Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieprawdziwe oskarżenia ze strony szkoły. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziców

Data publikacji: 03.11.2020

Adobe Stock

Sąd Rejonowy w Wołominie orzekł, że nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające konieczność interwencji we władzę rodzicielską rodziców trzynastolatka. Przyczyną wszczęcia wobec małżonków postępowania było pismo od dyrekcji szkoły, do której uczęszcza chłopiec. W skierowanym do sądu wniosku o wgląd w sytuację rodzinną ucznia wskazano, że dziecko miałoby być zaniedbywane przez rodziców. Przekazane informacje nie znalazły potwierdzenia w toku postępowania. Małżeństwo reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

 

Na skutek wniosku o wgląd w sytuację rodzinną, skierowanego przez szkołę do Sądu Rejonowego w Wołominie, wobec małżeństwa zostało zainicjowane postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na czas postępowania sąd, dodatkowo, postanowił o objęciu rodziny nadzorem kuratora. Równolegle, w związku z informacjami przekazanymi przez szkołę, wobec rodziny została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, wdrażana w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Władze szkoły wskazywały na niepokojące, ich zdaniem, zachowanie ucznia. Potrzebę ingerencji we władzę rodzicielską uzasadniały również tym, iż, w ich ocenie, chłopiec miałby być zaniedbywany przez rodziców, argumentując to m.in. nieprzygotowaniem do zajęć. Dodatkowo, w toku postępowania, szkoła skierowała kolejne pismo do sądu, twierdząc, że, w jej opinii, małoletni znajduje się, rzekomo, w sytuacji zagrażającej mu od strony emocjonalnej i fizycznej oraz mającej negatywny wpływ na jego rozwój społeczny. Wskazywała również, że, zdaniem nauczycieli, rodzice trzynastolatka mieliby być niewydolni wychowawczo, a dziecko zaniedbane, co, zdaniem władz placówki, małżeństwo próbuje przykryć licznymi skargami na sposób funkcjonowania szkoły.

 

Rodzice zaś utrzymywali, że przyczyną działań podejmowanych przez szkołę, które doprowadziły do zainicjowania postępowania w przedmiocie ich władzy rodzicielskiej, był konflikt pomiędzy szkołą a ojcem chłopca. Wskazywali, że wywiązują się oni z obowiązku edukacji syna i wspierają jego prawidłowy rozwój. Chłopiec systematycznie uczęszcza na lekcje, uczy się chętnie i z zainteresowaniem poznaje nowe dziedziny, odznacza się dobrymi wynikami w nauce. Rodzice zapewniają mu udział w dodatkowych zajęciach pozwalających na pogłębianie jego pasji. Małoletni miał także zagwarantowaną należytą opiekę medyczną. Z uwagi na występowanie u niego stanów lękowych, których źródła rodzice upatrywali w zdarzeniu, do którego doszło w szkole, małoletni pozostawał pod stałą opieką psychologiczną.

 

W toku postępowania stanowisko rodziców zostało potwierdzone przez sprawozdania kuratora, który podkreślał, że, w jego ocenie, nie występują żadne nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad chłopcem. Według kuratora, widoczne były prawidłowe, serdeczne relacje pomiędzy członkami rodziny. Małoletni nie przejawiał oznak zaniedbania, a rodzice robią wszystko, aby wypełnić obowiązki rodzicielskie i zaspokoić potrzeby dziecka. Również procedura „Niebieskie Karty” została zamknięta z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań, gdyż powołana w trakcie trwania procedury grupa robocza ustaliła, że w rodzinie nie dochodzi do zachowań mających znamiona przemocy, a rodzice dbają o rozwój, zdrowie i edukację syna. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris stali na stanowisku, że małżeństwo wykonuje swoją władzę rodzicielską w sposób prawidłowy, w związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia dla ingerencji w sposób jej realizowania.

 

„W niniejszej sprawie szkoła w sposób niezasadny wnosiła o wgląd w sytuację rodzinną naszych beneficjentów. Pismo ze szkoły skierowane do sądu doprowadziło do wszczęcia postępowania, które mogło zakończyć się ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W toku postępowania udowodniliśmy, że rodzice w sposób prawidłowy wywiązują się z wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a podniesione przez szkołę zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości” – podkreśliła mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Sąd Rejonowy w Wołominie podzielił to stanowisko i orzekł, że w przedmiotowej sprawie nie ma przesłanek do wydania zarządzeń opiekuńczych. W swoich ustnych motywach odniósł się do pisma szkoły, wskazując, że w toku przedmiotowego postępowania nie zostało wykazane, aby dochodziło do nieprawidłowości w zakresie wychowania małoletniego. Wskazał też, że pewne kwestie ze strony szkoły mogły być wyolbrzymiane z uwagi na sytuacje konfliktową między placówką a rodzicem. Wskazał jednak, że i ta kwestia się normuje oraz nie ma obecnie przełożenia na traktowanie w szkole ucznia.

 

Rodziców reprezentowali prawnicy Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej