Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Wałbrzych
Porady i pomoc prawna Wałbrzych

Porady i pomoc prawna Wałbrzych

Darmowe porady prawne Wałbrzych są wsparciem dla tych, którzy doświadczyli niesłusznych oskarżeń np. z powodu wyznawania tradycyjnych wartości. Jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pomagamy różnym podmiotom w trudnych sytuacjach, w tym np. rodzicom, którym ograniczono prawa rodzicielskie i lekarzom, których dobre imię naruszono wskutek podejmowanych przez nich decyzji pro-life. Wywieramy aktywny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne.

Darmowe porady prawne Wałbrzych – pomoc Ordo Iuris

Na grupę Ordo Iuris składają się prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Chronimy porządku przedstawionego w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stając na straży:

  • wolności sumienia,
  • prawa do życia,
  • prawa do autonomii rodzin i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami,
  • wolności wyznania,
  • wolności obywatelskiej i organizacji zgromadzeń.

Bezpłatne porady prawne Wałbrzych są początkiem drogi do znalezienia właściwego rozwiązania przy zastosowaniu możliwych narzędzi prawnych. Obejmują organizacje, ale i indywidualne podmioty.

Nieodpłatna pomoc prawna Wałbrzych dla pracowników medycznych

Grupą, której oferujemy darmowe porady prawne w Wałbrzychu są m.in. lekarze i inni pracownicy medyczni. Pacjenci, którzy nie rozumieją decyzji związanej np. z obroną życia, sięgają po różne środki nagłośnienia sprawy. Mogą wnieść oskarżenia do sądu i poruszyć sprawę w mediach publicznych. Skutkiem tego naruszone zostaje dobre imię lekarza, a także ograniczenie jego pracy. Jasno sprzeciwiamy się takim sytuacjom, dlatego zapewniamy wsparcie prawne zarówno medykom, jak i całym placówkom.

Nieodpłatna pomoc prawna Wałbrzych dla rodzin z dziećmi

Każda rodzina w Polsce powinna zachować autonomię, ale państwo ingeruje w życie rodzin, w których np. panuje niższy status materialny rodziców lub stwierdzone są zaburzenia rozwojowe dziecka. Przyczyną ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich bywają też złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Nasze darmowe porady prawne Wałbrzych są więc dostępne dla rodziców, którzy z miłości chcą przywrócić swojej rodzinie niezależność.

Interwencje prawne Ordo Iuris – aktywność ekspercka

Darmowe porady prawne Wałbrzych to część naszej pracy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Aktualności i Aktywność ekspercka to dwie zakładki, w których znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszych działań. Staramy się przywrócić porządek społeczny zapisany w Konstytucji i bronimy tradycyjnych wartości. Jeśli w kraju ustanowione zostanie prawo niezgodne z tym dokumentem, możemy odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego.