Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie wydał dzieci do Niemiec. Rodzina zostaje w Polsce

Data publikacji: 09.11.2020

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniosek o wydanie trójki rodzeństwa do Niemiec. Wcześniej, na mocy postanowienia sądu I instancji, miało dojść do rozdzielenia pięciorga dzieci i ich matki. Dzięki interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris, rodzina może pozostać razem. W Niemczech jedna z dziewczynek prawdopodobnie doświadczała przemocy seksualnej ze strony dziadka od strony ojca.

 

Pani Zofia ma pięcioro dzieci, z czego czwórka młodszych pochodzi ze związku z obywatelem Niemiec. Ojciec najstarszego – dwunastoletniego Krzysztofa, jest Polakiem. 2017 r. kobieta na stałe przebywała w Niemczech zamieszkując wspólnie z ojcem wówczas jeszcze trójki dzieci. W 2019 r. pięcioletnia córka zaczęła zachowywać się w sposób niepokojący, np. stała się agresywna wobec rodzeństwa czy niszczyła produkty spożywcze. Rodzice nie byli w stanie wyjaśnić przyczyny zachowania córki.

 

W marcu 2019 r. pani Zofia, będąc w ciąży z kolejnym dzieckiem obywatela Niemiec, przyjechała z czwórką dzieci do Polski w odwiedziny do rodziców. Podczas jej pobytu w Polsce, pięcioletnia córka opowiedziała matce o zachowaniach dziadka od strony ojca, które uzasadniały podejrzenie molestowania seksualnego. W związku z tym, matka udała się z dzieckiem do psychologa, który potwierdził, że małoletnia jest ofiarą przemocy seksualnej. Opinia psychologa była podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez matkę. Pani Zofia poinformowała ojca dziewczynki o podejrzeniu molestowania córki przez dziadka. Mimo tej informacji, mężczyzna zaprzeczał zarzutom skierowanym w stosunku do swojego ojca i domagał się powrotu kobiety ze wszystkimi dziećmi do Niemiec. Matka odmówiła kierując się dobrem córki oraz obawą, że małoletnia zostanie po raz kolejny skrzywdzona przez bliską osobę. W związku z postawą matki, ojciec złożył wniosek o wydanie trójki jego dzieci do Niemiec w trybie przepisów o Konwencji Haskiej dotyczącej Cywilnych Aspektów Uprowadzenia Dziecka za granicę z pominięciem najstarszego spośród rodzeństwa, 12-letniego Krzysztofa, który był synem pani Zofii oraz obywatela polski.

 

Postępowanie o wydanie małoletnich toczyło się w Gdańsku. Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek ojca dzieci i zadecydował o ich wydaniu do Niemiec. Co istotne, pani Zofia nie mogła uczestniczyć w rozprawie, ponieważ tego dnia leżała w szpitalu spodziewając się narodzin najmłodszego, czwartego dziecka. Mimo, że kobieta przedłożyła do akt sprawy dokumentację lekarską potwierdzającą przyczynę jej nieobecności na rozprawie, Sąd Okręgowy w Gdańsku zamknął rozprawę i orzekł o wydaniu dzieci do Niemiec. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia sądu I instancji, pani Zofia zgłosiła się do Ordo Iuris.

 

W listopadzie 2019 r. prawnicy Instytutu wnieśli apelację od postanowienia gdańskiego sądu. W treści środka odwoławczego oraz w toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym, pełnomocnicy pani Zofii zwracali uwagę na uchybienia sądu I instancji polegające w szczególności na zaniechaniu zweryfikowania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego dzieci oraz więzi emocjonalnej pomiędzy wszystkimi małoletnimi. Prawnicy Ordo Iuris wskazali, że wniosek ojca dotyczył wydania trójki dzieci, natomiast rodzeństwo w tym czasie liczyło pięć osób. Wydanie trojga z nich skutkowałoby separacją rodzeństwa, co mogłoby doprowadzić do postawienia wszystkich dzieci w sytuacji nie do zniesienia w rozumieniu przepisów Konwencji Haskiej.

 

Jednocześnie, w tym czasie, kiedy toczyło się postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, najstarszy syn pani Zofii – Krzysztof, odnowił kontakt z biologicznym ojcem, który w przeszłości nie interesował się dzieckiem. W związku z tym, prawnicy Ordo Iuris złożyli do akt sprawy pisemne oświadczenie ojca, który kategorycznie sprzeciwiał się powrotowi Krzysztofa do Niemiec w razie wydania trójki dzieci pani Zofii. Ponadto, do akt spraw załączono opinie psychologiczną, z której wynikała silna więź emocjonalna pomiędzy Krzysztofem a jego biologicznym ojcem.

