Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Po czteroletniej batalii pięcioro dzieci wraca do rodziców

Data publikacji: 06.11.2023

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o powrocie do rodzinnego domu pięciorga dzieci.

· Małoletni trafili do pieczy zastępczej w 2019 r., po tym, jak ich matka złożyła pozew o rozwód.

· Następnie relacje między rodzicami poprawiły się, kobieta wycofała pozew i wraz z mężem rozpoczęła walkę o odzyskanie dzieci.

· Instytucje wydawały skrajne opinie na temat rodziny, które nie pokrywały się z tym, co zaobserwowali pracownicy placówek, w których przebywały dzieci.

· Także sąd przedłużał postępowanie, przesuwając terminy rozpraw bez podania przyczyny.

· Instytut Ordo Iuris złożył w tej sprawie opinię „przyjaciela sądu”, w której domagał się powrotu dzieci do domu rodzinnego.

 

W czerwcu 2018 r. w rodzinie została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty z uwagi na zgłoszenie stosowania przemocy przez ojca wobec żony oraz dzieci. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga postanowił o ustanowieniu nadzoru kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, a także zobowiązał rodziców do współpracy z asystentem rodziny. Trudne doświadczenia rodzinne doprowadziły do tego, że matka w 2019 roku wniosła o rozwód. Fakt ten przyczynił się do tego, iż zostało wydane postanowienie o umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Sąd swoją decyzję uzasadniał uruchomieniem procedury Niebieskiej Karty oraz niskimi kompetencjami wychowawczymi matki.

 

Po tym, jak dzieci trafiły do pieczy zastępczej, sytuacja w małżeństwie diametralnie się zmieniła. Kobieta wycofała pozew rozwodowy. W związku z umorzeniem sprawy, postanowienie w trybie zabezpieczenia, na podstawie którego dzieci trafiły do pieczy zastępczej, wygasło. Zaalarmowany jednak wcześniejszymi doniesieniami o sytuacji rodzinnej Sąd Rejonowy w Piasecznie pod koniec roku 2019, tuż przed Bożym Narodzeniem, wydał postanowienie o ponownym umieszczeniu pięciorga dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 3 stycznia 2020 r. dzieci przebywały w Domu Dziecka w Pęcherach. Rodzice rozpoczęli wspólną walkę o odzyskanie dzieci.

 

W marcu 2020 roku przystąpili do warsztatów umiejętności wychowawczych. Matka dzieci korzystała również z terapii psychologicznej. Poza tym wynajęli nowe mieszkanie, które miało zapewnić lepsze warunki życiowe dla ich rodziny. Sąd nie zważał jednak na starania rodziców. W czerwcu 2020 r. małżeństwo złożyło wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie o wyrażenie zgody na urlopowanie dzieci na okres wakacji. W zachowaniu dzieci widoczna była tęsknota za rodzicami i rodzinnym domem, pomimo tego, że rodzice odwiedzali dzieci w domu dziecka bardzo często. Nie udało się uzyskać zgody na urlopowanie dzieci do domu na wakacje, ale determinacja rodziców, Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach oraz pozytywna opinia kuratora, zaowocowały tym, że 14 września 2020 r. Sąd Rejonowy wydał zarządzenie, w którym zgodził się, aby zwalniać dzieci do domu na weekendy i dni wolne od szkoły.

 

Sytuacja zmieniła się 6 listopada 2020 roku, kiedy to do sądu wpłynęła opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, z której wynikało, że rodzice nie współpracowali z OPS i szkołą, dzieci były zaniedbane zdrowotnie, a rodzice byli bezradni wychowawczo. Pismem z 18 stycznia 2021 roku, sąd nie wyraził zgody na dalsze urlopowanie dzieci. Rozpoczęła się ciągła walka i przepychanka z instytucjami na opinie, które były skrajne i nie pokrywały się z tym co na temat sytuacji rodzinnej oświadczali nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy placówek, w których dzieci przebywały. Byli oni zgodni co do tego, że dzieci powinny wrócić do rodziców. Ostatecznie 16 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał postanowienie, w którym ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Rodzice zgłosili się do Instytutu Ordo Iuris, który złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie opinie „przyjaciela sądu”.  W piśmie tym wskazał na szereg uchybień i zaniedbań proceduralnych oraz merytorycznych, jakich dopuścił się Sąd Rejonowy w Piasecznie w pierwszej instancji.

 

Co istotne, sąd bardzo często w sposób nieuzasadniony zwlekał z podejmowaniem kolejnych decyzji procesowych w sprawie. Sąd miał możliwość podejmowania szybszych decyzji, ale z jakiś powodów nie czynił tego przez co pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wydłużał się. Kolejnym przykładem zwłoki sądu jest zmienianie terminów rozpraw bez podawania przyczyny tej sytuacji. Na przykład, rozprawa z 18 lutego 2021 r. została odwołana, a 10 kwietnia sąd wyznaczył nowy termin na 25 sierpnia. Sąd Rejonowy w Piasecznie nie dopuścił również dowodów uczestników uznając, że ich dopuszczenie doprowadzi do przedłużenia postępowania. Stanowisko to przedstawił sąd, który zmieniał terminy rozpraw, wydłużając postępowanie.

 

Wobec takiej sytuacji, Instytut Ordo Iuris przekazał sądowi opinię, w której domagał się przywrócenia pełni władzy rodzicielskiej małżeństwu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o powrocie dzieci do domu rodzinnego, zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika rodziców oraz Instytutu Ordo Iuris. Orzeczenie jest prawomocne.

Wspieram

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Kulminacja Marszów dla Życia i Rodziny już w tę niedzielę! Przybądź i stań po stronie rodziny

W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przejdzie ulicami Warszawy i 15 innych polskich miast. Demonstracja zjednoczenia wszystkich obrońców życia i rodziny w Polsce jest dziś kluczowa bardziej niż kiedykolwiek.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej