Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie suwerenności państw. Konsultacje w sprawie “międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

Data publikacji: 13.04.2022

Adobe Stock

· Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Zgodnie ze wstępnymi założeniami dokumentu, WHO przejęłaby część kompetencji suwerennych państw, działając jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne.

· 12 i 13 kwietnia odbyła się pierwsza sesja konsultacji publicznych zorganizowanych przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny, powołany przez Organizację.

· W konsultacjach wziął udział Instytut Ordo Iuris, wskazując na konieczność zachowania suwerenności państw w zakresie ochrony zdrowia oraz podkreślając potrzebę zapewnienia wolnej debaty naukowej.

ANALIZA ORDO IURIS NA TEMAT TRAKTATU - LINK

Instytut Ordo Iuris wyraził potrzebę zachowania zasady subsydiarności i autonomii poszczególnych państw w omawianym obszarze. Zaapelował także o ochronę wolności debaty naukowej, przytaczając przykład lekarzy, którzy, ryzykując swą reputacją i karierą, wyrażali opinie odmienne od głównego nurtu. Instytut odniósł się też krytycznie do tendencji cenzorskich, obecnych w części mediów, jako szkodliwych dla interesu zdrowia publicznego. W opinii Ordo Iuris, ekspercka dyskusja i wymiana doświadczeń powinny być chronione we właściwym zakresie jako wartość służąca dobru wspólnemu.

W konsultacjach wzięły udział także inne organizacje, wyrażające podobne poglądy dotyczące potrzeby utrzymania kompetencji zarządzania pandemicznego na poziomie państw, a więc pomocniczej, a nie wiążącej roli zaleceń WHO.  Głos zabrała m.in. dr Silvia Behrendt z Global Health Responsibility Agency, była konsultant przy jednej z instytucji WHO. Skrytykowała ona nieproporcjonalne restrykcje zastosowane przez poszczególne rządy oraz zaapelowała o ochronę przed tego typu praktykami. a także o zakazanie możliwości nakładania obowiązku przyjmowania szczepionek i innych preparatów medycznych znajdujących się w fazie testów klinicznych.

- Jednym z naszych postulatów jest zagwarantowanie wolności nauki, tak aby naukowcy mogli swobodnie opracowywać i omawiać swoje hipotezy i badania. Ta wolność okazała się bardzo korzystna, zwłaszcza w kontekście ostatnich lat. Konfrontowanie różnych koncepcji, omawianie badań i wymiana doświadczeń leżą w interesie ochrony zdrowia publicznego – podkreślił Michał Pełka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Druga sesja konsultacji jest przewidziana na 16-17 czerwca tego roku. Jej dokładny temat przewodni nie jest jeszcze znany. Ordo Iuris zamierza kontynuować uczestnictwo w kolejnych sesjach.

Wcześniej Instytut opublikował analizę, w której przypomina, że, zgodnie z Konstytucją RP, istnieje możliwość przekazania części kompetencji władz organizacji międzynarodowej. Musiałoby się to stać jednak za zgodą obywateli, wyrażoną w referendum krajowym lub na drodze ustawy popartej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów oraz większością przynajmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby senatorów.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.05.2024

Genderowa agenda pod pozorem zwalczania zbrodni przeciwko ludzkości

· W najbliższych tygodniach obradować będzie Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.05.2024

„Stań w obronie Krzyża!” – nowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy

· W odpowiedzi na zarządzenie Rafała Trzaskowskiego zakazujące eksponowania symboliki religijnej w budynkach warszawskich urzędów, mieszkańcy stolicy, wspierani przez Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny, zainaugurowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą „Stań w obronie Krzyża!”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

24.05.2024

Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązała zgromadzenie obrońców życia

· Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił odwołanie od decyzji prezydent Sopotu o rozwiązaniu zgromadzenia Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Sąd stwierdza winę „Nergala”. Muzyk znieważył wizerunek Jezusa

· Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uznał Adama D., ps. „Nergal” winnym popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczyć religijnych.

Czytaj Więcej