 

W toku postępowania przed II instancją, sąd dopuścił dowód z opinii biegłych, z której wynikało, że wszystkie dzieci są ze sobą silnie związane. Jednocześnie, biegłe nie badały małoletnich na okoliczność ewentualnego ich molestowania seksualnego. W toku postępowania przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie, Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie karne w sprawie podejrzenia molestowania małoletnich dzieci, uzasadniając to brakiem dowodów na zarzucany czyn. Pani Zofia złożyła zażalenie na to postanowienie do Sądu Rejonowego w Toruniu.

 

19 października 2020 r. Sąd Apelacyjny przesłuchał matkę dzieci i zamknął rozprawę. Prawnicy Ordo Iuris argumentowali zasadność oddalenia wniosku o wydanie małoletnich tym, że istnieje podejrzenie molestowania dziewczynki w środowisku rodzinnym ojca oraz wskazywali na ryzyko traumy dzieci związanej z rozdzieleniem rodzeństwa. Stanowisko prawników Ordo Iuris zostało poparte przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

 

W czasie pomiędzy zamknięciem rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie a ogłoszeniem orzeczenia, Sąd Rejonowy w Toruniu uwzględnił zażalenie matki i uchylił postanowienie Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania w sprawie molestowania dziewczynki. W związku z tym, pełnomocnik Pani Zofii złożył 29 października 2020 r.  wniosek o otwarcie na nowo rozprawy, zaliczenie w poczet materiału dowodowego postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu oraz zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia okoliczność podejrzenia molestowania seksualnego.

 

6 października 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił postanowienie uwzględniające apelację sporządzoną przez prawników Ordo Iuris. W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że głównym powodem, przez który należało oddalić wniosek, był silny związek emocjonalny między rodzeństwem. Uwzględnienie wniosku o wydanie trójki dzieci doprowadziłoby do rozbicia piątki zżytego ze sobą rodzeństwa. Z kolei odnosząc się do zarzutu molestowania seksualnego, sąd stwierdził, że nie jest to argument uzasadniający odmowę wydania małoletnich z uwagi na to, że postępowanie w tej sprawie wciąż trwa.

 

„Sąd Apelacyjny w Warszawie, realizując naczelne zasady międzynarodowego prawa rodzinnego, mianowicie zasadę dobra dziecka oraz nierozerwalności rodzeństwa, oddalił wniosek ojca o wydanie trójki dzieci. Mimo, wielowątkowości sprawy oraz zaangażowania dopiero na etapie przed sądem drugiej instancji, udowodniliśmy, że uwzględnienie wniosku ojca jest sprzeczne z przepisami Konwencji Haskiej i zasługuje na oddalenie” - skomentował sprawę adw. Maciej Kryczka, pełnomocnik pani Zofii.

 

Matkę reprezentowali adw. Jerzy Kwaśniewski oraz adw. Maciej Kryczka. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocne.

 

 

Wspieram

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.01.2021

Rażące uchybienia w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina obwinionego m.in. o rzekome przeszkadzanie w przebiegu manifestacji działaczy LGBT. Wcześniej, w trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym, kiedy to skazano mężczyznę, doszło do szeregu znaczących uchybień proceduralnych. Sąd Okręgowy podkreślił, że obwiniony działał w granicach wolności wyrażania swoich poglądów. Zwrócił też uwagę, że Sąd Rejonowy nie powinien angażować się w spory światopoglądowe, a jedynie ograniczyć się do stosowania prawa.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.01.2021

Wraca sprawa prof. Budzyńskiej. Mimo nadużyć na UŚ, sąd umarza postępowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie nadużyć na Uniwersytecie Śląskim. Dotyczyło ono podejrzenia, że do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej doszło w wyniku fałszowania dowodów lub innych podstępnych zabiegów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.01.2021

PE nie ma kompetencji do naciskania na Polskę w sprawie aborcji – komentarz Ordo Iuris

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wzbudziła wiele kontrowersji. Dokument zawiera sprzeczne z prawem międzynarodowym twierdzenia, jak to, że dostęp do aborcji" miałby stanowić prawo człowieka. PE znacznie wykracza też poza swoje kompetencje, próbując wywierać nacisk na Polskę m.in. apelując o niepublikowanie wyroku TK, co byłoby sprzeczne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz dementujący fałszywe informacje i ideologiczne postulaty zawarte w rezolucji.

Czytaj Więcej