Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

Data publikacji: 25.01.2023

Adobe Stock

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

· W raporcie OBWE uwzględnione zostały 144 przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, zgłoszone przez organizacje społeczne.

RAPORT OBWE - LINK

- Oprócz tego, że raportowane czyny są przestępstwami w znaczeniu polskiego prawa karnego, mają one istotne znaczenie jako działania zmierzające do wyrugowania symboli tożsamości kulturowej z przestrzeni danego miejsca. Określony znak np. krzyż, figura Matki Bożej lub świętego, wspiera społeczność danego miejsca w pielęgnowaniu własnej tożsamości i pamięci o swoich zmarłych. Pomaga to poszczególnej osobie w zakorzenieniu się w konkretnej historyczno-kulturowej rzeczywistości. Niszczenie tych charakterystycznych symboli jest aktem pogardy dla danego miejsca rozumianego jako zbiór jego mieszkańców. Symbole chrześcijańskie i kościoły przekazują informację o kulturowych wartościach danego miejsca, są świadectwem o mieszkańcach i ich historii – podkreśla adw. Magdalena Mickiewicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.  

Jedno ze zgłoszeń Instytutu Ordo Iuris do OBWE z 2021 r. dotyczyło uszkodzenia drzwi wejściowych do zabytkowej Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. W tej sprawie prawnicy Instytutu Ordo Iuris reprezentowali pokrzywdzoną Parafię Archikatedralną w Łodzi i doprowadzili do szybkiego skazania sprawcy. Czyn ten został zakwalifikowany przez prokuraturę jako przestępstwo z art. 288 § 1 Kodeksu karnego (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy) i z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zniszczenie lub uszkodzenie zabytku). Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia skazał sprawcę na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwóch lat próby oraz zobowiązał do naprawienia szkody.

Wśród zdarzeń odnotowanych przez Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris w rocznym raporcie znalazły się m.in. liczne akty wandalizmu wobec nagrobków i krzyży na cmentarzach w całej Polsce, kradzieże w kościołach zniszczenie fasady kościołów m.in. św. Mikołaja w Lublińcu, św. Anny w Warszawie, św. Aleksandra w Warszawie czy wspomnianej Archikatedry św. Stanisława Kostki w Łodzi. Doszło również do zniszczeń kapliczek, figur, krzyży i pomników. Odnotowano też jedno podpalenie kaplicy.

W raporcie uwzględnione zostały też fizyczne ataki na duchownych, w tym śmiertelne pobicie proboszcza parafii w Wielkiej Woli-Paradyżu. Odnotowano także pobicia księży w Bydgoszczy i Dmeninie pod Radomskiem. Instytut opisał również przypadek ataku z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę w Dusznikach Zdroju. Do zakłócenia nabożeństwa doszło też w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Ponadto Instytut odnotował profanację wizerunku Matki Bożej i Jezusa na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz profanację obrazu Maryi przez trzy aktywistki LGBT. Jest to jedynie część przestępstw motywowanych nienawiścią do chrześcijan, jakie miały miejsce w Polsce w roku 2021 r. i które dzięki zaangażowaniu prawników Ordo Iuris zostały zgłoszone i uwzględnione w rocznym raporcie OBWE.

Instytut od 2015 r. włącza się w działalność OBWE poprzez monitorowanie naruszeń wolności religijnej i aktów agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. W tym celu Instytut powołał w 2018 r. Centrum Wolności Religijnej, które zajmuje się gromadzeniem przypadków naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, znieważeń, nękania, wandalizmów, niszczenia miejsc lub symboli religijnych oraz podejmowaniem interwencji prawnych w celu ochrony praw chrześcijan. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris udzielają również pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem [email protected].

- Każdy atak na symbole chrześcijańskie czy na chrześcijan jest odnotowywany w corocznym raporcie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pozwala to następnie na opracowanie odpowiednich środków zaradczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości tożsamości społeczeństwa europejskiego, którego kulturowe korzenie oparte zostały na wartościach chrześcijańskich. Istotne jest zatem, aby przejawy nienawiści na tle religijnym były zgłaszane organom ścigania, a informacja o nich publikowana w mediach. Społeczeństwo polskie powinno również mieć świadomość, że rozbicie figury Matki Bożej czy obcięcie krzyża w znaczeniu symbolicznym jest okazaniem pogardy wobec samych chrześcijan i poprzedza akty fizycznych ataków. Pobłażliwe traktowanie sprawców tych przestępstw przez organy ścigania i sądy, jest działaniem wysoko nieodpowiedzialnym. Niezależnie od tego czy postawa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wynika z niewiedzy czy ze złej woli poszczególnych sędziów, nie należy ulegać tym trendom. OBWE jako organizacja międzynarodowa, uwzględnia każde zgłoszenie Instytutu Ordo Iuris w swoim rocznym raporcie. Warunkiem wpisania zdarzenia na listę tzw. hate-crime jest to, aby czyn stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa – zaznacza adw. Magdalena Mickiewicz.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej