Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Czerwona Środa” - odpowiedź Kościoła na prześladowania chrześcijan

Data publikacji: 26.10.2023

·      W listopadzie w Kościele obchodzona będzie „Czerwona Środa”. Wydarzenie to jest symbolem walki z prześladowaniami chrześcijan.

·      Papieska Międzynarodowa Fundacja Kościoła w Potrzebie (ACN) zaprosiła diecezje na całym świecie do gestu jedności i solidarności z prześladowanymi i dyskryminowanymi chrześcijanami.

·      Instytut Ordo Iuris niejednokrotnie wskazywał na problem prześladowań chrześcijan w Polsce i innych krajach.

·      Brak reakcji ze strony chrześcijan, skutkowałby dalszym ośmielaniem sprawców przestępstw oraz stopniowym „opiłowywaniem” chrześcijan z ich praw.

Papieska Międzynarodowa Fundacja Kościoła w Potrzebie zaprosiła diecezje na całym świecie do gestu jedności i solidarności, który ma na celu przypomnienie o prześladowaniach chrześcijan. Inicjatywa ta zbiega się z protestanckim dniem pokuty i modlitwy. 22 listopada ma się stać dniem pamięci i ekumenizmu z całą grupą chrześcijan. Tzw. „Czerwona Środa” będzie dniem, kiedy największe kościoły na świecie i najsłynniejsze zabytki oświetlone zostaną kolorem czerwonym. Ostatnimi laty, takimi zabytkami były m.in. Koloseum czy Pomnik Jezusa w Rio de Janerio. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie „Wieczór Świadków” organizowany katedrze w Ratyzbonie, zaś w całych Niemczech odbędą się modlitwy i nabożeństwa.  

Instytut Ordo Iuris niejednokrotnie wskazywał na problem prześladowań chrześcijan. Temu tematowi poświęcony został cykl esejów „Gdy piłują chrześcijan…”. Pozwala to jasno pokazać skalę zjawiska oraz to, jak wygląda sytuacja chrześcijan, którzy proklamują swoja postawę wiary. Należy pamiętać, że według danych Światowego Indeksu Prześladowań z 2023 roku, ofiarą prześladowań padło aż 312 milionów osób w 50 krajach. 

Art. 53 Konstytucji RP zapewnienia obywatelom wolność sumienia i wyznania, a różne aspekty wolności wyznania są chronione przez przepisy prawa karnego. Konstytucja zabrania również wszelkich form dyskryminacji. Pomimo tej, konstytucyjnie zapewnionej wolności religijnej, chrześcijanie wciąż doświadczają aktów wrogości oraz padają ofiarami przestępstw z powodu wyznania. Również w prywatnym sektorze zatrudnienia pojawiają się przypadki dyskryminacji. Władze publiczne nigdy nie utrudniały kościołom i organizacjom chrześcijańskim publicznego eksponowania symboli religijnych. Próby takie inicjowane były przez jednostki – przejawiało się to .in. przez niszczenie krzyży lub kapliczek. 

Co roku Instytut Ordo Iuris przekazuje Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport dotyczący prześladowań chrześcijan. W 2022 roku w Polsce odnotowano aż 77 przypadków ataków skierowanych przeciwko duchownym i wiernym, aktów wandalizmu i niszczenia kościołów, kapliczek, krzyży, figur religijnych, pomników czy cmentarzy. To dzięki działalności Instytutu, te zdarzenia są ujęte w statystykach OBWE jako przestępstwa z nienawiści popełniane w Europie. Raport „Open Doors” z 2019 roku ukazał, że aż 260 mln chrześcijan zostało zamordowanych na całym świecie, a ta liczba rośnie z roku na rok.  Inicjatywy polegające na nagłaśnianiu i uwzględnianiu tych aktów prześladowań pozwalają na uświadamianie Polakom, z jaką skalą problemu mamy obecnie do czynienia. 

Nie należy zapominać również o prześladowaniach bezkrwawych, jakimi zostają dotknięci chrześcijanie na całym świecie poprzez stanowienie prawa, które bezpośrednio godzi w podstawowe wolności chrześcijan. Należy wyraźnie podkreślić, że Konstytucja RP gwarantuje wolność religijną oraz pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, które jest wprost zakorzenione w chrześcijaństwie. Antychrześcijańska sekularyzacja, zostaje często narzucona w ustawodawstwie krajowym i europejskim, które bezpośrednio idzie w kierunku naruszenia wolności religijnej. Jest to niczym innym jak tylko przejawem bezkrwawego prześladowania chrześcijan.

Instytut Ordo Iuris już od dawana działa na rzecz tego, aby gwarantowana w Konstytucji RP wolność sumienia uzyskała szersze umocowanie w Kodeksie pracy oraz ustawach branżowych. W tym zakresie, mając na względzie pacjentów oraz pracowników szpitali, należy zapewnić rozwiązania prawne w zakresie korzystania z opieki duszpasterskiej. Związki wyznaniowe o uregulowanym statusie prawnym powinny mieć zapewnioną większą swobodę decydowania o wprowadzeniu ewentualnych ograniczeń w zakresie organizacji kultu. Instytut wielokrotnie podkreślał konieczność wprowadzenia adekwatnych rozwiązań dotyczących likwidacji kontrowersyjnego Funduszu Kościelnego, wraz z wyrównaniem strat wyrządzonych przez władzę komunistyczną wspólnotom religijnym. Ponadto uczniowie powinni mieć zapewnioną prawnie możliwość zdawania religii na maturze. W porównaniu do Polski, w większości krajów Europy obowiązują dużo surowsze warunki rejestracji związków wyznaniowych oraz przyznawania im uprawnień, co utrudnia dodatkowo nowo tworzonym podmiotom uzyskiwanie przywilejów zastrzeżonych dla zweryfikowanych kościołów. 

Instytut Ordo Iuris w swoich działaniach podjął również inicjatywę w zakresie dostarczenia wszystkim wierzącym przystępnego i skutecznego narzędzia ochrony ich praw. Przygotowaliśmy „Vademecum katolika” stanowiące zbiór praktycznych poradników prawnych. W dokumentach Instytutu przedstawiliśmy rozwiązania dla świadków ataków na symbole religijne i miejsca kultu, opracowaliśmy poradnik dotyczący wolności sumienia i wyznania w miejscu pracy, poradnik dla kapelanów służby zdrowia oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli, dotyczące ich praw w systemie edukacji, a także poradnik dla rodziców na temat pochówku dzieci utraconych przed narodzeniem. Opunlikowaliśmy też propozycje zmian legislacyjnych dotyczące modyfikacji statusu kapelana szpitalnego, lepszej ochrony wolności sumienia, wolności uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych.

Proponowana obecnie reforma Europy wpisuje się bezpośrednio w ideologię antychrześcijańską. Federalna Europa, do której stworzenia dąży obecnie grupa europosłów, będzie związkiem państw, które w swojej ideologii będą dalekie od wartości chrześcijańskich. Reforma ta będzie brała swoje założenia od myślicieli komunistycznych, którzy jasno określali religię jako jedno z podstawowych zagrożeń władzy. Dlatego obecnie tak silnie walczy się z przejawami religijności. Krajem, w którym najbardziej można było odczuć „bezwzględną rękę czerwonego ustroju” były Czechy, w których obecnie tylko 34% społeczeństwa deklaruje się jako chrześcijanie, z czego katolików praktykujących jest tylko 5%, a protestantów 1%.

Ostatnie konflikty na Bliskim Wschodzie nie tylko dotykają Izrael, Syrię, Liban czy Palestynę, ale rozlewają się również na chrześcijan zamieszkujących w tym regionie. Zniszczone kościoły i zabytki potęgują to, że chrześcijanie staja się zakładnikami i ofiarami konfliktów zbrojnych oraz ideologii, która odrzuca jakiekolwiek wartości chrześcijańskie. 

Dr Przemysław Kulawiński – analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris