fbpx Parlament Europejski potwierdza, że jego rezolucje nie mają charakteru wiążącego | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Parlament Europejski potwierdza, że jego rezolucje nie mają charakteru wiążącego

Data publikacji: 06.05.2022

Adobe Stock

· Parlament Europejski przedstawił stanowisko w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym rezolucji PE „w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce”.

· Postępowanie zostało wszczęte po skardze wniesionej przez Instytut Ordo Iuris.

· Rezolucja zawierała szereg nieprawdziwych tez na temat Polski, m.in. o rzekomym istnieniu „stref wolnych od LGBT” czy obowiązywaniu prawa zagrażającego życiu kobiet.

· Parlament Europejski uznał, że jego rezolucje nie mają na celu „ukształtowania czyjejkolwiek sytuacji prawnej” oraz wkład jaki wnoszą do dyskusji nie musi „prowadzić do konkretnych działań”.

· Zdaniem Parlamentu Europejskiego, organ ten jest jedynie „forum wymiany zdań”.

W rezolucji z 11 listopada 2021 r. Parlament Europejski już po raz drugi przedstawił nieprawdziwe twierdzenia na temat Polski. W dokumencie zostały ponowione tezy o domniemanym istnieniu „stref wolnych od LGBT” oraz wezwanie do legalizacji aborcji bezpodstawnie nazwanej „prawem człowieka”. Brak swobodnego dostępu do możliwości uśmiercania dzieci nienarodzonych uznano też za naruszenie praworządności.

W tej rezolucji, tak samo jak w poprzedniej z 26 listopada 2020 r. „w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce”, znalazł się też punkt poświęcony Instytutowi Ordo Iuris, zawierający treści naruszające prawa i dobra osobiste Instytutu. Dlatego też Instytut zaskarżył obie rezolucje na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wnosząc o stwierdzenie ich nieważności.

Oba postępowania są w toku. W postępowaniu dotyczącym rezolucji z 11 listopada 2021 r., Parlament Europejski właśnie przesłał swoje stanowisko. Nie odniósł się w nim jednak merytorycznie do zarzutów stawianych zaskarżonemu aktowi, a jedynie stwierdził, że skarga ta jest niedopuszczalna.

W uzasadnieniu Parlament Europejski uznał swoją rezolucję za w ogóle niezmierzającą do wywołania skutków prawnych. Ma ona być tylko „wyrażeniem politycznego stanowiska przyjętego na zakończenie debaty”, ma mieć wyłącznie „polityczny charakter”, a użyte w niej sformułowania „wzywa”, „przypomina”, „potępia” itp. nie są sformułowaniami „o charakterze wiążącym czy też zobowiązującym”. Wynika to z tego, że PE, gdy nie występuje w roli unijnego ustawodawcy lub władzy budżetowej, jest tylko „forum wymiany zdań, w ramach którego posłowie ze wszystkich Państw Członkowskich spotykają się, by dyskutować i przyjmować stanowiska o charakterze czysto politycznym”. W związku z tym, rezolucje PE „nie mają na celu ukształtowania czyjejkolwiek sytuacji prawnej, lecz, szerzej mówiąc, wnoszą wkład do publicznego dyskursu politycznego w danej kwestii, który może, choć nie musi, doprowadzić do jakichkolwiek konkretnych działań”.

–  Można zatem przyjąć, że Parlament Europejski oficjalnie wycofuje się z pozycji uzurpacji quasi-prawnego znaczenia jego rezolucji, za pomocą których próbuje kształtować normy prawa międzynarodowego i wywierać nacisk na państwa członkowskie, aby dostosowywały swoje porządki prawne do oczekiwań europosłów i ich rozumienia praworządności – podkreślił r.pr. Jakub Słoniowski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris postuluje zwiększenie transparentności finansowania organizacji pozarządowych – konsultacje Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska zorganizowała coroczny przegląd stanu praworządności we wszystkich państwach UE.

· Instytut Ordo Iuris ponownie został zaproszony do wzięcia udziału w konsultacjach raportu.

· Rezultatem konsultacji będzie przygotowanie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat stanu praworządności w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.03.2023

Kancelaria Prezydenta lekceważy zagrożenie wynikające z prób narzucania „prawa do aborcji”. Kolejny apel Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris skierował czwarty już apel do Kancelarii Prezydenta RP o wyrażenie sprzeciwu wobec uznawania na arenie międzynarodowej aborcji za prawo człowieka.

Czytaj Więcej

Czy UE przystąpi do genderowej Konwencji stambulskiej? Dziś debata w PE

· Parlament Europejski będzie dziś debatował na temat przystąpienia Unii Europejskiej do tzw. Konwencji stambulskiej.

Czytaj Więcej