Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Obrońmy wolność słowa i sumienia. Petycja do Rady Unii Europejskiej

Data publikacji: 15.09.2022

Adobe Stock

· Komisja Europejska zatwierdziła projekt dyrektywy, która ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich przestępstwa „nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści”.

· Realizacja tego założenia stanowiłaby zagrożenie dla wolności słowa, sumienia, zgromadzeń i religii, gwarantowanych przez konstytucje krajowe i prawo międzynarodowe.

· Dokument oparty jest o Konwencję stambulską, która, pod pretekstem walki z przemocą, wprowadza do systemu prawnego postulaty oparte na ideologii gender.

· Dyrektywa została poddana zwykłej procedurze ustawodawczej, co oznacza pozbawienie państw prawa weta.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do Rady Unii Europejskiej z apelem o odrzucenie dyrektywy.

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

W projekcie dokumentu stwierdzono, że jego celem ma być walka z „nawoływaniem w Internecie do przemocy i nienawiści ze względu na płeć metrykalną lub społeczno-kulturową”. Dyrektywa ustanawia też normy minimalne dotyczące kar za tego typu czyn. Dokument posługuje się nieprecyzyjnymi terminami, pozwalającymi na dowolną interpretację. Ponadto, punktem odniesienia dla autorów dyrektywy jest Konwencja stambulska, która nie została zaakceptowana przez szereg państw Unii Europejskiej (m.in. Węgry, Czechy, Słowację, Łotwę czy Bułgarię).  

W petycji przygotowanej przez Ordo Iuris wskazano, że dyrektywa niesie za sobą zagrożenia dla wolności słowa, sumienia, zgromadzeń czy wyznania. Wartości te gwarantowane są przez konstytucje państw członkowskich, jak i prawo unijne. Zapewniają je Karta Praw Podstawowych UE oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Co więcej, tryb zwykły w jakim procedowana jest dyrektywa, pozbawia poszczególne państwa prawa weta. Dlatego Instytut domaga się od Rady Unii Europejskiej odrzucenia dokumentu.

Ordo Iuris przypomina też przykłady osób, których, wskutek oskarżeń o „mowę nienawiści” spotkały sankcje ze strony państwa. Jedną z nich jest ks. prof. Dariusz Oko. Duchowny został skazany przez niemiecki sąd na 4,8 tys. euro kary za publikację artykułu opisującego problem pedofilii w Kościele. Ostatecznie sąd nie orzekł o winie naukowca.

Wspieram
Wolności obywatelskie

31.05.2023

Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej