Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie potwierdził donosu szkoły na rodziców i nie ograniczył władzy rodzicielskiej

Data publikacji: 21.11.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ingerencji we władzę rodzicielską rodziców 13-letniej córki.

· Podstawą do wszczęcia postępowania był wniosek ze strony byłej szkoły, do której uczęszczała dziewczynka. Placówka zarzucała rodzicom m.in., że nadmiernie ingerują w relacje rówieśnicze dziecka i wychowują córkę w sposób aspołeczny.

· Doniesienia te nie zostały jednak potwierdzone, a postępowanie wykazało, że rodzice prawidłowo wykonują swoje obowiązki. Sąd stwierdził, że odmienny od szkoły model wychowawczy nie może być podstawą ingerencji sądu we władzę rodzicielską.

· Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Państwo Elżbieta i Jacek są rodzicami 13-letniej córki. Dziewczynka początkowo uczyła się w ramach edukacji domowej, następnie po przeprowadzce do innego miasta zaczęła chodzić do szkoły. Nastolatka, ze względu na choroby wrodzone i potrzebę leczenia, miała liczne nieobecności na zajęciach. Mimo to osiągała bardzo dobre wyniki w nauce, co było możliwe dzięki wysiłkom rodziców.

Wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka został skierowany przez szkołę, która miała konflikt z matką dziecka. Jego podłożem były sygnalizowane przez kobietę, która jest nauczycielką, sytuacje przemocy rówieśniczej, z których zwierzała się jej córka. Szkoła bagatelizowała te problemy wskazując, że są one wyolbrzymione przez matkę i pozostają w sferze „konfliktów rówieśniczych”. Matka o problemach w placówce zawiadamiała także kuratorium oświaty. W sytuacji, gdy konflikt narastał, a dziewczynka źle czułą się w szkole, rodzice postanowili o przeniesieniu dziecka do innej placówki.  

W lutym 2023 roku dyrektor poprzedniej szkoły podstawowej zwróciła się do Sądu Rejonowego w Siedlcach o wgląd w sytuację rodzinną. Zarzucała rodzicom nieprawidłowości w wychowaniu małoletniej polegające na ingerencji w kontakty rówieśnicze córki. W efekcie sąd wszczął postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej małżeństwa nad ich córką. Szkolne doniesienia nie zostały jednak w żaden sposób potwierdzone w toku postępowania. Prawnicy Ordo Iuris dowiedli, że rodzice wykonują swoje rodzicielskie obowiązki w sposób wzorcowy, co zgodnie znalazło potwierdzenie w licznych zaświadczeniach z kursów rodzicielskich, dyplomach oraz opiniach pochodzących z różnych środowisk. Swoje opinie o wzorowych postawach wychowawczych rodziców przedłożyły na potrzeby postępowania liczne osoby, w tym pedagodzy, była kurator sądowa, sąsiedzi czy znajomi rodziców. Dodatkowo, bardzo wysokie kompetencje rodzicielskie potwierdzili świadkowie. Także opinia kuratora nie wykazała żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny. Zgromadzona dokumentacja lekarska udowodniła, że rodzice obejmują córkę właściwą opieką medyczną, gdyż dziewczyna pozostaje pod opieką wielu specjalistów. Świadkowie potwierdzali także, że miały miejsce sytuacje, które wskazują na przemoc rówieśniczą stosowaną wobec dziecka.

W żadnym stopniu nie potwierdziły się zarzuty dotyczące ingerencji rodziców w kontakty rówieśnicze i aspołeczny sposób wychowywania dziecka. Dziewczynka posiada licznych znajomych i przyjaciół z różnych środowisk, w tym poza placówką szkolną. Uczęszcza na dodatkowe zajęcia rozwijające jej talenty i ma możliwość nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi i młodzieżą.

Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził całkowity brak podstaw do ograniczenia władzy rodziców  nad ich małoletnią córką. Zdaniem sądu, dobro dzieci nie jest zagrożone i nie ma potrzeby ingerowania we władzę rodzicielską. Sąd w ustnym uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że skierowanie przez placówkę edukacyjną wniosku o wgląd w sytuację rodzinną było nieuzasadnione, a stosowanie przez rodziców odmiennego od wizji szkoły modelu wychowawczego nie uzasadnia jakiejkolwiek ingerencji we władzę rodzicielską.

Wspieram

Rządowy program „Aktywny Rodzic” może zniechęcić młode matki do rodzenia drugich i kolejnych dzieci

· Sejm i Senat zdecydowaną większością głosów przyjęły ustawę wprowadzającą rządowy program „Aktywny Rodzic”. Przeciwko byli tylko posłowie Konfederacji.

Czytaj Więcej

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trójki adoptowanych dzieci

· Sąd Rejonowy w Białogardzie zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trojga adoptowanych dzieci.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej

Rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców dwójki dzieci.

· Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia ze szkoły, do której uczęszcza starsze z dzieci.

· Chłopiec miał mieć siniaki rzekomo spowodowane ryzykownymi zabawami, połączonymi ze stosowaniem siły wobec niego.

Czytaj Więcej