenia przez Komisję Europejską postępowania dotyczącego tzw. „stref wolnych od ideologii LGBT”.

Pod koniec stycznia Komisja Europejska zakończyła postępowanie w sprawie „naruszenia zasady lojalnej współpracy przez Polskę wobec braku pełnej odpowiedzi na pytania dotyczące tzw. »stref wolnych od ideologii LGBT«”. Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na ten temat.

W odpowiedzi otrzymanej w marcu 2023 r., z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w odniesieniu do uchwał samorządowych wyrażających sprzeciw wobec postulatów ruchu LGBT, podkreślono m.in., że „żadna uchwała nie została uchylona w wyniku działania wojewody ze względów merytorycznych czy też niezgodności z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej”. Ponadto, Ministerstwo wskazuje, iż „Rząd RP podtrzymuje pogląd, że uchwały nie nakładały na obywateli praw ani obowiązków, stanowiąc raczej deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Ta informacja ma duże znaczenie nie tylko dla samorządów, które pomimo ataków, oszczerstw i wywieranej presji, nie wycofały się ze swoich prorodzinnych uchwał, ale także dla tych, które rozważają przyjęcie podobnych uchwał u siebie lub powrót do nich. Instytut Ordo Iuris wskazuje, że możliwością wyrazu swojego przywiązania do prorodzinnych wartości jest również Samorządowa Karta Praw Rodzin. Dokument ten, choć był przyjęty przez kilkadziesiąt samorządów w Polsce, nigdy nie została skutecznie zaskarżona do jakiegokolwiek sądu ani organu.

Jak już wcześniej podkreślał Instytut Ordo Iuris, organizacje LGBT rozpowszechniają fałszywą informację o tym, że w umowie partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, zawartej pomiędzy między Polską a Komisją Europejską 30 czerwca 2022 r., miał się znaleźć „zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły Samorządowe Karty Praw Rodzin”.

W rzeczywistości w umowie nie ma ani słowa o SKPR. Znajduje się tam jedynie ogólne postanowienie, zgodnie z którym wsparcie finansowe nie może być udzielone jednostce samorządu terytorialnego, która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące. Co istotne, Samorządowa Karta Praw Rodzin nie ma charakteru dyskryminującego, a przy tym nie wspomina nawet o ruchu LGBT.

Potwierdza to sprawa miasta Wilamowice, któremu rząd Norwegii, po uchyleniu przez miasto deklaracji wyrażającej negatywny stosunek do postulatów ruchu LGBT i zamianie jej na Samorządową Kartę Praw Rodzin, wypłacił wstrzymane wcześniej dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Władze Norwegii uznały, że SKPR nie ma charakteru dyskryminacyjnego oraz nie narusza „wartości demokratycznych”.

Wspieram

Senacka Komisja popiera dyrektywę „antydyskryminacyjną” ingerującą w swobodę działalności gospodarczej

· Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej obradowała na temat dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Czytaj Więcej

Rządowy program „Aktywny Rodzic” może zniechęcić młode matki do rodzenia drugich i kolejnych dzieci

· Sejm i Senat zdecydowaną większością głosów przyjęły ustawę wprowadzającą rządowy program „Aktywny Rodzic”. Przeciwko byli tylko posłowie Konfederacji.

Czytaj Więcej

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trójki adoptowanych dzieci

· Sąd Rejonowy w Białogardzie zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trojga adoptowanych dzieci.

Czytaj Więcej

Rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców dwójki dzieci.

· Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia ze szkoły, do której uczęszcza starsze z dzieci.

· Chłopiec miał mieć siniaki rzekomo spowodowane ryzykownymi zabawami, połączonymi ze stosowaniem siły wobec niego.

Czytaj Więcej