Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

Data publikacji: 25.01.2023

Adobe Stock

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

· W raporcie OBWE uwzględnione zostały 144 przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, zgłoszone przez organizacje społeczne.

RAPORT OBWE - LINK

- Oprócz tego, że raportowane czyny są przestępstwami w znaczeniu polskiego prawa karnego, mają one istotne znaczenie jako działania zmierzające do wyrugowania symboli tożsamości kulturowej z przestrzeni danego miejsca. Określony znak np. krzyż, figura Matki Bożej lub świętego, wspiera społeczność danego miejsca w pielęgnowaniu własnej tożsamości i pamięci o swoich zmarłych. Pomaga to poszczególnej osobie w zakorzenieniu się w konkretnej historyczno-kulturowej rzeczywistości. Niszczenie tych charakterystycznych symboli jest aktem pogardy dla danego miejsca rozumianego jako zbiór jego mieszkańców. Symbole chrześcijańskie i kościoły przekazują informację o kulturowych wartościach danego miejsca, są świadectwem o mieszkańcach i ich historii – podkreśla adw. Magdalena Mickiewicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.  

Jedno ze zgłoszeń Instytutu Ordo Iuris do OBWE z 2021 r. dotyczyło uszkodzenia drzwi wejściowych do zabytkowej Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. W tej sprawie prawnicy Instytutu Ordo Iuris reprezentowali pokrzywdzoną Parafię Archikatedralną w Łodzi i doprowadzili do szybkiego skazania sprawcy. Czyn ten został zakwalifikowany przez prokuraturę jako przestępstwo z art. 288 § 1 Kodeksu karnego (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy) i z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zniszczenie lub uszkodzenie zabytku). Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia skazał sprawcę na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwóch lat próby oraz zobowiązał do naprawienia szkody.

Wśród zdarzeń odnotowanych przez Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris w rocznym raporcie znalazły się m.in. liczne akty wandalizmu wobec nagrobków i krzyży na cmentarzach w całej Polsce, kradzieże w kościołach zniszczenie fasady kościołów m.in. św. Mikołaja w Lublińcu, św. Anny w Warszawie, św. Aleksandra w Warszawie czy wspomnianej Archikatedry św. Stanisława Kostki w Łodzi. Doszło również do zniszczeń kapliczek, figur, krzyży i pomników. Odnotowano też jedno podpalenie kaplicy.

W raporcie uwzględnione zostały też fizyczne ataki na duchownych, w tym śmiertelne pobicie proboszcza parafii w Wielkiej Woli-Paradyżu. Odnotowano także pobicia księży w Bydgoszczy i Dmeninie pod Radomskiem. Instytut opisał również przypadek ataku z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę w Dusznikach Zdroju. Do zakłócenia nabożeństwa doszło też w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Ponadto Instytut odnotował profanację wizerunku Matki Bożej i Jezusa na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz profanację obrazu Maryi przez trzy aktywistki LGBT. Jest to jedynie część przestępstw motywowanych nienawiścią do chrześcijan, jakie miały miejsce w Polsce w roku 2021 r. i które dzięki zaangażowaniu prawników Ordo Iuris zostały zgłoszone i uwzględnione w rocznym raporcie OBWE.

Instytut od 2015 r. włącza się w działalność OBWE poprzez monitorowanie naruszeń wolności religijnej i aktów agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. W tym celu Instytut powołał w 2018 r. Centrum Wolności Religijnej, które zajmuje się gromadzeniem przypadków naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, znieważeń, nękania, wandalizmów, niszczenia miejsc lub symboli religijnych oraz podejmowaniem interwencji prawnych w celu ochrony praw chrześcijan. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris udzielają również pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem [email protected].

- Każdy atak na symbole chrześcijańskie czy na chrześcijan jest odnotowywany w corocznym raporcie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pozwala to następnie na opracowanie odpowiednich środków zaradczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości tożsamości społeczeństwa europejskiego, którego kulturowe korzenie oparte zostały na wartościach chrześcijańskich. Istotne jest zatem, aby przejawy nienawiści na tle religijnym były zgłaszane organom ścigania, a informacja o nich publikowana w mediach. Społeczeństwo polskie powinno również mieć świadomość, że rozbicie figury Matki Bożej czy obcięcie krzyża w znaczeniu symbolicznym jest okazaniem pogardy wobec samych chrześcijan i poprzedza akty fizycznych ataków. Pobłażliwe traktowanie sprawców tych przestępstw przez organy ścigania i sądy, jest działaniem wysoko nieodpowiedzialnym. Niezależnie od tego czy postawa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wynika z niewiedzy czy ze złej woli poszczególnych sędziów, nie należy ulegać tym trendom. OBWE jako organizacja międzynarodowa, uwzględnia każde zgłoszenie Instytutu Ordo Iuris w swoim rocznym raporcie. Warunkiem wpisania zdarzenia na listę tzw. hate-crime jest to, aby czyn stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa – zaznacza adw. Magdalena Mickiewicz.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.12.2023

Czy ostatnie referendum może zostać powtórzone?

· Z doniesień medialnych wynika, że do Sądu Najwyższego wpłynęła znaczna liczba protestów przeciwko ważności tegorocznego referendum ogólnokrajowego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej