Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Data publikacji: 15.01.2021

Adobe Stock

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja. Wdrożenie tego typu dokumentu przez Unię Europejską stanowiłoby naruszenie kompetencji suwerennych państw. Oznaczałoby również przyjęcie genderowego modelu walki z przemocą, który, jak pokazują badania, jest nieskuteczny. Instytut Ordo Iuris wziął udział w konsultacjach publicznych dotyczących tej propozycji.

 

Choć Konwencja stambulska funkcjonuje w przestrzeni międzynarodowej już przeszło od pięciu lat, nie ustają wokół niej kontrowersje. Wręcz przeciwnie – pojawiają się coraz liczniejsze są głosy sprzeciwu wobec tego ideologicznego i wadliwego dokumentu. W ostatnich miesiącach przeciwko jej ratyfikacji wypowiedziały się stanowczo parlamenty Węgier i Słowacji. Już w 2018 roku bułgarski Trybunał Konstytucyjny orzekł o jej niezgodności z tamtejszą konstytucją. W Polsce zaś trwa intensywna dyskusja na temat wypowiedzenia Konwencji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi jej konstytucyjności, została ona skierowana przez polski rząd do Trybunału Konstytucyjnego. Równolegle, pomimo trudnych warunków pandemicznych, aż 150 tysięcy polskich obywateli podpisało się pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej dążącym do jej wypowiedzenia i wprowadzenia w jej miejsce pozytywnej alternatywy.

 

Pomimo to, Komisja Europejska zapowiedziała właśnie inicjatywę zmierzającą do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez całą Unię lub – w razie niepowodzenia – przyjęcia innego wiążącego prawnie dokumentu opartego o dokładnie takie same kontrowersyjne założenia, co Konwencja. W przesłanym w ramach konsultacji publicznych stanowisku, Instytut Ordo Iuris wykazał, że przyjęcie tego typu prawnie wiążącego dokumentu opartego na ideologii gender jest nieuprawnione z wielu względów. Przede wszystkim, stanowiłoby to naruszenie traktatów, na których ufundowana została Unia Europejska, w szczególności zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz podziału kompetencji między UE a państwa członkowskie. Po drugie, oznaczałoby zignorowanie głosu społeczeństwa obywatelskiego oraz krajów zrzeszonych sprzeciwiających się ideologicznej perspektywie gender, która ma swoje korzenie w skrajnym relatywizmie i marksizmie.

 

Ponadto, takie działanie byłoby nieskuteczne, gdyż - jak wykazują liczne badania, m. in. Agencji Praw Podstawowych czy OECD – genderowa perspektywa w walce z przemocą nie działa. To właśnie w tych państwach, w których taka polityka antyprzemocowa obowiązuje już od lat (przede wszystkim krajach skandynawskich), odsetek przemocy wobec kobiet jest najwyższy przy jednocześnie bardzo niskiej raportowalności takich zdarzeń na policję. Z powyższych przyczyn, przyjęcie Konwencji stambulskiej przez Unię lub wprowadzenie wiążącego prawa opartego na tych samych założeniach, co Konwencja, byłoby działaniem niewłaściwym.

 

„Inicjatywa Komisji Europejskiej zmierzająca do ratyfikacji Konwencji stambulskiej lub przyjęcia wiążącego prawa opartego na takich samych założeniach co Konwencja unaocznia bardzo niebezpieczną tendencję. Okazuje się bowiem, że instytucja ta – w imię ideologicznych założeń – dąży do całkowitego podważenia zasad dotyczących podziału kompetencji wynikających z traktatów, zignorowania wyraźnej niezgody na genderową ideologię, płynącej ze strony państw członkowskich oraz zanegowania wyników badań pokazujących w sposób jednoznaczny, że genderowa perspektywa w walce z przemocą jest nieskuteczna. Sposobem na to, by zatrzymać nieuprawnione działania Komisji może być wyraźny i szeroki sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego wobec tych planów. Dlatego raz jeszcze zachęcamy do podpisywania międzynarodowej petycji w tej sprawie” – podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Petycję można podpisać na stronie stopgenderconvention.org.

Wspieram

5 marca - spotkanie z prof. Angelą Gandrą

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego, Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum”, Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS, Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie online, którego gościem specjalnym będzie prof. Angela Gandra - sekretarz Rodziny w Ministerstwie ds. Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii, adwokat.

Czytaj Więcej

Uchwała dyskryminująca rodziny nieważna. Spółdzielnia wygrała z miastem stołecznym Warszawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”. Dotyczyła ona uchwały regulującej sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, która drastycznie podnosiła stawki za wywóz śmieci. Sąd uchylił uchwałę i nakazał zwrot uiszczonych opłat. Skargę w sprawie uchwały wiążącej opłaty za wywóz nieczystości ze zużyciem wody wniósł natomiast wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych.

Czytaj Więcej

Lewicowi politycy chcą zablokować pracę przedstawiciela Polski w ważnym unijnym organie

Lewicowi europosłowie należący do „Intergrupy LGBTI”, w tym Sylwia Spurek i Robert Biedroń, chcą zablokować prace w unijnym Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przedstawiciela Polski, dr. Tymoteusza Zycha. W liście skierowanym do władz Komitetu zarzucają mu, że ma konserwatywne poglądy i współpracuje z Instytutem Ordo Iuris, na którego temat podają szereg nieprawdziwych informacji.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

02.03.2021

Desakralizacja kościoła zablokowana. Działania Ordo Iuris w obronie miejsca kultu

Krakowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP był zagrożony desakralizacją. Miasto Kraków planowało korektę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która otwierałaby drogę do zmiany przeznaczenia budynku, pełniącego aktualnie funkcję kaplicy szpitalnej i siedziby duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Instytut Ordo Iuris zgłosił uwagi do planowanej zmiany MPZP, które zostały uwzględnione. Oznacza to, że zmiana została skutecznie zablokowana.

Czytaj Więcej