Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nowy skład Komisji Europejskiej – kolejny krok w realizacji ideologicznych postulatów

Data publikacji: 23.10.2019

Adobe Stock

Parlament Europejski będzie głosował nad akceptacją nowego składu Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy w historii, Komisji Europejskiej będzie przewodniczyć kobieta - Niemka Ursula von der Leyen, znana z poparcia dla ideologii gender i Konwencji stambulskiej. Podobne poglądy wyraża także nowa komisarz ds. równości.  

Jednym z głównych priorytetów nowej przewodniczącej KE jest osiągnięcie równości w „biznesie, polityce i społeczeństwie”. W tym celu von der Leyen zapowiedziała m.in. przedstawienie nowych propozycji w zakresie prawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz stworzenie Europejskiej Strategii Płci. Głównym założeniem Strategii ma być zaproponowanie wiążących środków służących przejrzystości płac oraz wprowadzenie kwot płci w zarządach przedsiębiorstw. Wyrazem realizacji polityki równowagi płci ma być również pierwszy w historii „zrównoważony płciowo” skład Komisji Europejskiej. Co istotne, nowa przewodnicząca KE jako jeden ze swoich priorytetów wskazała dążenie do tego, by cała Unia Europejska bezwarunkowo przystąpiła do Konwencji stambulskiej. Jeśli Rada UE nie wyrazi zgody na ten krok, von der Leyen działać będzie na rzecz dodania przemocy uwarunkowanej płcią społeczno-kulturową (gender) do listy przestępstw unijnych w Traktacie.

Planowane środki na rzecz słusznej inicjatywy włączenia większej liczby w kobiet w życie polityczne i biznesowe mogą naruszać demokratyczną zasady równości wobec prawa. Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kwot w polityce czy zarządach przedsiębiorstw faworyzuje bowiem kandydatów ze względu na płeć, a nie ich kompetencje, dokonania czy zdobytą sympatię opinii publicznej. Kwoty czy parytety ograniczają również wybór obywateli i utrwalają określony stan bez względu na zmiany społeczne. Ponadto, Instytut Ordo Iuris wielokrotnie ostrzegał przed brzmieniem Konwencji stambulskiej, która z jednej strony propaguje ideologię gender, z drugiej zaś nieprawidłowo wskazuje przyczyny przemocy domowej (przez co jest nieskuteczna w walce z problemem przemocy) i ignoruje przemoc, której doświadczają również mężczyźni.

W skład Komisji Europejskiej powołane zostaną także komisarz ds. równości oraz komisarz ds. demokracji i demografii. Pierwsza z nich, pochodząca z Malty Helena Dalli, jest zwolenniczką przyznawania przywilejów małżeńskich dla osób praktykujących homoseksualny styl życia. W trakcie przesłuchania w Parlamencie Europejskim Dalli zadeklarowała również zaangażowanie w ochronę tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, w ramach których postuluje się m.in. dostęp do aborcji, wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w jej najbardziej permisywnym wydaniu czy zniesienie barier w dostępie do usług medycznych związanych z seksualnością dla osób nieletnich.

Przeciwwagę mogłaby stanowić znana z konserwatywnych poglądów nowa komisarz ds. demokracji i demografii, Dubravka Szuica. Będąc eurodeputowaną, głosowała ona przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego promującej dostęp do zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych, a także przeciwko rezolucjom w sprawie zastosowania procedury praworządności wobec Węgier i Polski. W trakcie przesłuchania przed Parlamentem Europejskim Szuica unikała jednak zajęcia jednoznacznego stanowiska na ten temat. Jako nowa komisarz, Chorwatka ma przekonać Europejczyków do większego zaangażowania się w „europejską demokrację”. Za jeden ze swoich priorytetów uznała również walkę z problemami demograficznymi takimi jak starzenie się społeczeństwa czy zjawisko „drenażu mózgów”. Co więcej, do jej zadań należeć będzie zorganizowanie Konferencji o Przyszłości Europy w 2020 r. W ramach swojego mandatu Szuica ma koordynować prace nad wspieraniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przygotować strategię na rzecz ochrony praw dzieci.

„Na podstawie analizy deklaracji Ursuli von der Leyen oraz nowego składu Komisji Europejskiej, bez wątpienia można stwierdzić, że w najbliższych latach prace Komisji będą w dużej mierze poświęcone tematowi równości oraz praw kobiet. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że podjęte działania będą w jeszcze większym stopniu niż dotychczas realizować postulaty ideologii gender oraz lobby LGBT” – podkreśliła Magdalena Olek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

AKTUALIZACJA: Głosowanie w Parlamencie Europejskim zostało przesunięte z uwagi na odrzucenie przez Parlament Europejski trzech kandydatów na komisarzy. O kolejnym terminie głosowania i jego wynikach będziemy informować.

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Kulminacja Marszów dla Życia i Rodziny już w tę niedzielę! Przybądź i stań po stronie rodziny

W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przejdzie ulicami Warszawy i 15 innych polskich miast. Demonstracja zjednoczenia wszystkich obrońców życia i rodziny w Polsce jest dziś kluczowa bardziej niż kiedykolwiek.

Czytaj Więcej