fbpx Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

Data publikacji: 30.06.2022

Adobe Stock

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się do polskiego Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o udzielenie informacji na temat udziału przedstawicieli władz RP w tych pracach oraz stanowiska resortu odnośnie przygotowywanego traktatu.

· Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, „wnioski WHO są zbieżne z priorytetami Polski”, a „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”.

· Ponadto, Polska zgodziła się na niemal wszystkie propozycje Organizacji w ankiecie dotyczącej kluczowych elementów przygotowywanego traktatu.

· Postulaty te odnoszą się m.in. do globalnego zarządzania i koordynacji czy wprowadzenia ogólnoświatowych mechanizmów oceny przygotowania do pandemii.

PODPISZ APEL O ZABLOKOWANIE TRAKTATU WHO - LINK

Pierwsze spotkanie Międzynarodowego Organu Negocjacyjnego (INB) w sprawie „traktatu antypandemicznego” miało miejsce 24 lutego 2022 r. Określono na nim metodykę pracy. Następnie odbyły się kolejne spotkania, podczas których dyskutowano o potencjalnych elementach merytorycznych instrumentów międzynarodowych oraz wybrano interesariuszy, którzy mogą uczestniczyć w dyskusji. 12 kwietnia zorganizowano za to wysłuchanie publiczne, w którym uczestniczył Instytut Ordo Iuris. Projekt porozumienia ma zostać opublikowany po zakończeniu konsultacji, planowanym na październik 2022 r. Z kolei na 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia zostanie przedstawione sprawozdanie z postępu prac, tak aby dokument został przyjęty na 77. Zgromadzeniu w 2024 r.

Instytut Ordo Iuris skierował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udziału jego przedstawicieli w negocjacjach nad traktatem.  Na pytanie o stanowisko resortu w sprawie toczących się prac, MZ odpowiedziało, że zostało ono wyrażone przez ministra Adama Niedzielskiego podczas Drugiej Sesji Specjalnej Światowego Zgromadzenia Zdrowia, zorganizowanej na przełomie listopada i grudnia 2021 r., Minister podkreślił wówczas, że „wnioski WHO są zbieżne z priorytetami Polski”. Adam Niedzielski wezwał też państwa członkowskie do „kontynuowania w przyszłości dyskusji, które będą konstruktywne, inkluzywne i oparte na konsensusie, w celu wzmocnienia globalnej gotowości”. Minister zdrowia podkreślał też, iż „Polska jest przekonana, że WHO musi mieć swój udział we wzmacnianiu globalnej gotowości i pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego” oraz że „Polska wspiera wysiłki” mające na celu przyjęcie globalnego porozumienia.

Resort udostępnił również sprawozdanie ze spotkania INB, odbywającego się 24 lutego. Podkreślono w nim m.in., że istnieje powszechny konsensus co do przyjęcia traktatu, jednak ustalenie jego ostatecznego brzmienia może przysporzyć wielu trudności ze względu na znaczne rozbieżności w stanowiskach poszczególnych państw.

Instytut otrzymał także kwestionariusz dotyczący kluczowych elementów przygotowywanego traktatu. Polska zgodziła się w nim na 54 z 57 z postulatów WHO. Propozycje te dotyczą m.in. „sprawiedliwego statusu genderowego, geograficznego i socjalno-ekonomicznego” w ogólnoświatowym procesie decyzyjnym. WHO postuluje również wdrożenie „globalnego i lokalnego zarządzania i koordynacji” oraz „globalnych mechanizmów wzajemnej oceny przygotowania” do pandemii. Postulaty dotyczą także „koordynacji prowadzonej przez WHO wraz z agendami ONZ i innymi organizacjami międzyrządowymi”.

Ponadto, ankieta WHO odnosi się również do kwestii komunikacyjnych, takich jak walka z „infodemią” (czyli procesami dezinformacyjnymi), zarządzanie informacją publiczną czy „komunikacją ryzyka”. Propozycje zakładają ponadto zaangażowanie w cały proces „podmiotów niepaństwowych” czy sektora prywatnego.

Polska przystała na niemal wszystkie z propozycji Organizacji. Skierowała także własne uwagi do proponowanych rozwiązań. Dotyczą one m.in. szczepień w „populacjach wrażliwych” oraz zaangażowania w „redukcję ryzyka transmisji infekcji” instytucji takich jak wojsko czy policja. Polska proponuje też przygotowanie planów zarządzania dla regionów o niskim poziomie wyszczepienia, a także wypracowanie przez laboratoria wspólnej formuły testowania. Wśród zagadnień poruszonych przez Rzeczpospolitą znalazła się także kwestia promocji szczepień czy kontroli dostarczanych informacji. Polska zaproponowała również m.in. gromadzenie przez instytucje danych dotyczących kwestii epidemicznych i przekazywanie ich do jednostki nadzorczej.

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej