Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Ordo Iuris
Pomoc prawna Ordo Iuris

Pomoc prawna Ordo Iuris

W Ordo Iuris zapewniamy darmowe porady prawne w sprawach, które weszły lub mogą wejść na drogę sądową, dotyczą tradycyjnych wartości i wykroczeń związanych z ich dyskryminacją. Naszym celem jest profesjonalne i aktywne oddziaływanie na orzecznictwo sądowe oraz administracyjne, między innymi w kwestiach rodzinnych i zawodowych (w tym np. pracowników medycznych, dziennikarzy). Współpracują z nami prawnicy, adwokaci, radcowie prawni i aplikanci z całego kraju. Darmowa pomoc prawna, podobnie jak podjęcie interwencji w trudnych sprawach, może zostać zrealizowane po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z prawnikiem. W tym celu należy skontaktować się z Instytutem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe udostępniliśmy w zakładce "Kontakt". 

Oferta pomocy prawnej Ordo Iuris

Bezpłatna pomoc prawna jest dostępna każdemu, kto chce skorzystać ze wsparcia merytorycznego w sprawach dotyczących obrony:

  • wartości rodziny,
  • wolności sumienia,
  • wolności słowa, 
  • wychowania i edukacji dzieci, 
  • godności osób wykluczanych społecznie ze względu na wyznawany, tradycyjny system wartości, 
  • dziedzictwa narodowego.

Wykonywanie zawodu zgodnie z własnym sumieniem

Z naszej pomocy korzystają między innymi lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, które w czasie wykonywanego zawodu doświadczają trudności związanych z działaniem zgodnym ze swoim sumieniem, obejmującym wartości pro-life. Interweniujemy, aby przywrócić porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwdziałamy fałszywym oskarżeniom, naruszeniom dóbr osobistych, poniżeniu i przemocy. Udzielamy bezpłatne porady, zawiadamiamy prokuraturę i wszczynamy postępowanie karne. Do kontaktu zapraszamy mieszkańców i pracowników dużych miast (takich jak np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łodź) oraz małych miejscowości i wsi. 

Dostarczamy wiedzy na temat kultury prawnej 

Osoby, które interesują nie tylko darmowe porady prawne, lecz także zgłębienie wiedzy dotyczącej kultury prawnej, zachęcamy do zapoznania się z czasopismem wydawanym przez nasz Instytut. "Kultura Prawna" zawiera treści badawczo-naukowe, skoncentrowane na poznaniu prawa jako rzeczywistości złożonej i kulturotwórczej. Przyglądamy się prawu nie jako zbiorowi przepisów, lecz jako zjawisku kulturowemu. Publikujemy artykuły wybitnych polskich prawników, filozofów, socjologów, antropologów, teologów i innych przedstawicieli nauk humanistycznych - zarówno teoretyków, jak i praktyków.