Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieprawdziwe oskarżenia ze strony szkoły. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziców

Data publikacji: 03.11.2020

Adobe Stock

Sąd Rejonowy w Wołominie orzekł, że nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające konieczność interwencji we władzę rodzicielską rodziców trzynastolatka. Przyczyną wszczęcia wobec małżonków postępowania było pismo od dyrekcji szkoły, do której uczęszcza chłopiec. W skierowanym do sądu wniosku o wgląd w sytuację rodzinną ucznia wskazano, że dziecko miałoby być zaniedbywane przez rodziców. Przekazane informacje nie znalazły potwierdzenia w toku postępowania. Małżeństwo reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

 

Na skutek wniosku o wgląd w sytuację rodzinną, skierowanego przez szkołę do Sądu Rejonowego w Wołominie, wobec małżeństwa zostało zainicjowane postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czas postępowania sąd, dodatkowo, postanowił o objęciu rodziny nadzorem kuratora. Równolegle, w związku z informacjami przekazanymi przez szkołę, wobec rodziny została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, wdrażana w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Władze szkoły wskazywały na niepokojące, ich zdaniem, zachowanie ucznia. Potrzebę ingerencji we władzę rodzicielską uzasadniały również tym, iż, w ich ocenie, chłopiec miałby być zaniedbywany przez rodziców, argumentując to m.in. nieprzygotowaniem do zajęć. Dodatkowo, w toku postępowania, szkoła skierowała kolejne pismo do sądu, twierdząc, że, w jej opinii, małoletni znajduje się, rzekomo, w sytuacji zagrażającej mu od strony emocjonalnej i fizycznej oraz mającej negatywny wpływ na jego rozwój społeczny. Wskazywała również, że, zdaniem nauczycieli, rodzice trzynastolatka mieliby być niewydolni wychowawczo, a dziecko zaniedbane, co, zdaniem władz placówki, małżeństwo próbuje przykryć licznymi skargami na sposób funkcjonowania szkoły.

 

Rodzice zaś utrzymywali, że przyczyną działań podejmowanych przez szkołę, które doprowadziły do zainicjowania postępowania w przedmiocie ich władzy rodzicielskiej, był konflikt pomiędzy szkołą a ojcem chłopca. Wskazywali, że wywiązują się oni z obowiązku edukacji syna i wspierają jego prawidłowy rozwój. Chłopiec systematycznie uczęszcza na lekcje, uczy się chętnie i z zainteresowaniem poznaje nowe dziedziny, odznacza się dobrymi wynikami w nauce. Rodzice zapewniają mu udział w dodatkowych zajęciach pozwalających na pogłębianie jego pasji. Małoletni miał także zagwarantowaną należytą opiekę medyczną. Z uwagi na występowanie u niego stanów lękowych, których źródła rodzice upatrywali w zdarzeniu, do którego doszło w szkole, małoletni pozostawał pod stałą opieką psychologiczną.

 

W toku postępowania stanowisko rodziców zostało potwierdzone przez sprawozdania kuratora, który podkreślał, że, w jego ocenie, nie występują żadne nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad chłopcem. Według kuratora, widoczne były prawidłowe, serdeczne relacje pomiędzy członkami rodziny. Małoletni nie przejawiał oznak zaniedbania, a rodzice robią wszystko, aby wypełnić obowiązki rodzicielskie i zaspokoić potrzeby dziecka. Również procedura „Niebieskie Karty” została zamknięta z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań, gdyż powołana w trakcie trwania procedury grupa robocza ustaliła, że w rodzinie nie dochodzi do zachowań mających znamiona przemocy, a rodzice dbają o rozwój, zdrowie i edukację syna. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris stali na stanowisku, że małżeństwo wykonuje swoją władzę rodzicielską w sposób prawidłowy, w związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia dla ingerencji w sposób jej realizowania.

 

„W niniejszej sprawie szkoła w sposób niezasadny wnosiła o wgląd w sytuację rodzinną naszych beneficjentów. Pismo ze szkoły skierowane do sądu doprowadziło do wszczęcia postępowania, które mogło zakończyć się ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W toku postępowania udowodniliśmy, że rodzice w sposób prawidłowy wywiązują się z wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a podniesione przez szkołę zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości” – podkreśliła mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Sąd Rejonowy w Wołominie podzielił to stanowisko i orzekł, że w przedmiotowej sprawie nie ma przesłanek do wydania zarządzeń opiekuńczych. W swoich ustnych motywach odniósł się do pisma szkoły, wskazując, że w toku przedmiotowego postępowania nie zostało wykazane, aby dochodziło do nieprawidłowości w zakresie wychowania małoletniego. Wskazał też, że pewne kwestie ze strony szkoły mogły być wyolbrzymiane z uwagi na sytuacje konfliktową między placówką a rodzicem. Wskazał jednak, że i ta kwestia się normuje oraz nie ma obecnie przełożenia na traktowanie w szkole ucznia.

 

Rodziców reprezentowali prawnicy Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.04.2021

Liczne pomówienia ze strony OMZRiK. Pozew złożony przez Ordo Iuris w imieniu przedstawicieli Żołnierzy Chrystusa

W mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Dotyczyły one głównie polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do „ranienia i zabijania przeciwnika”.

Czytaj Więcej