Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Mediatorzy medyczni muszą być niezależni – Ordo Iuris apeluje do Ministra Zdrowia

Data publikacji: 22.10.2018

fotolia

Konflikty między pacjentami, a lekarzami do jakich dochodzi w szpitalach powodują często traumatyczne przeżycia wśród chorych, szczególnie jeśli spór dotyczy dzieci. Takie zdarzenia rodzą często pytania o możliwość zmian w systemie rozstrzygania sytuacji konfliktowych. Instytut Ordo Iuris zwrócił się w tej sprawie z apelem do Ministra Zdrowia.

Centrum Bioetyki Instytutu proponuje, aby umożliwić wprowadzenie do szpitali niezależnych mediatorów medycznych. Byłaby to osoba zaakceptowana przez obie strony, np. ekspert organizacji pozarządowej. Mediator musiałby też być w pełni niezależny od władz szpitala. Natomiast w szpitalach klinicznych mediacje mogłyby prowadzić osoby wyznaczone przez rektorów uczelni medycznych. Takie założenia zostały zawarte w piśmie Instytutu do Ministra Zdrowia.

W porównaniu z obowiązującymi przepisami byłaby to znacząca zmiana. Obecnie ustawa o izbach lekarskich stwierdza, co prawda, że „rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora”. Nie zostaje tu jednak zachowana zasada bezstronności. Bowiem lekarz nie może być w praktyce niezależny od izby lekarskiej, której jest członkiem.

,,Aktualnie w naszym ustawodawstwie medycznym jedynie ustawa o izbach lekarskich wypowiada się na temat mediacji. Niestety w dokumencie tym przewidziano, iż mediator ma być z zawodu lekarzem, co przeczy idei bezstronnego rozwiązywania sporu”- zaznaczył dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

Co więcej, sytuacje konfliktowe między pacjentami, a personelem medycznym w wielu przypadkach rozstrzyga sąd. Najczęściej jednak nie rozwiązuje to problemu, który się pojawił. Sąd zwykle wskazuje bowiem jedną ze stron, której racje przyjmuje za bardziej uzasadnione, bądź wiarygodne. Ponadto rodzice niekiedy bywają niesłusznie uznani za stronę działającą na szkodę dziecka.

,,Sądowe zakończenie sprawy niejednokrotnie nie jest w stanie jej wyjaśnić do końca. Spór między pacjentem, a lekarzem bardzo często wynika z wcześniejszych doświadczeń obu stron. Niejednokrotnie to pamięć o złych doświadczeniach wzmaga poczucie frustracji, która w sposób bezpośredni prowadzi do pojawienia się np. słownej agresji. Wyrok sądu nie ma możliwości zadziałać w takiej sytuacji terapeutycznie. Z rozstrzygnięciem sprawy często bowiem nie zgadza się jedna strona” – stwierdził dr Błażej Kmieciak.

Wspieram

Genderowy dokument Komisji Europejskiej uderzający w autonomię rodzin. Analiza Ordo Iuris

Komisja Europejska opublikowała dokument, który w sposób całkowicie nieuprawniony forsuje  ingerowanie w relacje między małżonkami oraz jednostronnie i ideologicznie podchodzi do kwestii przemocy domowej. „Strategia na rzecz równouprawnienia gender” dalece wykracza poza prawo pierwotne uzgodnione przez państwa unijne. Wbrew obiekcjom państw członkowskich, zakłada m.in.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.06.2020

Dziękuję tym, którzy wspierają Ordo Iuris - mec. Jerzy Kwaśniewski

Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności Darczyńców. Z myślą o nich powołaliśmy Krąg Przyjaciół - program dla osób szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu. Świadomie rezygnujemy z grantów i dotacji publicznych, których pozyskanie mogłoby ograniczać naszą niezależność.

STRONA KRĘGU PRZYJACIÓŁ ORDO IURIS

 

Czytaj Więcej

Nie dla genderowej Konwencji – międzynarodowa koalicja w obronie rodziny. Konferencja Ordo Iuris

Komisja Europejska zamierza przyjąć skrajnie ideologiczny dokument, który pod przykrywką walki z przemocą uderza w rodzinę i normy społeczne. Konwencja Stambulska m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a za „źródło przemocy” uznaje tradycyjne role płciowe.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.06.2020

Oświadczenie prof. Ewy Budzyńskiej w związku z przesłuchaniami studentów Uniwersytetu Śląskiego

W ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii publicznej wywołały czynności prowadzone przez katowickie organy ścigania w związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej. Wobec socjolog na Uniwersytecie Śląskim toczy się postępowanie dyscyplinarne. Prawnicy Ordo Iuris reprezentują ją zarówno w tym postępowaniu, jak i w toku czynności policyjnych, jako pokrzywdzoną przestępstwem fałszowania dowodów.  Prof. Ewa Budzyńska wydała oświadczenie w tej sprawie.

Czytaj Więcej