Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris składa kasację w sprawie skazania dr Anny Prześlicy-Martynowskiej

Data publikacji: 08.11.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris złożył do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Naczelnego Sądu Lekarskiego, skazującego dr Annę Prześlicę-Martynowską.

· Przyczyną skazania lekarki miało być naruszenie dóbr osobistych i dobrego imienia członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.

· Okręgowy Sąd Lekarski skazał dr Prześlicę-Martynowską na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza jeden rok. Ten wyrok zmienił później Naczelny Sąd Lekarski.

· Postępowanie wobec lekarki zostało wszczęte m.in. za użyte przez nią określenie „sąd nie kapturowy, ale maseczkowy” oraz za słowa o tym, że zmarły pacjent „bez towarzyszenia rodziny, bez kontroli ze strony rodziny” jest „ofiarą panów z Sądu Lekarskiego”.

· Instytut Ordo Iuris dołączył do postępowania po tym, jak zostało złożone odwołanie od wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zarzucił dr Prześlicy-Martynowskiej, że poprzez swoje wypowiedzi, „dopuściła się zachowania nieetycznego” i „naruszyła dobra osobiste oraz dobre imię członków Okręgowego Sądu Lekarskiego”. Słowa lekarki odnosiły się do sytuacji, kiedy to sąd kazał jej opuścić salę w trakcie rozprawy, ze względu na fakt, że dr Prześlica-Martynowska nie chciała założyć maseczki. Okręgowy Sąd Lekarski uznał ją winną popełnienia zarzucanego jej czynu i skazał na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza na okres jednego roku.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd nie odniósł się jednak do treści wypowiedzi lekarki i nie uzasadnił, dlaczego jej słowa miałyby być uznane za zachowanie nieetyczne oraz naruszać dobra osobiste oraz dobre imię członków Okręgowego Sądu Lekarskiego. Sąd ustosunkował się za to szeroko do innych medialnych wypowiedzi dr Prześlicy-Martynowskiej, których nie dotyczyło postępowanie. Słowa te mają nosić „znamiona podważania konieczności przestrzegania obowiązujących zasad postępowania w czasie zagrożenia zdrowia publicznego pandemią Covid-19 oraz kwestionowania istnienia wirusa Covid-19”.

Obwiniona lekarka złożyła odwołanie od orzeczenia do Naczelnego Sądu Lekarskiego. W toku rozprawy sąd oddalił wniosek dowodowy z wyjaśnień dr Prześlicy-Martynowskiej jako – zdaniem sądu – początkowo niemający znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i zmierzający do przedłużenia postępowania. Po ponownym rozpatrzeniu postanowienia w tym zakresie, dokonanym na wniosek obrońcy obwinionej, sąd również oddalił wniosek dowodowy, podtrzymując opinię o braku jego znaczenia dla sprawy. Sąd odstąpił jednak od przesłanki odnoszącej się do przedłużenia postępowania. Ostatecznie Naczelny Sąd Lekarski uznał dr Prześlicę-Martynowską winną zarzucanego jej czynu, ale zmienił orzeczenie co do kary i orzekł karę pieniężną w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ordo Iuris wskazuje w kasacji, że Naczelny Sąd Lekarski uzasadnienie wyroku sporządzał przez okres ponad 5 miesięcy i po takim czasie doręczył je wraz z wyrokiem obwinionej, mimo że sąd miał obowiązek sporządzić i doręczyć takie uzasadnienie w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. Instytut zwraca też uwagę, że obwiniona nie miała możliwości złożyć wyjaśnień na żadnym etapie postępowania, co narusza jej prawo do obrony. Prawnicy podkreślają również, że sąd w dowolny sposób zmieniał podstawę oddalenia wniosku dowodowego z wyjaśnień dr Prześlicy-Martynowskiej, co świadczy o iluzoryczności powodów oddalenia. Instytut zauważa także, że sąd ma obowiązek wnikliwie i wyczerpująco odnieść się do każdego z postawionych zarzutów. Tymczasem Naczelny Sąd Lekarski ustosunkował się do nich w sposób ogólnikowy i pobieżny, a kontrola odwoławcza została przeprowadzona z licznymi nieprawidłowościami.

Prawnicy zaznaczają też, że obwiniona korzystała z konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów. Ordo Iuris wskazuje ponadto, że rezultatem uznania dr Anny Prześlicy-Martynowskiej winną zarzucanego czynu będzie obawa lekarzy, czy zabierając głos w debacie publicznej, nie zostaną posądzeni o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego. Może to doprowadzić do powstania tzw. efektu mrożącego.

Wspieram
Wolności obywatelskie

06.12.2023

Chrońmy świętości. Apel w sprawie „Madonny” i innych inicjatyw uderzających w chrześcijan

· W ostatnim czasie można zaobserwować nasilenie ataków na chrześcijan i symbole religijne.

· Przykładem jest warszawska restauracja „Madonna”, w której znajdują się liczne obrazy znieważające wizerunki Matki Boskiej czy Jezusa. Maryja jest tam przedstawiana w kontekstach seksualnych i wulgarnych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował apel przeciwko wykorzystywaniu w ramach akcji marketingowych chrześcijańskich symboli w profanującej je formie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.12.2023

Nowelizacja ustawy o handlu w niedzielę – chaos w handlu i życiu pracowników

· Zgodnie z najnowszymi regulacjami, w tym roku 10 grudnia został wprowadzony jako dodatkowa niedziela handlowa.

· Niepewność co do ostatecznego kształtu nowelizacji wymusiła na pracodawcach konieczność ustalenia kilku wersji harmonogramów pracy.

· Zmiany w harmonogramie pracy są dopuszczalne jedynie w sytuacjach określonych w zakładowych źródłach prawa pracy oraz w kodeksie pracy.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.12.2023

Cios w jedno z podstawowych praw. Hiszpania penalizuje publiczną modlitwę

· Władze Hiszpanii wprowadziły zakaz publicznej modlitwy, w tym odmawiania różańca w intencji ojczyzny. Decyzja ta stanowi odpowiedź na masowe protesty ludności wyrażające sprzeciw wobec amnestii separatystów z Katalonii.

· Państwa wprowadzając przepisy penalizujące cichą modlitwę naruszają prawo do wolności myśli i sumienia stanowiące jedno z podstawowych praw człowieka.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.12.2023

„Mowa nienawiści” wśród najpoważniejszych przestępstw. Głosowanie w Parlamencie Europejskim

· Parlament Europejski w najbliższych dniach zagłosuje nad projektem dotyczącym zwalczania „mowy nienawiści” i przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej