Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dalsze ograniczenia w kulcie religijnym budzą wątpliwości konstytucyjne

Data publikacji: 25.03.2021

Pixabay

Premier i minister zdrowia zapowiedzieli wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych w związku ze stanem epidemii. Dotyczą one m.in. ograniczenia liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych. Coraz liczniejsze ograniczenia wolności religii w całej Europie oceniane są jednak negatywnie przez sądy, które uznają, że godzą one w podstawowe prawa i wolności. Przykładem jest Francja, gdzie Rada Stanu dwukrotnie uznała bezprawność limitów osób w świątyniach. Obostrzenia w tym zakresie wprowadzone w Polsce, także budzą wątpliwości z punktu widzenia Konstytucji.

ANALIZA ORDO IURIS - LINK

Wedle zapowiedzi ogłoszonych podczas konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów oraz ministra zdrowia, liczba wiernych, którzy będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach ograniczyć się ma do 1 osoby na 20 m2. Obecnie jest to natomiast 1 osoba na 15 m2. Podobne rygory wprowadzone zostaną w tych placówkach handlowych, które pozostaną otwarte.

Wprowadzone rozporządzeniem ograniczenia budzą wątpliwości konstytucyjne. Zgodnie z art. 53 ust. 2 Konstytucji RP wolność religii obejmuje m.in. wolność uzewnętrzniania swojej religii indywidualnie lub z innymi, publicznie bądź prywatnie, przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Obecnie restrykcje sanitarne wprowadzane są w drodze rozporządzenia, podczas gdy, zgodnie z art. 53 ust. 5 Konstytucji, wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy.

Podobna sytuacja miała miejsce we Francji. Początkowo miejsca kultu zostały całkowicie zamknięte. Francuska Rada Stanu stwierdziła jednak, że prowadzi to do naruszenia wolności religii. Po uznaniu za bezprawny zakazu organizowania kultu religijnego w budynkach przez Radę Stanu, przyjęto, że nabożeństwa będą mogły się odbywać, jeżeli liczba uczestników nie przekroczy 30 osób. W konsekwencji, 29 listopada 2020 r. zapadł kolejny wyrok Rady Stanu, w którym wskazano, że doszło do „poważnej i wyraźnie bezprawnej ingerencji w wolność praktykowania religii”. W wyroku stwierdzono, że limit 30 osób jest „nieproporcjonalny w stosunku do celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego”. W uzasadnieniu decyzji podkreśla się, że warunki dostępu i przebywania w miejscach kultu należy uregulować w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zakażenia, a wolność wyznania pogodzić z uznanym konstytucyjnie celem, jakim jest ochrona zdrowia.

Rząd francuski zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących kultu religijnego w dekrecie z 3 grudnia 2020 r. Stosownie do jego postanowień ceremonie religijne z udziałem wiernych mogą odbywać się pod warunkiem zachowania wolnego co drugiego miejsca (zakaz nie dotyczy rodzin zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe). Pusty musi pozostać również co drugi rząd miejsc siedzących. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 11 lat. Maski ochronne można tymczasowo zdjąć w celu wykonania rytuałów wymagających odsłonięcia twarzy.

„Wyrok francuskiej Rady Stanu potwierdza, że kwestia uczestnictwa w ceremoniach religijnych nie jest wyłącznie prywatną sprawą osób wierzących. Nawet w państwie laickim, jakim jest Francja, stanowi ona element prawnie chronionej wolności sumienia i wyznania. Oznacza to, że wszelkie ingerencje władz publicznych w tę sferę muszą być proporcjonalne i spełniać kryteria formalne. Nie jest prawnie dopuszczalne choćby zamykanie kościołów, co postulują niektórzy politycy. Byłby to skrajny przykład łamania praw człowieka” – komentuje dr Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

04.05.2021

Nauczyciel zabrał dzieci na obsceniczny spektakl – interwencja RPD po zawiadomieniu Ordo Iuris

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął interwencję w sprawie udziału warszawskich uczniów w obscenicznym spektaklu w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Przedstawienie „Śmierć białej pończochy” posiadało elementy wulgarne i mogące obrażać uczucia religijne, jak np. scena gwałtu na św. Jadwidze Andegaweńskiej. O treści spektaklu wiedziała dyrektor szkoły, mimo to wyraziła zgodę na wycieczkę. Po interwencji Ordo Iuris, kontrolę w szkole przeprowadził Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.04.2021

Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny.

Czytaj Więcej

Dyskryminacja pod pozorem walki o równość. Raport Ordo Iuris na temat luki płacowej

W debacie publicznej mówi się dziś wiele o równości płci, także w kontekście rynku pracy.

Czytaj Więcej

Międzynarodowa koalicja w obronie rodzin. Konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Trwają międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony rodzin. Temu zagadnieniu poświęcona będzie organizowana 29 kwietnia przez Instytut Ordo Iuris i koalicję organizacji prorodzinnych z regionu Trójmorza, konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Dokument podpisany z inicjatywy przedstawicieli władz USA poparło ponad 30 krajów w tym Polska.

Czytaj Więcej