Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wszczęcie postępowania wobec prof. Budzyńskiej mogło być przestępstwem. Ruszyło dochodzenie

Data publikacji: 15.05.2020

Adobe Stock

Katowickie organy ścigania rozpoczęły dochodzenie w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej. Celem czynności jest ustalenie, czy postępowanie nie zostało zainicjowane na skutek nieprawdziwych informacji co do przebiegu i treści zajęć socjolog. Gdyby te podejrzenia się potwierdziły, stanowiłoby to przestępstwo na szkodę prof. Budzyńskiej polegające na tworzeniu fałszywych dowodów. Prof. Budzyńska została oskarżona przez grupę studentów o rzekome promowanie „homofobii”, „ideologii anti-choice” oraz „poglądów radykalno-katolickich”. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris reprezentują przed organami ścigania wykładowcę, posiadającą status pokrzywdzonej.

Prokuratura Rejonowa Katowice – Południe nadzoruje dochodzenie w sprawie tworzenia fałszywych dowodów w postaci skarg składanych do władz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doprowadziły one do wszczęcia wobec prof. Ewy Budzyńskiej postępowania dyscyplinarnego toczącego się przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną. Obecnie przeprowadzane są czynności dowodowe polegające na przesłuchaniu socjolog oraz szeregu świadków. Ich celem jest wyjaśnienie, czy do postępowania dyscyplinarnego wobec wykładowcy, zainicjowanego skargą grupy studentów, nie doszło na skutek wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 235 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Prof. Ewa Budzyńska prowadziła zajęcia pt. „Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych”, podczas których zapoznawała uczestników z rodziną jako elementem struktury społecznej oraz prezentowała jakie formy przyjmowała ona na przestrzeni wieków, w zależności od kształtującej ją kultury lub religii. W trakcie zajęć studenci poznawali wzorce kulturowe rodzin wyznawców chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, czy hinduizmu. Po zajęciach dotyczących rodziny w świetle nauki chrześcijańskiej, grupa studentów złożyła do władz Uniwersytetu skargę na prof. Ewę Budzyńską, zarzucając jej, że na swoich wykładach rzekomo promuje „homofobię”, „ideologię anti-choice” oraz „poglądy radykalno-katolickie”.

Skarżących oburzyło nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju „dzieckiem” oraz pokazywanie w jaki sposób dziecko rozwija się w różnych fazach życia płodowego. Protestujący skrytykowali także zaprezentowanie badań wskazujących na negatywny wpływ umieszczania dzieci w żłobkach na ich rozwój, a przede wszystkim samego przedstawienia przez wykładowcę definicji rodziny jako  naturalnej i podstawowej komórki społeczeństwa opartej na związku kobiety i mężczyzny. Ponadto, grupie studentów nie spodobało się pokazanie publikowanych w prasie naukowej wyników badań na temat skutków wychowywania dzieci przez osoby pozostające w konkubinatach jednopłciowych. Skarga dotyczyła też rzekomego „antysemityzmu” prof. Budzyńskiej i jej krytycznego stosunku do eutanazji.

Na podstawie skargi, Rzecznik Dyscyplinarny UŚ prof. Wojciech Popiołek zainicjował postępowanie wyjaśniające w sprawie „podejrzenia popełnienia czynów uchybiających obowiązkom i godności nauczyciela akademickiego”. W jego trakcie socjolog złożyła obszerne wyjaśnienia i przedstawiła materiał wykorzystywany przez nią w czasie wykładów. Rzecznik zdecydował się na przesłuchanie tylko niektórych studentów. Co więcej, dwojgu przesłuchiwanym okazał protokół zeznań trzeciego z nich, by następnie, ze zbieżnych zeznań świadków, wyprowadzić wniosek o ich prawdziwości. Przy tym zarzuty dotyczące konkretnych treści rzekomo wypowiadanych przez prof. Ewę Budzyńską były sprzeczne z treścią prezentacji, którą wykorzystywała ona podczas wykładu.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik uznał zarzut antysemityzmu socjolog za bezpodstawny. Jednoznacznie wykazano bowiem, że opowiedziany dowcip żydowski miał być ilustracją kultury słowa związanej z danym modelem rodziny, podobnie jak opowiadane podczas zajęć żarty greckie i śląskie. Prof. Popiołek potwierdził także, że bezzasadny był zarzut przekazywania przez prof. Ewę Budzyńską „informacji niezgodnej z aktualnym stanem naukowym”.

Mimo to, Rzecznik zażądał od Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukarania prof. Ewy Budzyńskiej dyscyplinarną naganą, a Komisja zdecydowała się na wszczęcie postępowania. We wniosku o ukaranie Rzecznik nie tylko odniósł się do skargi studentów, ale również wyrażał swoje osobiste poglądy, uznając m.in. wszelkie porównanie ideologii gender i komunizmu za naukowo bezzasadne. Prawnicy Ordo Iuris, którzy są obrońcami prof. Budzyńskiej, domagają się jej uniewinnienia.

„Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej wywołała ogólnopolską debatę na temat rzeczywistego realizowania na polskich uczelniach wolności akademickiej oraz potrzeby zmian ustawowych, które zapobiegałyby próbom cenzurowania wyników badań naukowych. Oprócz ogromnego wsparcia społecznego, którego wyrazem jest choćby podpisanie petycji w obronie wykładowcy przez ponad 38 000 osób, słyszalne były liczne głosy poparcia dla naukowca zarówno ze strony środowiska naukowego, jak i przedstawicieli rządu. Solidarność z prof. Ewą Budzyńską wyraziła m.in. Rada Naukowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, zrzeszająca przedstawicieli różnych dziedzin nauki, takich jak socjologia, prawo, pedagogika czy medycyna. Poparcia udzieliły jej też Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej” – podkreśla mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

W celu wzmocnienia ochrony poświadczonej konstytucyjnie wolności słowa na polskich uczelniach Instytut przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prawnicy Ordo Iuris sporządzili również raport dotyczący najważniejszych naruszeń wolności akademickiej.

 

Postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Ewy Budzyńskiej pozostaje w dalszym ciągu w toku. Termin kolejnej rozprawy przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną zostanie wyznaczony po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej