Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Zielona Góra
Porady i pomoc prawna Zielona Góra

Porady i pomoc prawna Zielona Góra

Ordo Iuris to prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Razem tworzymy Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, który oferuje darmowe porady prawne Zielona Góra. Kto może skorzystać z bezpłatnego wsparcia? Umożliwiamy to zarówno osobom, jak i organizacjom, których wolność sumienia, zgromadzenia czy wyznania została naruszona. Przeciwwstawiamy się także naruszeniom autonomii rodziny i wolności obywatelskiej. Porady prawne udzielane są m.in. dla pracowników służby zdrowia z Zielonej Góry oraz rodzin z dziećmi.

Darmowe porady prawne w Zielonej Górze – wsparcie Ordo Iuris

Bronimy tego, co zapisane jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stoimy na straży porządku społecznego, który został w niej przedstawiony. Darmowe porady prawne mogą być udzielone, jeśli na przykład doświadczasz dyskryminacji z powodu:

  • wyznawania tradycyjnych wartości rodzinnych,
  • wyznawania tradycyjnego podejścia do edukacji i wychowania dzieci,
  • korzystania z wolności obywatelskiej,
  • obrony godności życia,
  • okazywania szacunku symbolom religijnym i przedmiotom dziedzictwa narodowego.

Bezpłatne porady prawne stają się czasami początkiem drogi w kierunku obrony wartości i dobrego rozwiązania. Jeśli rozpoczęte zostanie postępowanie sądowe, klient może skorzystać z naszej reprezentacji przed tą instytucją. Zachęcamy do tego, aby w sytuacjach kryzysowych, poznać jak najszerzej aspekty prawne i skonsultować swoją sytuację z prawnikiem. Darmowe porady prawne dla osób z Zielonej Góry dają tę możliwość.

Pomoc prawna w Zielonej Górze dla lekarzy i pracowników medycznych

Jedną z grup, dla których realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna, są lekarze oraz pracownicy medyczni. Ich decyzje związane często z obroną godności życia, przyczyniają się do ataków pacjentów. Sprawy przenoszą się do mediów i dobre imię lekarza lub placówki zostaje naruszone. Dzięki wsparciu prawników można skutecznie wpłynąć na orzecznictwo sądowe i administracyjne.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Zielonej Góry

Nie zgadzamy się na ingerencję państwa w autonomię rodzin. Przykładem sytuacji, której się sprzeciwiamy jest np. ograniczenie prawa rodzicielskiego z powodu niskiego statusu materialnego rodzica. Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin z Zielonej Góry to szansa na przywrócenie prawidłowego obrazu rodziny, zgodnie z zapisami konstytucji.

Jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej jesteśmy obecni w debacie publicznej w Polsce i w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami publikowanymi w zakładce Aktywność ekspercka i interwencje prawne.