Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pięcioro dzieci pozostanie z matką – skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 24.01.2020

Adobe Stock

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że pięcioro dzieci wychowywanych przez samotną matkę nie trafi do rodziny zastępczej. Jest to zwieńczenie ponad dwuletniej batalii prawników Instytutu Ordo Iuris w postępowaniu apelacyjnym, zmierzającym do zmiany krzywdzącego orzeczenia Sądu Rejonowego. Dzieci miały zostać niesłusznie odebrane matce, która wcześniej doświadczyła brutalnej przemocy domowej ze strony ojca małoletnich.

 

Kobieta uwolniła się od sprawcy przemocy domowej, ale w jej życiu rozgrywał się kolejny dramat związany z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Warszawie. Sąd I instancji bowiem ograniczył matce władzę rodzicielską poprzez odebranie jej piątki dzieci, które wówczas były w wieku od półtora roku do dziewięciu lat. Swoją decyzję uzasadnił tym, że kobieta jako ofiara przemocy domowej miałaby być rzekomo niewydolna wychowawczo i nie być w stanie prawidłowo wychować dzieci, ani nawet zapewnić im bezpieczeństwa, zdrowia i spokoju. Ponadto sąd zobowiązał ją do podjęcia i kontynuowania przez okres dwóch lat terapii dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, do podjęcia pracy zawodowej i poprawy warunków lokalowych. Matka nie mogąc pogodzić się z niesłusznym orzeczeniem, na podstawie którego dzieci miały zostać jej odebrane, zgłosiła się po pomoc do Instytutu Ordo Iuris oraz złożyła apelację. Kobieta wypełniła jednocześnie zobowiązanie dotyczące terapii, znalazła pracę, dążyła do zapewnienia dzieciom lepszych warunków mieszkaniowych.

 

Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania dowodowego na etapie II instancji uwzględnił apelację matki, uchylając zarządzenie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, przychylając się tym samym do stanowiska reprezentujących ją prawników Instytutu Ordo Iuris. Wskazywali oni, że nie istnieje obecnie żadna okoliczność, która by uzasadniała ingerencję sądu we władzę rodzicielską samotnej matki. Co więcej w obecnej sytuacji nie ma podstaw do tego, aby w miejsce ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez odebranie dzieci, wprowadzić jakąkolwiek inną restrykcję, np. nadzór kuratora.

 

Sąd Okręgowy w ustnych motywach wskazał, że przy podjęciu decyzji orzekał również na podstawie m.in. sprawozdania kuratorów sądowych i innych dokumentów zgromadzonych na etapie postępowania apelacyjnego, które świadczą o dostrzegalnym  zaangażowaniu i wysiłku podjętym przez matkę. Zdaniem sądu, kobieta swoim działaniem udowodniła, że dobro dzieci jest dla niej najcenniejsze.  Podjęte czynności są na tyle istotne, że sąd uznał, iż apelacja zasługuje na uwzględnienie.

 

„Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy jednoznacznie przemawiał za tym, że dzieci muszą pozostać z matką, aby ustawowe pojęcie dobra dziecka mogło być faktycznie uwzględnione. Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej zawsze stanowi najdalej idącą ingerencję we władzę rodzicielską rodzica, muszą za tym przemawiać więc poważne okoliczności dotyczące istnienia zagrożenia dla dobra małoletnich, które w tej sprawie bez wątpienia nie zachodziły, o czym świadczy choćby to, że sąd nie zdecydował się orzec w miejsce ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej żadnych innych środków ograniczających władzę rodzicielską. Warto zwrócić również uwagę na to, że dzieci przez ponad dwa lata od wydania postanowienia nadal mieszkały razem z matką z uwagi na to, że wyrok sądu I instancji nie był prawomocny w tym zakresie wskutek wniesienia apelacji. Decyzja sądu o zmianie pierwotnego orzeczenia zrównywała zatem stan faktyczny ze stanem prawnym”-  wskazuje pełnomocnik kobiety, mec. Magdalena Majkowska.

 

W toku postępowania apelacyjnego samotną matkę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram

Marksistowskie korzenie ideologii gender – stanowisko Ordo Iuris dla Parlamentu Europejskiego

Pojęcie „gender” stopniowo wypiera pojęcie „płeć” w licznych dokumentach wydawanych przez organizacje międzynarodowe. Tendencja ta budzi ogromne wątpliwości – „gender” jest bowiem terminem o charakterze ideologicznym, zakorzenionym w radykalnych koncepcjach marksizmu. Określeniem tym operuje się również w najważniejszych dokumentach unijnych w zakresie polityki równościowej. Na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu Europejskiego Instytut Ordo Iuris przedstawił stanowisko na temat pojęć „gender” i „gender equality”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.03.2020

Depopulacja i „prawa reprodukcyjne” zamiast pomocy ubogim krajom – planowany dokument Komisji ONZ

Na przełomie marca i kwietnia miała się odbyć 53. sesja Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Proponowana treść dokumentu końcowego sesji zawiera postulaty zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz wdrażania koncepcji depopulacyjnych. Zdaniem autorów projektu aktu, realizacja tych zamierzeń ma być sposobem zwalczania zjawiska niedożywienia na świecie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.03.2020

Infolinia prawna w związku z epidemią koronawirusa

Instytut Ordo Iuris uruchamia bezpłatną infolinię prawną. Dzięki niej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady prawnej. 

Infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00 pod numerem telefonu 533 326 803.

Można również wysyłać wiadomości na adres email: koronawirus@ordoiuris.pl.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej