Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – mniejsze ograniczenie suwerenności państw w zakresie polityki zdrowotnej

Data publikacji: 21.05.2024

Adobe Stock

· Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia ukazał się nowy projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, czyli regulacji mających na celu zapobieganie pandemiom. 

· W projekcie zrezygnowano z przepisów mówiących o wiążących rekomendacjach oraz z postanowień ograniczających rolę państw w procesie wprowadzania stanów pandemicznych.

· Pozostały jednak zapisy o zwalczaniu „dezinformacji”, które mogą skutkować cenzurowaniem treści.

· Ostateczna wersja Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych ma zostać przyjęta na przełomie maja i czerwca.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Z poprzedniej wersji projektu Przepisów, usunięto słowo „niewiążące”, które odnosiło się do rekomendacji. Mogło to prowadzić do wniosku, że WHO będzie próbowała zobowiązać państwa do przyjmowania wydawanych zaleceń. Obecnie potwierdzono, że rekomendacje te faktycznie mają mieć charakter niewiążący. Projekt wprowadza również pojęcie „ostrzeżenia o wczesnym podjęciu działań”. Jest ono definiowane jako „informacje i niewiążące porady wydane przez Dyrektora Generalnego”, co również wskazuje na ich nieobowiązkowy charakter.

 

W projekcie umieszczono również definicję „pandemii” i „stanu zagrożenia pandemicznego”. Określane są one jako stany cechujące się m.in. szybkim rozprzestrzenianiem w wielu państwach i regionach, powodowaniem zakłóceń gospodarczych, społecznych i politycznych czy potrzebą szybkich i skoordynowanych działań. Jest to wyjaśnienie podobne do definicji pandemii, która pojawiła się w projekcie tzw. traktatu antypandemicznego w październiku 2023 r. Z ostatniej wersji projektu traktatu została ona jednak wykreślona i przeniesiona do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

 

W przepisach dotyczących zasad ogólnych, będących swego rodzaju dyrektywami co do interpretowania i wdrażania Przepisów, pozostawiono fragment odnoszący się do „godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób”. Jego usunięcie postulowano we wcześniejszych projektach. Ta propozycja spotkała się z dużą krytyką, gdyż od momentu przyjęcia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w 1969 roku postulowano ich większe związanie z prawami człowieka. 

 

Autorzy projektu pozostawili zapis o obowiązku osiągnięcia przez Dyrektora Generalnego WHO konsensusu z państwem członkowskim w kwestii wprowadzenia na jego terytorium Stanu Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym. Usunięcie tego przepisu doprowadziłoby do znacznego ograniczenia suwerenności państw w zakresie polityki zdrowotnej.

 

W aneksie do projektu zawarto natomiast propozycję postanowienia, na mocy którego „każde Państwo-Strona rozwija, wzmacnia i utrzymuje podstawowe zdolności” m.in. w zakresie „komunikacji ryzyka, w tym zwalczania informacji wprowadzających w błąd oraz dezinformacji”. Ordo Iuris wskazuje, że tego typu zapisy mogą prowadzić do ograniczenia wolności słowa.

 

- Na pozytywna opinię zasługuje rezygnacja z określonych przepisów MPZ, na mocy których rekomendacje WHO mogłyby z czasem nabrać wiążącego charakteru czy rezygnacja z postanowień, w efekcie których rola państw członkowskich WHO w procesie wprowadzania stanów pandemicznych zostałaby mocno ograniczona. Z drugiej strony, zastrzeżenia nadal budzą przepisy jednego z aneksów, tyczące się zwalczania „nieprawdziwych informacji” czy „dezinformacji”. Dlatego też warto pamiętać, iż zmiany, z pewnymi zastrzeżeniami, zmierzają w dobrym kierunku, zwłaszcza w porównaniu z pierwszymi projektami nowelizacji – wskazał Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej