Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zdecydowana walka z epidemią bez naruszenia konstytucji – analiza rozwiązań węgierskich

Data publikacji: 06.04.2020

Adobe Stock

Państwa europejskie wprowadzają różnego rodzaju regulacje mające na celu zwalczanie epidemii koronawirusa. Uwagę międzynarodowej opinii publicznej przykuły rozwiązania wdrożone na Węgrzech. Wprowadzono tam surowe kary za m.in. łamanie zasad obowiązkowej kwarantanny czy rozpowszechnianie fałszywych informacji skutkujących utrudnieniem w zachowaniu bezpieczeństwa. Węgierskie władze zastosowały jednocześnie liczne środki łagodzące ekonomiczno-społeczne skutki epidemii. Wprowadzenie „ustawy XII” spotkało się jednak z nieprzychylnym przyjęciem przez niektórych polityków, w tym także byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Akt ma stać się pretekstem do usunięcia rządzącego na Węgrzech ugrupowania Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat wdrożonych na Węgrzech rozwiązań.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Węgierskie władze zareagowały na zagrożenie związane z epidemią jeszcze przed wykryciem pierwszego przypadku koronawirusa w tym kraju. Jedną z pierwszych decyzji było zorganizowanie kontroli sanitarnych na przejściach granicznych. Podjęto też działania mające przygotować służbę zdrowia na spodziewaną epidemię. Uruchomiono infolinię i stronę internetową na temat możliwych zagrożeń, przeprowadzono kontrolę szpitali i laboratoriów oraz zaangażowano więźniów w produkcję środków ochronnych.

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem na Węgrzech został potwierdzony 4 marca 2020 r., a już 11 marca rząd zadecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia, będącego odpowiednikiem stanu klęski żywiołowej, przewidzianego w polskiej Konstytucji. Rozwiązanie takie wiąże się z wyposażeniem rządu węgierskiego w specjalne kompetencje, w tym zwłaszcza upoważnia do wydawania dekretów, które obowiązują przez 15 dni. Czas obowiązywania dekretów może być wydłużony przez rząd za zgodą Zgromadzenia Narodowego. W takiej sytuacji węgierska Konstytucja wskazuje jedynie, że dekrety tracą moc obowiązującą najpóźniej w chwili zakończenia stanu zagrożenia.

Na mocy rządowych dekretów wprowadzono przede wszystkim restrykcje w poruszaniu się na obszarze Węgier, zakazano odbywania zgromadzeń oraz nałożono obowiązek zachowania dystansu w kontaktach z innymi osobami. Przywrócone zostały także kontrole na granicach. Władze ograniczyły również działalność handlową i gastronomiczną.

Rząd wprowadził też liczne mechanizmy pomocy dla przedsiębiorców narażonych na straty z powodu epidemii. Należy do nich m.in. całkowita lub częściowa rezygnacja z pobierania niektórych danin publicznych w okresie od marca do czerwca 2020 r. Umożliwiono także handel produktami spożywczymi oraz innymi towarami bez wymaganych zgłoszeń i rejestracji, pod warunkiem jedynie zawarcia umowy z placówką handlową lub gastronomiczną. Podobne ułatwienie dotyczy działalności z zakresu handlu wysyłkowego. Rząd podtrzymał jednocześnie wypłatę świadczeń prorodzinnych.

31 marca Zgromadzenie Narodowe przyjęło „ustawę XII”, która zatwierdza wszystkie wydane uprzednio przez rząd dekrety, nie rozciąga jednak tego skutku na akty, które zostaną wydane w przyszłości. Zawiera również zastrzeżenie, że Zgromadzenie Narodowe może w każdej chwili cofnąć swoją aprobatę dla dekretów. Wówczas stracą one moc obowiązującą jeszcze przed zakończeniem stanu zagrożenia.

Ustawa wprowadziła również surowe sankcje za naruszenie zasad kwarantanny, które może być karane pozbawieniem wolności do lat trzech. W przypadku, gdyby na skutek tego czynu doszło do śmierci innej osoby, kara może wynosić jednak nawet osiem lat pozbawienia wolności. Karane jest także szerzenie dezinformacji, które skutkowałoby utrudnieniem w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. W sytuacji wszelkich stanów nadzwyczajnych kara może wówczas wynosić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

„Nie jest prawdą, że ustawa likwiduje kontrolę węgierskiego Zgromadzenia Narodowego nad działaniami rządu. Przede wszystkim zatwierdziła ona jedynie wydane uprzednio dekrety, uprawniając zarazem parlament do cofnięcia tego zatwierdzenia. Po drugie, ustawa wyraźnie zobligowała rząd do systematycznego raportowania Zgromadzeniu Narodowemu, a w niemożności jego zebrania przedstawicielom grup parlamentarnych, działań podejmowanych w celu zwalczania epidemii. Zabezpieczyła również funkcjonowanie węgierskiego Sądu Konstytucyjnego, pozwalając na procedowanie z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie elementy «check and balance» zostały zatem zachowane” - komentuje mec. Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.

Ustawa nie określa, kiedy stan zagrożenia zostanie zakończony. Precyzyjnej regulacji w tym względzie nie przewiduje również węgierska Konstytucja. Oznacza to, że sytuacja taka może trwać tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie epidemią.

Wspieram
Ochrona życia

31.07.2020

WHO zaleca stosowanie środków poronnych i przekonuje do znoszenia obostrzeń utrudniających aborcję

Trwająca pandemia została wykorzystana przez Światową Organizację Zdrowia jako pretekst do promowania aborcji farmakologicznej. WHO opublikowała poszerzoną wersję wydanego w marcu przewodnika, w którym zaleca państwom utrzymanie kluczowych usług", pomimo ograniczeń nakładanych w związku z koronawirusem.

Czytaj Więcej

Instytut Ordo Iuris przygotował wniosek w sprawie stwierdzenia sprzeczności genderowej Konwencji stambulskiej z Konstytucją

Postanowienia Konwencji stambulskiej rodzą zasadnicze wątpliwości odnoszące się do jej zgodności z polską Konstytucją. Kreują one zobowiązania dla organów Rzeczypospolitej Polskiej konkurencyjne względem obowiązujących norm Konstytucji, a zarazem z nimi sprzeczne. Eksperci Ordo Iuris przygotowali wniosek na potrzebę ewentualnego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczącego stwierdzenia niekonstytucyjności Konwencji stambulskiej.

Czytaj Więcej

Walka z koronawirusem pretekstem do propagowania aborcji. Ideologiczna rezolucja Parlamentu Europejskiego

Po raz kolejny Parlament Europejski, pod pretekstem działań dotyczących walki z koronawirusem, promuje radykalne postulaty związane z upowszechnianiem aborcji oraz roszczeń aktywistów LGBT. Europosłowie podjęli rezolucję w sprawie unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego po pandemii COVID-19. Pojawiają się w niej postulaty dostępu do usług związanych ze „zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym”, do których zalicza się środki antykoncepcyjne, substancje poronne oraz tzw. „bezpieczną” aborcję.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

23.07.2020

Ograniczenie wolności za zniesławienie prof. Chazana. Sąd skazał Annę G.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Annę G. za zniesławienie i znieważenie prof. Bogdana Chazana. Kobieta zamieściła na Facebooku nieprawdziwe wpisy obrażające lekarza, w których sugerowała m.in., że miał on jej odmówić wykonania cesarskiego cięcia.

Czytaj Więcej